Civiele Techniek 2021 nummer 5/6

(Duurzaam bouwen & Klimaatadaptatie Extra: Duurzame materialen) Verschijnt 14 juli 2021

Civiel en groen hebben elkaar nodig

Hittestress, wateroverlast en bodemverzakkingen. De gevolgen van het veranderende klimaat zijn steeds duidelijker merkbaar. Met civieltechnische ingrepen alleen krijgen overheden hun openbare ruimten niet klimaatadaptief. Klimaatadaptatie is niet alleen een technisch vraagstuk. Het vraagt om een andere organisatie en werkwijze, waarbij integrale samenwerking tussen civiele techneuten en groenexperts noodzakelijk is om het verschil te kunnen maken.

Eerste resultaten: Proef energiedamwand

De energietransitie in Nederland naar duurzame warmte- en koude-energie is in volle gang. Ook binnen de geotechniek wordt hard gezocht naar innovatieve technologieën die hieraan kunnen bijdragen. Een van deze technologieën is de energiedamwand waarmee de stalen damwand een extra functie krijgt als warmtewisselaar voor het onttrekken van thermische energie aan oppervlaktewater (aquathermie) en de ondiepe ondergrond. Inmiddels zijn de eerste resultaten bekend.

Upcycling, logistiek en kennisontwikkeling: Nieuwe circulaire bouwhub

Upcycling, hoogwaardig hergebruik en opslag van bouwmaterialen, emissievrije logistiek naar bouwplaatsen in de stad en een broeinest voor circulaire thema’s; op de nieuwe bouwhub Dura Vermeer Urban Miner in de regio Rotterdam komt het allemaal samen.

Ecologisch netwerk: De Amstelstroombrug wordt een levend kunstwerk

 De Amstelstroombrug wordt de nieuwe verbinding van het Amstelkwartier met de Joan Muyskenweg. De brug heeft een overspanning van honderd meter over de Duivendrechtsevaart. Het brugdek is 24 meter breed voor verschillende weggebruikers, zoals voetgangers, fietsers en automobilisten. De brug moest niet alleen voor een infrastructurele verbinding zorgen, maar ook voor een ecologische verbinding met de omgeving en bijdragen aan biodiversiteit.

Duurzaam funderen

De verduurzaming van funderingstechnieken is van grote invloed op de verduurzaming van de volledige bouwketen. Het energieverbruik gedurende de relatief korte periode van het aanbrengen van funderingen gaat gepaard met een hoog energieverbruik en daarbij behorende grote impact op de productie van CO2.  Er zijn echter direct bereikbare verduurzamingsmogelijkheden en een langetermijnvisie die zich dan voornamelijk richt op het energiegebruik tijdens de uitvoering voor wat betreft de CO2 -footprint, met hier direct aan gekoppeld de uitstoot van stikstof en fijnstof.

Eerste prefab circulaire betonnen waterbuffer voor gemengd rioolstelsel

In Valkenswaard heeft men al langere tijd te maken met overbelasting van het riool bij hevige neerslag aan de Leenderweg. Ook begin juni 2021 was het wederom raak; meer dan 40 mm neerslag binnen een uur zorgde voor veel wateroverlast in Zuidoost-Brabant. Er stond weer veel water op straat en omdat het een gemengd rioolstelsel betreft, zorgde het bovendien voor vervuiling op straat. De gemeente zocht naar een geschikte regenwaterbuffer.

Duurzaam beton in de GWW

Portlandcementklinker was de beste uitvinding voor de gehele bouwwereld. Het is een van de grondstoffen voor beton. Deze uitvinding heeft naast grote welvaart ook tot enorme CO2-emissie geleid. De zoektocht naar alternatieve bindmiddelen is daarom een belangrijk onderdeel van het Betonakkoord. In Nederland zijn er diverse reststoffen beschikbaar die potentie bieden als binder. Als deze en andere grondstoffen binnen enkele jaren in beton gebruikt gaan worden, kunnen duurzaamheidsrechtszaken als Urgenda en recent tegen Shell worden voorkomen.

Composiet biedt meerwaarde als constructiemateriaal voor sluisdeuren

Onlangs publiceerde Rijkswaterstaat de onderzoeksresultaten van haar studie naar de materialisatie van sluisdeuren in het rapport ‘MultiWaterWerk: Standaardisatie van Sluisdeuren’. In dit rapport bewijst composiet haar meerwaarde als constructiemateriaal voor sluisdeuren met een betere score op milieubelasting (MKI) en levensduurkosten (LCC), ten opzichte van meer traditionele materialen zoals staal en hout.