CIVIELE TECHNIEK

Civiele Techniek is hét onafhankelijke vaktijdschrift voor civieltechnisch ingenieurs en voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met de civieltechnische sector, van grond,- weg,- en waterbouw tot mobiliteit en verkeerskunde. Het blad is opgericht in 1945 als onderdeel van Polytechnisch Tijdschrift.

Inhoud

Civiele Techniek geeft projectinformatie, informatie over praktische problemen en hun oplossingen, branchenieuws, nieuws over producten, diensten en regelgeving en wetenschappelijke en theoretische informatie.
De uitgaven zijn thematisch opgezet. Dat wil zeggen dat naast algemene, GWW-brede informatie, per nummer een specifiek thema wordt behandeld: Water, Verkeer en Mobiliteit, Ingenieursbureaus, Innovaties, Duurzaam Beheer & Onderhoud, Circulair Bouwen, Bruggen, Smart Cities, Geotechniek en Ondergronds Bouwen. Deze thema’s worden overigens per jaar vastgesteld.
De redactie staat open voor suggesties en bijdragen van vakgenoten. U kunt daartoe contact opnemen met de redactie.

Zie ook: Abonneren>

Privacyverklaring

SJP Uitgevers, gevestigd aan Kalkhaven 53 4201 BA Gorinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.sjp-uitgevers.nl
Kalkhaven 53
4201 BA Gorinchem
Tel 0183 660808
P. Schoonebeek is de Functionaris Gegevensbescherming van SJP Uitgevers Zij is te bereiken via: p.schoonebeek@civieletechniek.net

Persoonsgegevens die wij verwerken
SJP Uitgevers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres (in geval van digitaal abonnement)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
SJP Uitgevers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze vakbladen/nieuwsbrief en/of advertentie-informatie
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om vakbladen bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
SJP Uitgevers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SJP Uitgevers) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
SJP Uitgevers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:
Naam en adres worden maximaal 1 jaar bewaard na opzegging (omdat het abonnement in sommige gevallen nog meerdere maanden doorloopt.)

Delen van persoonsgegevens met derden
SJP Uitgevers verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (zoals verzenders), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SJP Uitgevers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
SJP Uitgevers gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SJP Uitgevers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar sjp@sjp-uitgevers.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SJP Uitgevers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze contactpersoon: Petra Schoonebeek, p.schoonebeek@civieletechniek.net of via sjp@sjp-uitgevers.nl