Zeewaarts, meebewegen en beschermen:
drie denkrichtingen om met zeespiegelstijging om te gaan

4 maart 2024 – tijdens het congres Zeespiegelstijging op 4 maart in Bussum zijn de eindrapportages over de denkrichtingen ‘zeewaarts’, ‘meebewegen’ en ‘beschermen’ gepubliceerd. De onderzoeken, onderdeel van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging, geven een beeld van de mogelijkheden om Nederland voor de langere termijn veilig te houden voor een stijgende zeespiegel. Maar elke optie gaat geld, ruimte en tijd kosten.
Sinds april 2023 onderzochten drie breed samengestelde onderzoeksgroepen de opties om met een stijgende zee om te gaan. Elke groep onderzocht een specifieke denkrichting.

De denkrichting ‘beschermen’ bouwt voort op deels al bekende maatregelen zoals zandsuppleties of het wegpompen van overtollig water.
De denkrichting ‘zeewaarts’ benut ruimte op zee om toekomstige knelpunten op te lossen, zoals bij hoogwater in rivieren.
De denkrichting ‘meebewegen’ kijkt naar aangepast landgebruik of bebouwing om water meer ruimte te geven.
De eindrapportages van de drie denkrichtingen bieden allerlei opties om Nederland in de toekomst veilig te houden. Maar elke optie vergt op termijn grote ruimtelijke keuzes en kost geld, ruimte en geld. Volgens deltacommissaris Co Verdaas laat het onderzoek laat zien dat de techniek en de natuurlijke oplossingen daarbij goed kunnen helpen. En dat Nederland nu al bij alles wat wordt gedaan rekening moet houden met de ruimtelijke opgaven van de toekomst.
Het onderzoek is onderdeel van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Deltacommissaris. Sinds 2019 bundelen in het Kennisprogramma verschillende overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties hun krachten. Ze onderzoeken wat de mogelijke gevolgen van de zeespiegelstijging zijn voor ons land en ze verkennen maatregelen die ons voorbereiden op de gevolgen.

Het rapport kan worden gedownload op de website van de Deltacommissie>

Zie ook bericht van de Unie van Waterschappen>