Wetterskip Fryslân laat effect kweldergras op golfkracht onderzoeken in Deltagoot

31 augustus 2023 – Wetterskip Fryslân onderzoekt samen met Deltares, Universiteit Twente en TU Delft het effect van kweldergras en voorland op de kracht van golven die de dijk bereiken. Hierdoor heeft een dijk mogelijk minder ruimte nodig. In september haalt het waterschap hiervoor blokken grond uit de buitendijkse kwelder ten oosten van het dorp Peazens-Moddergat. De grond wordt naar de Deltagoot gebracht voor onderzoek.
In het werkgebied van Wetterskip Fryslân liggen veel dijken met voorland: de kwelders. Een kwelder is een buitendijkse strook land die direct grenst aan de zee. Kwelders begroeid met zeekweek, een blauwgrijze grassoort, kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de waterkerende functie van de dijk. In de Deltagoot wordt met extreme golven een superstorm nagebootst, waarbij het golfdempende effect van de kweldervegetatie wordt gemeten.
De onderzoekers verwachten dat naast de hoogte van de kwelder ook de begroeiing bijdraagt aan de vermindering van de golfbelasting op de dijk. Naast de dempende werking houdt kweldergras bij hoogwater ook slib vast en groeit zo mee met de zeespiegelstijging. De golven die de dijken bereiken zijn door het gras naar verwachting minder krachtig.

Als uit het onderzoek blijkt dat het kweldergras een dempende werking heeft op de golven, kunnen dijkontwerpen aangepast worden naar een duurzamere variant die mogelijk minder ruimte inneemt. Wetterskip Fryslân en andere waterschappen kunnen de resultaten gebruiken voor dijkontwerpen en dijkversterkingen langs kwelders.

Foto: Deltares

Meer bij Deltares>