Wegen & Verkeer
Uitgelicht

 

Hooggelegen
Spoedaanpak wegen

Infrastructurele projecten hebben traditioneel een lange doorlooptijd: voorbereiding, verkenning van de mogelijkheden en de consequenties, de uitwerking daarvan, inspraak en de mogelijkheid om bezwaren in te dienen. Dat kost tijd; te veel tijd. Het vorige kabinet verzocht in 2007 oud-DSM topman Peter Elverding met adviezen te komen over hoe zorgvuldig maar veel sneller besluiten over infrastructurele werken kunnen worden genomen. De adviezen van de commissie Elverding leidden tot het programma ‘Sneller&Beter’. Dat was in 2008. Het idee achter Sneller&Beter was en is om de doorlooptijd van projecten van gemiddeld veertien naar zeven jaar terug te brengen. Er werden bovendien dertig hardnekkige, al lang bestaande knelpunten in het hoofdwegennet aangewezen, Er werd een ambitieuze doelstelling opgelegd: deze dertig projecten ook daadwerkelijk in uitvoering gestart (‘schop in de grond’) en minstens tien lintjes doorknippen voor het einde van de kabinetsperiode; toen nog verwacht in 2011. Om dat haalbaar te maken, werd er een specifieke (spoed)wetaanpassing ingediend. Zo ontstond wat nu bekend staat onder het programma ‘Spoedaanpak’. Dat werkte. Totaalbedrag waarvoor gegund is: € 1,4 miljard.

Interview met Spoedaanpakdirecteur Sieben Poel in Civiele Techniek nr. 3 2011 (pdf)>

Filmpje op YouTube van de start van het Spoedaanpakproject>

Spoedaanpak wegen op de site van Rijkswaterstaat>


MaVa

MaVa

Medio 2011 is gestart met het zogenaamde A15 MaVa-project (Maasvlakte-Vaanplein), bedoeld om het achterland en de groeiende Maasvlakte beter op elkaar te laten aansluiten. Eind vorig jaar heeft  Rijkswaterstaat het project gegund aan A-Lanes A15, een consortium van  John Laing, Ballast Nedam, Strabag en Strukton. Met een nominale waarde van € 1,5 miljard is het A15 MaVa-project de grootste opdracht die op dat moment ooit door Rijkswaterstaat is aanbesteed.


Projectbeschrijving>


NWONieuwe Westelijke Oeververbinding

Het project Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) verbindt de A15 Maasvlakte/Mainport Rotterdam met de A20 Westland/Haaglanden. Er waren twee opties: het Blankenburgtracé en het oostelijker daarvan gelegen Oranjetracé. De achtergrond van de NWO is het programma Randstad Urgent, bedoeld om de positie van de Randstad als internationale topregio veilig te stellen. In het kader daarvan werden bestuurlijke afspraken gemaakt voor ruim 30 projecten. Eén daarvan was Rotterdam Vooruit, waaruit een aantal plannen voortkwamen, waaronder een Nieuwe Westelijke Oeververbinding. (CT 8 2011)
Op 7 december 2011 koos de verantwoordelijke minister voor het Blankenburgtracé.

Met name de aanleg van de Blankenburgtunnel stuitte echter op fel maatschappelijk verzet. Desalniettemin stemde De Tweede Kamer in april 2012 met een krappe meerderheid voor de aanleg van de tunnel, die zodanig zou moeten worden aangelegd, dat het landschap zo veel mogelijk zou worden ontzien.

Meer over de Blankenburgvariant>

Eigen website van NWO>

 


A4
A4 Delft-Schiedam, een ontbrekend stuk Rijksweg

De A4 werd aangelegd vanaf het midden van de jaren dertig en loopt – met enkele onderbrekingen – van Amsterdam naar het Belgische dorp Zandvliet, net over de grens bij Bergen op Zoom. Met meest besproken deel van Rijksweg 4 is het ontbrekende deel tussen Delft en Schiedam. Het gaat om een stuk van zeven kilometer lang waarover al sinds de jaren 1950 wordt gediscussieerd.
Na jaren touwtrekkerij was het de bedoeling dat er rond de zomer van 2007 een definitief plan voor het traject zou liggen. In juni 2007 maakte minister Camiel Eurlings bekend dat er nieuwe aanvullende onderzoeken noodzakelijk waren. Begin 2008 sprak minister Eurlings zijn ‘bestuurlijke voorkeur’ uit van de A4 Midden Delfland, maar zei er meteen bij dat er ook varianten onderzocht zouden worden, waaronder de verbreding van de A13. September 2009 besliste de regering uiteindelijk dat de aanleg van het ontbrekende deel A4 definitief doorgang zal vinden.

Meer>


Rotterdamse baan

 

Rotterdamse Baan

Om bereikbaar te blijven wil Den Haag een nieuwe verbinding tussen de zogenoemde Centrale Zone (die grofweg loopt van de Vlietzone via de Binckhorst naar Scheveningen) en het rijkswegennet. De weg zelf komt zo’n beetje tussen Ypenburg en de Neherkade. Plannen en planvarianten voor de aanleg zijn momenteel volop in studie en de verwachting is dat deze zomer grote stappen zijn gezet. Onderdeel van de nieuwe Rotterdamsebaan is een (vermoedelijk) 2,5 km lange geboorde tunnel – de Hadrianustunnel – tussen de Vlietzone en bedrijventerrein Binckhorst.

(Civiele Techniek nummer 3 2012) pdf>


SAA
Schiphol – Amsterdam – Almere

Rijkswaterstaat verbreedt de komende jaren de drukke snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere: de A9, A10, A1 en de A6. Deze wegen krijgen er in beide richtingen 1 of meer rijstroken bij. De extra rijstroken zorgen ervoor dat het verkeer beter doorrijdt en reistijden betrouwbaarder worden. Hierdoor blijft de noordelijke Randstad ook in de toekomst bereikbaar, wat een voorwaarde is voor de economische ontwikkeling van deze regio.

Schiphol-Almere-Amsterdam op de website van Rijkswaterstaat>A2Maastricht
De langverwachte ondertunneling van Maastricht

Onder de naam Avenue2 ontwikkelde een consortium onder leiding van Strukton en Ballast Nedam het plan ‘de groene loper, vanzelfsprekend’, genoemd naar een slingerend lint met fietsweg, waarlangs 2000 lindebomen worden aangeplant. Daaronder komt een tunnel van twee aan twee gestapelde tunnelbuizen, waardoor transit en lokaal verkeer worden gescheiden. Avenue2 was een van de drie projectvoorstellen die meestreden in een prijsvraag, bedoeld om de flessenhals van de A2 ter hoogte van Maastricht op te lossen. Daarnaast moet het project zorgen voor een herontwikkeling van de hele stedelijke omgeving. Op 25 juni 2009 werd Avenue2 tot winnaar uitgeroepen. In 2011 is Avenue2 gestart met voorbereidende werkzaamheden zoals het verleggen van kabels, leidingen en riolering, bodem- en archeologieonderzoek, kappen van bomen en het slopen van flats. (CT nummer 8 2012)

 

Meer op de website van Avenue2>

Nog meer op de site www.a2maastricht.nl>

Filmpje (animatie)>