Water- en Waterbouwartikelen in Civiele Techniek

2007-2018


 

Project KRW IJssel: Uniforme standaard NLCS bespaart tijd
Na ruim zeven jaar nadert de afronding van het project KRW IJssel. In deze periode zijn elf nevengeulen aangelegd en zeventien oevers geoptimaliseerd. In oktober 2015 is Combinatie Ploegam – Van den Biggelaar gestart met de werkzaamheden aan de resterende oever- en geulmaatregelen. In totaal is zo’n tien kilometer IJsseloever plus nog eens twaalf kilometer nevengeul aangepast aan de Europese Kaderrichtlijn Water. Hierbij is gebruikt gemaakt van NLCS; de ervaringen van de ontwerper en de uitvoerder. (CT 8 2017)

Sluisdeuren nieuwe zeesluis IJmuiden
88 jaar nadat koningin Wilhelmina de Noordersluis in IJmuiden opende, destijds de grootste schutsluis ter wereld, wordt gewerkt aan een nieuwe, nog grotere zeesluis. In opdracht van Rijkswaterstaat is aannemersconsortium OpenIJ, bestaande uit BAM-PGGM, VolkerWessels en DIF, verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen, financieren en gedurende 26 jaar onderhouden van de nieuwe zeesluis. In januari 2016 is gestart met de bouw en eind 2019 moet de sluis operationeel zijn. Iv-Infra maakt in opdracht van aannemersconsortium OpenIJ het ontwerp van de nieuwe sluisdeuren en de bewegingswerken. (CT 8 2017)

Innovatie is … goed spieken: Beheerders waterkeringen kunnen leren van bodembranche
Sinds januari 2017 zijn er nieuwe normen voor het beheer van waterkeringen vastgelegd in de Waterwet. Wat daarin duidelijk wordt, is dat er meer inzicht in de bodem en ondergrond van waterkeringen nodig is. Voordat de watersector het wiel probeert uit te vinden, is het wellicht goed om te spieken bij een andere branche, zoals die van de bodemsaneringen. (Waterbouwdagspecial 2017)

Zeespiegelstijging en verzilting
Delta’s behoren tot de rijkste gebieden op aarde, zowel vanuit economisch als ecologisch perspectief, maar zijn ook zeer kwetsbaar voor klimatologische en antropogene invloeden. Overheid, kennisinstituten en de markt werken gezamenlijk aan (innovatieve) oplossingen om verzilting te voorkomen. (Waterbouwdagspecial 2017)

Toets-op-maat: Dijkvak Schoonhovenseveer – Langerak

De Lekdijk tussen Schoonhovenseveer en Langerak voldoet grotendeels aan de nieuwe waterveiligheidseisen. Dat is de conclusie van Movares, dat de veiligheid van de dijk beoordeelde met een ‘toets-op-maat’. (Waterbouwdagspecial 2017)

DigiShape: clouds en lakes voor kusten en rivieren
het Nederlandse beleid voor kust- en rivierbeheer, de duidelijke voorschriften voor toetsen op veiligheid, de langlopende meetprogramma’s en innovatieve maatregelen en beheersystemen die we bij het daadwerkelijke beheer en onderhoud toepassen, gelden als de meest geavanceerde in de wereld. Toch mogen we niet tevreden zijn. (Waterbouwdagspecial 2017)

Alliantie Markermeerdijken; Samenwerken in een alliantie: lusten en lasten
In de natte waterbouw is het nog een unicum: een vergaande publiek-private samenwerking in de vorm van een alliantie. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Boskalis en VolkerWessels doen inmiddels al twee jaar ervaring op in de Alliantie Markermeerdijken.
(Waterbouwdagspecial 2017)

Natuurontwikkeling in het Markermeer: Marker Wadden
Boskalis legt in opdracht van Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat sinds april 2016 het nieuwe natuurgebied Marker Wadden aan. Het beoogde doel van het project is de ontwikkeling van habitatdiversiteit om de ecologie in het Markermeer te verbeteren. (Waterbouwdagspecial 2017)

Early Warning Centers: Laatste inzichten klimaatverandering
De bedreigingen die uitgaan van een opwarmend klimaat zijn groot. De belangrijkste doelstelling van het klimaatakkoord is om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 2 oC en de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 in 2050 tot vrijwel nul zijn teruggebracht. Dit heeft ook grote gevolgen voor de waterbouw. (Waterbouwdagspecial 2017)

Veiligheid en natuurontwikkeling: Het vernieuwde Sigmaplan
Naar aanleiding van de overstromingsramp in 1976 in Vlaanderen lanceerde de Belgische overheid in 1977 het Sigmaplan, de tegenhanger van het Nederlandse Deltaplan. Het Sigmaplan werd in 2005 geactualiseerd. Tegen 2035 wil Waterwegen en Zeekanaal helemaal rond zijn met de realisatie van de verschillende projecten van het geactualiseerde Sigmaplan. (Waterbouwdagspecial 2017)

Beating the records’: Offshore Terminal Rotterdam Maasvlakte 2
Door een explosieve groei van windmolenparken op zee is de vraag naar offshore funderingen (monopiles) voor windturbines en naar offshore havens fors gestegen. De Nederlandse producent van deze monopiles, Sif Group uit Roermond, wil een offshore terminal realiseren voor extra productie- en opslagcapaciteit op het strategisch gelegen Maasvlakte 2. (Waterbouwdagspecial 2017)

Slim beheer van dijken verdient versterking
Slim beheer van dijken vergroot het handelingsperspectief de dijkbeheerder en maakt het dijkbeheer betrouwbaarder. Het slim beheren van dijken houdt in dat hetgeen wat waargenomen, gemeten, gemonitord wordt, ook gebruikt kan worden bij het optreden van onverwachte, onvoorziene of nieuwe situaties. (Waterbouwdagspecial 2017)

POV-Waddenzeedijken: dijk van een samenwerking in het Noorden
De POV-Waddenzeedijken is een unieke samenwerking tussen de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en wetterskip Fryslan, waarin twaalf innovatieve dijkconcepten onderzocht worden.
(Waterbouwdagspecial 2017)

Flexibele waterkering Spakenburg
Hoe realiseer je een waterkering in een historisch stadscentrum? Met deze vraag ging het projectteam van Vallei en Veluwe aan de slag. Hoe is het bestuur van de betrokken organisaties daarin betrokken om dit project tot een succes te maken?
(Waterbouwdagspecial 2017)

Tanker vaart door Stuw Grave in de Maas
Op 29 december 2016, om half acht ’s avonds, op de Maas in de dikke mist, miste een groot Rijnschip, de ‘Maria Valentine’, ter hoogte van het Limburgse Grave, de afslag naar de schutsluis om te worden geschut naar het lagere Stuwpand Lith. Het schip voer dwars door de rivierstuw en beschadigde daarbij vijf van de verticale stalen jukken.
(Waterbouwdagspecial 2017)

Meer dan tien nieuwe visserijhavens in Ghana
Royal HaskoningDHV ontwikkelt meer dan tien nieuwe visserijhavens in Ghana.
(Waterbouwdagspecial 2017)

Deltares Aqua Monitor: Monitor water wereldwijd en in uw achtertuin
De Deltares Aqua Monitor (DAM) verwerkt satellietdata tot beelden van verandering van oppervlaktewater.
(Waterbouwdagspecial 2017)

Bouwen met de Natuur: Duurzame en flexibele oplossingen in de waterbouw
Wereldwijd neemt de druk op delta’s en kustgebieden toe. Klimaatverandering voert de druk op deze gebieden nog eens extra op. Hoe om te gaan met bodemdaling, zeespiegelstijging, hogere rivierafvoeren, uitputting van grondwatervoorraden? En met hittestress, droogte en verzilting?
(Waterbouwdagspecial 2017)

Hong Kong Zhuhai Bridge Link: Chinees megaproject nadert voltooiing
Begin volgend jaar wordt één van ’s werelds meest uitdagende infrastructuurprojecten; de Hong Kong Zhuhai Macau Bridge Link (HZMB) opengesteld voor verkeer.
(Waterbouwdagspecial 2017)

‘IJzeroer’: duurzame bouwstof in weg- en waterbouw
In Civiele Techniek nummer 8 van 2016 verscheen een artikel over de ontwikkeling van jong ijzeroer om kunstmatig waterremmende lagen aan te brengen met behulp van een natuurlijk product. In diverse laboratoriumproeven is de injecteerbaarheid van diverse mengsels onderzocht.  Inmiddels is de ontwikkeling van ijzeroer zover dat het tijd werd voor een praktijkproef waarbij met lansen onder een kanaal wordt geïnjecteerd. (CT 4 2017)

Pompschepen op stoom
Niet alleen in de Nederlandse rivieren, maar in meer delta’s wereldwijd dringt het zoute water vaker en verder landinwaarts vanwege zeespiegelstijging en het vaker optreden van droogteperiodes. Ontzilten is duur en de schade loopt snel in de miljoenen. Pompschepen zijn enkele jaren geleden al geopperd als mogelijke oplossing. Nu worden er studies uitgevoerd naar kansen en risico’s in verband met het uitdiepen van de Nieuwe Waterweg. (CT 4 2017)

Dijkbogen verbeteren taludstabiliteit
Leren van het verleden, geeft oplossingen voor het heden. Maar geldt dit ook binnen de civiele techniek? Advies- en ingenieursbureau Movares inspecteerde een bestaande spoordijk uit de jaren 30 en deed hierbij een uitzonderlijke vondst. Hieruit werd het idee geboren voor een innovatie voor de rivierdijkversterking, waarbij constructieve bogen gebruikt worden. Ofwel: dijkbogen. (CT 4 2017)

Versterkingsprogramma regionale waterkeringen Waterschap Rivierenland:
Kadeverbetering Molenkade Groot-Ammers
Ingenieursbureaus Iv-Infra en Iv-Water hebben in opdracht van Waterschap Rivierenland het definitief ontwerp en het bestek opgesteld voor de kadeverbetering bij de Molenkade langs de Ammersche Boezem in Groot-Ammers. Dit is het eerste project binnen het integrale verbeteringsprogramma regionale waterkeringen van Waterschap Rivierenland, en meteen ook een van de meest urgente en complexe projecten. (CT 1/2 2017)

Afstudeeronderzoek:
Een overstromingsmodel van Nederland voor ‘als de dijken breken’
Iedereen weet dat Nederland goed beschermd is tegen de Noordzee en rivieren en dat de kans klein is dat meerdere dijken breken en alle laaggelegen delen van Nederland onder water komen te staan. Maar al is de kans klein, het kán een keer gebeuren. In een afstudeeronderzoek aan de TU Delft is verkend of het mogelijk is om een landelijk 3Di-overstromingsmodel te ontwikkelen dat in een kwartier tijd 24 uur overstroming uitrekent. (CT 1/2 2017)

Innovatieve methoden en nieuwe normering.
Versterking Markermeerdijken

De karakteristieke Markermeerdijken van Hoorn tot Amsterdam voldoen niet aan de wettelijke veiligheidsnorm. In de tweede  toetsronde is de dijk getoetst en afgekeurd op met name stabiliteit binnenwaarts, maar ook deels op hoogte, stabiliteit buitenwaarts en bekleding. In het Markermeerdijk-project zijn zowel innovatieve methoden en concepten als de nieuwe normering toegepast. (CT 1/2 2017)

Wat gebeurt er in de vistrap?
Vispassages of vistrappen zijn er in soorten en maten, afhankelijk van de plek en het type water waarin ze zijn aangelegd. Maar hoe functioneren ze eigenlijk? Wat gebeurt er precies in een vistrap? In samenwerking met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden onderzocht Movares de efficiëntie van een De Wit-vispassage. Met computermodellen die de werkelijkheid goed benaderen. (CT 1/2 2017)

Monitoren in de infra-sector
Het is voor de meeste organisaties nog onduidelijk of monitoren voldoende  toegevoegde waarde heeft en hoe ze monitoring breed toe zouden kunnen passen voor het beheer van hun bouwwerken. Hoe kunnen dergelijke beslissingen gefundeerd worden genomen, gebruik makend van kennis en ervaringen van die pioniers? Hiertoe heeft SBRCURnet commissie 1992 dertien monitoring pilots geïnventariseerd en daaruit een stroomschema afgeleid dat het opzetten van monitoringprojecten kan ondersteunen. (CT 1/2 2017)

SEAWAD: Een zandmotor voor de Wadden?
Onderzoeker Bram van Prooijen en professor Zheng Bing Wang, beiden verbonden aan de afdeling Hydraulic Engineering, kregen september 2015 groen licht om te starten met het onderzoeksproject SEAWAD (SEdiment supply At the WADden). Het project hoopt de belangrijke vraag te beantwoorden of de kustlijn langs de Waddeneilanden in de toekomst beschermd kan worden met hulp van een soort zandmotor, op dezelfde wijze waarop dat nu al voor de Zuid-Hollandse kust gebeurt. (CT 1/2 2017)

Wavedroid golfboei: Golven meten met een smartphone
Traditioneel worden golven op zee gemeten met golfboeien. Het zijn grote en vooral dure instrumenten, die met behulp van ingebouwde bewegingssensoren in staat zijn om zowel golfhoogte en golfperiode als golfrichting te meten. Dankzij de alsmaar voortgaande ontwikkeling van bewegingssensoren door de smartphone-industrie, is het nu mogelijk om zulke golfmetingen uit te voeren met een smartphone. Het levert een aanzienlijke kostenbesparing op ten opzichte van de conventionele apparatuur. (CT 1/2 2017)

Nieuwe Panamakanaal geopend
Het is het grootste infrastructurele project in Panama sinds 1914: de uitbreiding van het Panamakanaal. Na meer dan zeven jaar lang intensief samenwerken kwamen zondag 26 juni duizenden mensen bijeen om te zien hoe het eerste schip door het kanaal voer. (CT 5/6 2016)

Sensoren op IJsselbrug: Optische sensoren op bruggen en viaducten voor aslastmetingen
De IJsselbrug in Doesburg stamt uit 1951 en was na 65 jaar gebruik toe aan een grote onderhoudsbeurt. In verband met het nieuwe kunststof composiet rijdek van de fietspaden wilde Rijkswaterstaat de sterkte van dit kunststof rijdek ter plaatse meten met behulp van sensoren. (CT 5/6 2016)

Quay Rainier III. Habitat voor onderhoud aan bolscharnier van drijvende pier
In het begin van dit millennium is in de haven van Monaco de drijvende jetty ‘Quay Rainier III’ in gebruik genomen. Het grote bolscharnier verbonden aan het landhoofd dient elke tien jaar onderhouden te worden. Publieke Werken van Monaco stelde een volledig rubberen opblaasbare constructie voor. Strukton Immersion Projects heeft een alternatieve oplossing bedacht. (CT 3 2016)

Grondwaterregulering op postzegelniveau
Soms zijn bemalingsrisico’s vooraf moeilijk te voorspellen. Dit geldt vooral bij graafwerkzaamheden nabij oude bebouwing en een complexe ondergrond. Wat doe je dan om schaderisico beheersbaar te maken? Uitgebreid onderzoek vooraf of continue monitoring en preventieve sturing? Bij de ondergrondse renovatie van De Waag in Amsterdam is gekozen voor het laatste. De gehanteerde methode bewijst zijn nut steeds vaker bij bemaling in vooral kwetsbare wijken. (CT 1/2 2016)

Geen zandzakken maar zandsuppletie
Eind 2015 presenteerde prof. Marcel Stive (Waterbouwkunde) van de TU Delft de resultaten van een onderzoek naar de erosieproblematiek van Cua Dai Beach, vijf kilometer van de door toeristen drukbezochte stad Hoi An. Stive maakt deel uit van een Nederlands – Vietnamees consortium dat de situatie bij Cua Dai heeft onderzocht. En dat is niet voor niets, want de kust bij Hoi An City erodeert al decennia lang en heeft al twintig hectare land verloren zien gaan. Reden tot zorg. (CT 1/2 2016)

Bouwen met bagger
In 2050 leven mogelijk meer dan 5 miljard mensen in de delta’s van de wereld. In deze gebieden vindt meer dan 50 procent van de wereldvoedselproductie plaats. Meer dan tweederde van de grootste wereldsteden liggen in deltagebieden en zijn kwetsbaar voor overstromingen. Door de stijgende zeespiegel neemt de behoefte aan goedkope, snel inzetbare waterkeringen toe. Dit wordt extra vergroot vanwege sedimentatie waardoor zowel de aders als de haarvaten van de delta’s periodiek volraken met baggerspecie. Baggeren is daarom een oneindige en regelmatig terugkerende noodzaak. Diezelfde bagger zou nuttig kunnen worden gebruikt; bijvoorbeeld als waterkering. (CT 1/2 2016)

Zettingsvloeiingen bij waterkeringen
Zettingsvloeiing is een verzamelnaam voor de faalmechanismen waarbij fijn zand in een onderwateroever ten gevolge van een verstoring (bijvoorbeeld trillingen of erosie) uitvloeit en onder een zeer flauwe taludhelling tot rust komt. Hierbij kunnen zeer grote schadeprofielen optreden. In dit artikel wordt ingegaan op de risico’s die kunnen ontstaan ten gevolge van dit fenomeen en hoe deze beheerst kunnen worden. (CT 1/2 2016)

MultiWaterWerk (deel 2): Een product-platform voor sluis-families
In de automobielindustrie is het tegenwoordig gebruikelijk om onderdelen, bijvoorbeeld het onderstel, in meerdere typen auto’s te gebruiken. Zo’n productplatform voor verschillende productlijnen van auto’s levert schaalvoordelen op voor het ontwerp, de realisatie en het onderhoud en draagt daarmee bij aan kostenbeheersing en duurzaamheidsdoelstellingen. Zou zo’n productplatform ook mogelijk zijn voor de sluizenbouwsector? (CT 1/2 2016)

Volkerak-Zoommeer: grootste waterberging van Nederland
Stel, een zware noordwester storm woedt op de Noordzee. De smalle doorgang tussen Engeland en Frankrijk bij het Nauw van Calais stuwt het water op voor de Zeeuwse kust. De stormvloedkeringen worden gesloten: de voordeur zit stevig op slot, maar hoe zit het met de achterdeur? (CT 1/2 2016)

Laatste Zwakke Schakel-project: Kustversterking met verschillende doelen
Medio 2016 wordt in Zeeuws-Vlaanderen de Zwakke Schakel West- Zeeuws-Vlaanderen opgeleverd. Het is de laatste van de tien Zwakke Schakelprojecten waarmee de afgelopen jaren is gewerkt aan het versterken van de minst vitale onderdelen van onze kustverdediging. Tijd om terug te blikken. Civiele Techniek sprak met Roeland Hillen, programmadirecteur van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma en als zodanig onder meer verantwoordelijk voor de tien Zwakke Schakels. (CT 1/2 2016)

Kunst en kunde van de versterking van de Afsluitdijk
Het lijkt zo vanzelfsprekend, dat de eeuwenoude Hollandse traditie van dijkversterking altijd een resultaat oplevert dat functioneel én mooi tegelijk is. Toch is dat niet altijd het geval. Door grote groepen in de samenleving werden de resultaten van dijkversterkingen in het rivierengebied in de jaren ’80 zelfs zo lelijk gevonden dat er een breed maatschappelijk protest ontstond. Sindsdien werken ruimtelijk ontwerpers en waterbouwkundig ontwerpers vaak samen aan versterkingsopgaven, soms met veel synergie, soms in een verbeten strijd. De vooroordelen over de inbreng van beide disciplines bestaan nog steeds, over en weer en ook bij opdrachtgevers en bestuurders. (Waterbouwdagspecial, 2015)

MOSE-project Italië Chioggia inlet
Het Mose-project is een systeem van beweegbare barrières die Venetië en haar lagune gaat beschermen tegen steeds vaker en intensievere overstromingen. De Chioggia inlet is een van de drie openingen tussen de zee en de lagune. De barrière van de Chioggia inlet bestaat uit acht caissons; twee schoudercaissons en zes gate-caissons. De caissons zijn gebouwd in een droogdok in de buurt van de afzinklocatie en zijn met sleepboten getransporteerd en één voor één afgezonken met een speciaal ontworpen ponton. Na de plaatsing worden er beweegbare kleppen op de caissons geïnstalleerd, waardoor de waterstand in de lagune gereguleerd kan worden. Inmiddels zijn de caissons van de Chioggia Inlet van het MOSE-project afgezonken door Strukton Immersion Projects. (Waterbouwdagspecial, 2015)

Leiewerken in Kortrijk
Na ingrijpende overstromingen en om de binnenvaart te promoten werd medio jaren 60 van de vorige eeuw beslist om de Leie op te waarderen voor klasse IV-scheepvaart. De meest eenvoudige projectonderdelen stroomop- en stroomafwaarts van Kortrijk, grotendeels gelegen in agrarisch gebied, werden uitgevoerd tussen eind de jaren 60 en 1992. De werken in Kortrijk beloofden zonder meer moeilijk te worden: de stad wordt doormidden gesneden door de Leie en door een oude Leiearm. Na tientallen jaren van voorbereidend studiewerk, waarbij diverse varianten werden bestudeerd, kon er een akkoord met de stad Kortrijk worden bereikt over de scope van dit grootschalige binnenvaartproject. (Waterbouwdagspecial, 2015)

Renovatie sluis Harelbeke Tijdelijke stalen sluis
Het Seine-Schelde project beoogt de verbinding tussen het Seine-bekken rond Parijs met het Scheldebekken in de regio Antwerpen-Rotterdam, voor vaartuigen tot klasse Vb (4.500 ton). Om dit te realiseren voert Waterwegen en Zeekanaal nv momenteel belangrijke aanpassingswerken uit op de rivier Leie in Vlaanderen, momenteel geschikt voor vaartuigen tot 2.000 ton. Eén van de belangrijkste uitdagingen voor deze kalibratie is de bouw van een nieuwe sluis in Harelbeke, ter vervanging van de te kleine bestaande sluis. Naast deze sluis worden ook de aanliggende stuwen vernieuwd, de bruggen vernieuwd of opgehoogd en wordt het stadscentrum van Harelbeke langs het water herontwikkeld. (Waterbouwdagspecial, 2015)

Nieuwe Zeesluis IJmuiden Schaalmodelonderzoek nivelleersysteem
In 2014 en 2015 is een uitgebreid waterloopkundig onderzoek uitgevoerd ten behoeve van het referentieontwerp van het nivelleersysteem van de Nieuwe Zeesluis van IJmuiden. Het hoofddoel van dit onderzoek was het vaststellen van de haalbare nivelleertijden, waarbij de krachten op de schepen binnen de gestelde limieten blijven. (Waterbouwdagspecial, 2015)

Zinkend Jakarta

Overvloedige regenval hoort bij de tropen, bij Indonesië en zeker bij Jakarta, de weer bloeiende hoofdstad van Indonesië. Stadsplanners praten het liefst over ‘Groter Jakarta’ een gebied van circa 50 x 70km, waarin ook de steden Bogor, Depok, Bekasi en Tangerang liggen. Vaak het op een na grootste, aaneengesloten urbane gebied genoemd na Tokyo-Yokohama. De totale bevolking is op dit moment van circa 25-30 miljoen, groeiend naar 30-35 miljoen in de komende 10 tot 15 jaar. Jakarta zelf heeft op dit moment 10-12 miljoen inwoners. Bovenstrooms liggen 3000 meter hoge vulkanen met een gemiddelde regenval van circa 5 meter per jaar, naar benedenstrooms afnemend naar circa 2 meter per jaar in Jakarta zelf. (Waterbouwdagspecial, 2015)

Nieuwpoort: Realisatie van een stormvloedkering in de haveningang
Het voorkomen van stormen vormt één van de belangrijkste natuurlijke bedreigingen in de Noordzeeregio. Rondom de Noordzee wonen meer dan zestien miljoen mensen in gebieden die kunnen overstromen bij elke zware stormvloed. Om de kust en het hinterland te beschermen tegen zware stormen werd een Masterplan Kustveiligheid opgesteld, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 10 juni 2011. Ook Nieuwpoort en haar hinterland zijn vandaag niet voorzien op de hoge waterstanden die met zware stormen gepaard gaan. De haveningang vormt een belangrijke zwakke schakel in de kustlijn. Voor het beschermen van de badplaats Nieuwpoort, evenals de langs de IJzer gelegen gemeenten en steden in het hinterland, bekrachtigt het Masterplan de noodzaak van de bouw van een stormvloedkering op de monding van de IJzer. (Waterbouwdagspecial, 2015)

Studie: Ontwerp van stormvloedkeringen in Göteborg
Göteborg werd in 1619 gebouwd als vestingstad aan de monding van de rivier Göta in zuid-Zweden. Tegenwoordig is het één van de belangrijkste zeehavens van Scandinavië. Stormvloeden dringen vanuit het Kattegat door in de Göta. Daardoor is de stad in de afgelopen tien jaar enkele keren overstroomd. (Waterbouwdagspecial, 2015)

Maatregel tegen piping Minder overlast met Verticaal Zanddicht Geotextiel

Geotextiel is een waterdoorlatend doek dat verticaal wordt aangebracht op de grenslaag tussen het kleilichaam onder de dijk en de dieper gelegen watervoerende zandlaag waarop de dijk rust. Aan de landzijde als een soort membraam in de dijk, moet het geotextiel weerstand bieden aan het transport van zanddeeltjes in de zogeheten ‘pipe’. Piping is een faalmechanisme van dijken waarbij kwelwater uit de rivier kleine kanaaltjes vormt onder de dijk door. Het uittredende water neemt daarbij zand uit de onderliggende zandlaag mee, waardoor verzakkingen en verschuivingen kunnen optreden en de dijk uiteindelijk kan bezwijken. Geotextiel houdt het zand vast waardoor alleen water doorstroomt en de dijk niet wordt ondermijnd. (Waterbouwdagspecial, 2015)

Dijkverbetering Schoonhovenseveer – Langerak Waterontspanningsbronnen
Het is het allerlaatste Ruimte voor de Rivierproject dat in uitvoering is gegaan: de dijkverbetering Schoonhovenseveer – Langerak. In oktober 2014 kreeg Waterschap Rivierenland van de minister groen licht voor de verbetering van 3,2 kilometer Lekdijk. Eind 2015 moet de dijk weer hoogwaterveilig zijn. Met behulp van een waterontspanner is de belasting op de dijk, de hoge waterspanning, aangepast. Een slimme, innovatieve manier van aanbesteden en contracteren heeft ervoor gezorgd dat dit project efficiënt, duurzaam en met veel oog voor de omgeving kan worden uitgevoerd. (Waterbouwdagspecial, 2015)

Meer projecten, meer innovaties, meer samenwerking Hoogwaterbeschermingsprogramma 2016-2021
Het programma 2016-2021 van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) laat een versterking van de ingezette lijn zien: meer projecten, meer investeringen in innovaties, intensivering van de onderlinge samenwerking van overheden en van de samenwerking met kennisinstellingen en bedrijfsleven. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma omvat in de periode 2016-2021 88 projecten met vijf projectoverstijgende of landelijke verkenningen. (Waterbouwdagspecial, 2015)

Adaptief ontwerp op Afsluitdijk Vismigratierivier brengt balans in complex Kornwerderzand
Natuurorganisaties, vissers en overheden werken samen aan een wereldwijd uniek concept op de Afsluitdijk: de Vismigratierivier. Door een ‘open’ verbinding tussen de zoute Waddenzee en het zoete IJsselmeer kunnen verschillende soorten trekvissen hun paai- en leefgebieden weer bereiken. Daarvoor wordt bij Kornwerderzand een vispassage aangelegd, dwars door de dijk heen en met aan weerskanten een nagebouwd estuarium. Dit innovatieve ontwerp is een typisch staaltje van Nederlands deltadesign en eco-engineering; kennisontwikkeling in eigen tuin. Dat is goed voor het verstoorde ecosysteem en een betere visstand, maar ook voor de economie en toeristisch-recreatieve ontwikkelingen. (Waterbouwdagspecial, 2015)

Earthquake engineering design of critical structures: Advantages of using advanced techniques over simplified procedures
Dynamically-induced ground displacements resulting from earthquake shaking are a major cause of damage to hydraulic structures such as dams and levees underlain by weak cohesionless soils and/or loose saturated granular soils. Such damage can occur in the form of settlements and failure of earth embankments. (Waterbouwdagspecial, 2015)

Ruimte voor de Rivier: Pannerden versus Hondsbroeksche Pleij
Hoe zorg je ervoor dat waterprojecten ook een verrijking zijn voor de omgeving? Zonder dat het extra geld kost? Hiervoor is een integralere aanpak en intensievere samenwerking nodig tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers, projectmanagers en ruimtelijk experts. Deze aanpak is bij het regelwerk Pannerden toegepast, Hondsbroek geldt als referentie. (Waterbouwdagspecial, 2015)

Hondsbossche en Pettemer Zeewering: laatste Zwakke Schakel-project in Noord-Holland: Kunde én kunst langs de kust
De gloednieuwe, versterkte Hondsbossche en Pettemer Zeewering – onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermings-programma – is een iconisch waterwerk tussen Camperduin en Petten, waar 35 miljoen kuub zand de stenen kering vervangt en een compleet nieuw landschap is vormgegeven. (Waterbouwdagspecial, 2015)

De bouw van het Gemini offshore windpark
Het Gemini offshore windpark in het Nederlandse deel van de Noordzee, 85 kilometer ten noorden van de kust van Groningen, zal met een totale capaciteit van 600 megawatt (MW) één van de grootste windparken op zee ter wereld worden, zowel in omvang als productie. Gemini (tweeling) wordt gebouwd op twee dicht bij elkaar liggende locaties die officieel Buitengaats en ZeeEnergie heten. (Waterbouwdagspecial, 2015)

Xblocs op nieuwe strekdammen: Kustversterkingsproject CADZAND-Maritiem
Een multidisciplinair kustversterkingsproject op land en water, midden in de badplaats Cadzand-Bad wordt uitgevoerd door BAM Infra en Martens en Van Oord (als Combinatie Cadzand-Bad). (CT 7 2015)

Insteekhaven en kademuur LNG Break Bulk Terminal
Havenbedrijf Rotterdam heeft opdracht gegeven voor de realisatie van een insteekhaven met een kademuur voor de LNG Break Bulk terminal van Gate op de Maasvlakte. (CT 7 2015)

Kademuur Strand East Londen
In september 2015 is Gebr. van’t Hek gestart met de uitvoering van een nieuwe kademuur rond het gebied Strand East in Londen op een steenworpafstand van het Olympisch dorp in het Verenigd Koninkrijk. (CT 7 2015)

Rekenwerk aan landhoofden: KARGO-project
In het weekend van 15 en 16 augustus 2015 is in Breukelen de vijfde grote boogbrug op rij vervangen over het Amsterdam-Rijnkanaal. Voor het rekenwerk dat voor de landhoofden van deze bruggen is uitgevoerd zijn speciale technieken toegepast, om rekenkundig aan te tonen dat de oude landhoofden voldoen aan de vigerende constructieve eisen. (CT 7 2015)

Optimalisatie dijkmonitoring Nader inzicht in het werkelijke gedrag van een waterkering
Nederland loopt wereldwijd voorop met haar kennis over het keren van water en is zeer succesvol om het water buiten ons lage land te houden. Met grote, tijdrovende en vooral ook kostbare integrale dijkversterkingen houden wij onze voeten ook bij een (tijdelijke) hoge waterstand droog. Maar eigenlijk weten we niet echt alles over het gedrag van deze keringen. Om risico’s uit te sluiten wordt op een dusdanige manier ontworpen dat de opeenstapeling van veiligheidsfactoren er op een aantal plaatsen wellicht voor zorgt dat een dijkversterking onnodig zwaar wordt uitgevoerd. Door data vanuit nieuwe, beproefde sensortechnieken voor dijkmonitoring te combineren met data vanuit metingen met bestaande technieken is het mogelijk om specifieke, doelgerichte informatie over het actuele gedrag van keringen te genereren. Op grond hiervan is het mogelijk om verregaand geoptimaliseerde versterkingsopties uit te werken. (CT 5/6 2015)

MultiWaterWerk: Standaardisatie bij nieuwe sluizen
Veel oude schutsluizen bereiken de komende decennia het einde van hun levensduur, en/of zijn verouderd. Tot 2040 gaat dat om 52 van de 137 sluizen die Rijkswaterstaat in beheer heeft. Tegelijkertijd werken sluisbeheerders steeds meer met verschillende oplossingen voor identieke problemen. Daardoor is veel specialistische en lokale kennis nodig is en zijn voor iedere sluis unieke reserveonderdelen nodig. Dit komt het beheer, de beheersbaarheid en de beschikbaarheid van de sluis niet ten goede. (CT5/6, 2015)

Zettingsarme schuimbeton elementen dijkverbreding Boskoop
Voor de aanleg van een parallelweg annex verbreding van het fietspad langs de N207 tussen Alphen aan den Rijn en Gouda is er op het gehele tracé van Boskoop tot aan Gouda een verbreding van het dijklichaam nodig. Gezien de locatie en situatie is het uitgangspunt dat er een zettingsarme verbreding moet worden gerealiseerd. Dit is mogelijk door toepassing van lichtgewicht materialen. Voor dit traject is met zogenaamde ZAP (zettingsarme plaat)-elementen een proefvak aangelegd.

(CT5/6, 2015)

Building with Nature in Indonesië
Kwelders Waddenzee model voor herstel mangrovekust
Indonesië wil op grote schaal Nederlandse Building with Nature-technieken toepassen bij het herstellen van haar kusten. Vanwege de eerste veelbelovende resultaten wil Indonesië het proefproject verder opschalen. (CT 4 2015)

Drinkwaterkousrelining;  nieuwe techniek voor ondergrondse waterleidingsanering
Begin december werd met drinkwaterkousrelining een pilot gestart in de Sittardse wijk Hoogveld. Begin 2015 dronken de inwoners water uit de eerste waterleiding ter wereld die met dit systeem is gesaneerd. Deze innovatie heeft de InfraTech Innovatieprijs gewonnen in januari. (CT 4 2015)

JLD-dijkstabilisator
De JLD-dijkstabilisator, een innovatief dijkverbeteringstechniek, wordt sinds november 2014 beproefd. Samen met de partners Antea Group en Wiertsema & Partners is met Deltares, die namens de opdrachtgever Waterschap Rivierenland de ontwikkeling begeleidt, is een proefopzet gemaakt. Inmiddels zijn de beproevingen op een door de gemeente Purmerend ter beschikking gestelde locatie gestart. (CT 4 2015)

Uitbreiding sluizencomplex Panamakanaal bijna gereed
In Panama wordt sinds 2007 hard gewerkt aan de uitbreiding van het sluizencomplex van het Panamakanaal. Het project is inmiddels voor zo’n 85 procent gereed. Om aan alle eisen te voldoen is een reeks innovaties toegepast. (CT 4 2015)

Vijzelen woningen voor dijkverbetering Kinderdijk-Schoonhovenseveer
Combinatie Dijkverbetering Molenwaard (CDVM) voert in opdracht van Waterschap Rivierenland de dijkverbetering tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer uit. Daarbij moeten er 55 woningen worden geamoveerd om plaats te maken voor de aanleg van een steunberm. (CT 4 2015)


Aardbevingsbestendige keringen
Ook de (natte) infrastructuur in Groningen kan schade ondervinden van aardbevingen en bodemdaling als gevolg van de aardgaswinning. Daarom is waterschap Noorderzijlvest versneld gestart met de voorbereidingen van dijkverbeteringen. (CT 1/2 2015)


Kribben wijken voor langsdammen

In het kader van Ruimte voor de Rivier werkt Rijkwaterstaat tussen Nijmegen en Gorinchem aan kribverlaging en op twee plaatsen verdwijnen de kribben zelfs helemaal. Ze maken plaats voor iets nieuws: langsdammen. (CT 1/2 2015)

De Waterontspanner: stevige dijken door verticale drainage

Hoe kun je een dijk versterken zonder dat het een enorme impact heeft op het omliggende landschap? Advies- en ingenieursbureau Movares bedacht samen met Waterschap Rivierenland een innovatieve oplossing: de Waterontspanner. (CT 1/2 2015)

Getijdencentrale Brouwersdam
Met de aanleg van de Brouwersdam werd in 1971 het Brouwershavense Gat gesloten, ontstond het Grevelingenmeer en is een deel van de zuidwestelijke delta beter beschermd tegen stormvloeden vanuit zee. Helaas kent de aanwezigheid van de dam ook een keerzijde; het ontwerp van de dam bleek niet duurzaam. (CT 1/2 2015)

Onderzoek naar polyurethaan gebonden breuksteen
Polyurethaan gebonden breuksteen is een innovatief en duurzaam dijkbekledingsmateriaal
en is gecommercialiseerd onder de naam Elastocoast, ontwikkeld door chemieconcern BASF. Advies- en ingenieursbureau ARCADIS helpt BASF met onderzoek en advisering voor toepassing van het materiaal in de waterbouwkunde. (CT 1/2 2015)

MOSE gaat Venetië beschermen
MOSE (Modulo Sperimentale Elettromeccanico) is bedoeld om een stormvloedkering te bouwen waarmee de lagune van Venetië kan worden afgesloten. Een prestigieus project met Nederlandse inbreng. Een terugblik. (CT 1/2 2015)

’Pompen of verzilten’: brakke buffer tegen oprukkend zout
Verzilting is een nauwelijks te onderschatten probleem voor het westen van ons land. Onder de titel ‘Pompen of verzilten’ presenteerde Royal HaskoningDHV tijdens de Waterbouwdag op 13 november in Rotterdam een kosteneffectieve oplossing voor dit probleem, namelijk het aanleggen van een brakwaterbuffer met behulp van pompschepen. (CT 1/2 2015)

De Kantelsluis
Een revolutionair systeem om hoge schepen onder een brug door te leiden. Het werd bedacht door Royal HaskoningDHV en heeft als resultaat dat er minder vaak voor een geopende brug hoeft te worden gewacht. (CT 1/2 2015)

Mekong Deltaplan   
In Nederland zijn wij trots op ons Deltaplan. Ook de Mekongdelta in het zuiden van Vietnam heeft behoefte aan een gedegen strategisch plan voor de beheersing van water. (Waterbouwdagspecial 2014)

Klimaatverandering en de gevolgen voor onze rivieren
‘De Nederlandse rivieren hebben steeds vaker te maken met hoge waterstanden. Alleen dijkverhoging is onvoldoende om het toenemende overstromingsgevaar te keren. De waterstand in de rivieren moet omlaag.’ Aldus de website Ruimte voor de Rivier anno 2014. (Waterbouwdagspecial 2014)

Nieuwe Sluis Terneuzen: uitdaging voor Vlaanderen en Nederland
Het projectteam Nieuwe Sluis Kanaal Gent-Terneuzen van de Vlaams-Nederlandse Schelde Commissie is druk bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe, grote sluis binnen het huidige sluizencomplex. (Waterbouwdagspecial 2014)

Kustversterking Zwakke Schakels Noord-Holland
De kustversterking Zwakke Schakels Noord-Holland is aanbesteed door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.  ZSNH Combinatie Van Oord-Boskalis is sinds 3 maart 2014 op locatie aan het werk. (Waterbouwdagspecial 2014)

Nieuwe aanpak waterveiligheid
Ons huidige waterveiligheidsbeleid gaat al een aantal decennia mee. Tijd dus voor een nieuwe aanpak met als doel ervoor te zorgen dat Nederland ook in de toekomst een veilige delta blijft. (Waterbouwdagspecial 2014)

Deurganckdok
Het Deurganckdok is naast de aanleg van de HSL-lijn het grootste project dat in dit jonge millennium in België is uitgevoerd. Intussen zijn ook de werken aan de Waaslandsluis in uitvoering in het verlengde van het Deurganckdok. (Waterbouwdagspecial 2014)

Met aquacultuur de waterbouwkunde binnenstebuiten keren
De politieke en maatschappelijke bewustwording van een nieuwe en belangrijke rol voor de waterbouw, om ons waterbeheer op een duurzame en veilige wijze te kunnen aanpassen, groeit. (Waterbouwdagspecial 2014)

Waarom ze in Engeland niet gewoon een dam bouwen…
Waarom laten ze het in Engeland steeds weer overstromen:  waarom bouwen ze niet gewoon een dam?! Hoogwaterbescherming werkt in Engeland echter fundamenteel anders dan in Nederland. (Waterbouwdagspecial 2014)

Verbouwen of vernieuwen?
De economische levensduur van een kunstwerk eindigt als de inkomsten de kosten niet meer dekken. Dat is vaak al het geval voordat de constructie technisch is versleten. Vernieuwen kan dan de voorkeur verdienen boven onderhouden. (Waterbouwdagspecial 2014)

Nieuwe SBCURnet-aanbeveling – Binnenstedelijke kademuren
Er vindt vrijwel geen op- en overslag meer plaats in het binnenstedelijke gebied  en de historische binnenstedelijke kadeconstructies worden momenteel anders gebruikt dan waar ze oorspronkelijk voor ontworpen zijn. (Waterbouwdagspecial 2014)

Optimaliseren onderhoud met satelliet
In zogenaamde ‘slappe-bodemgebieden’ zijn kosten voor aanleg en onderhoud van infrastructuur aanzienlijk hoger dan waar de bodem steviger is. Het meten van verplaatsingen ervan kan helpen onderhoud en beheer te optimaliseren. Nieuwe meettechnieken, waarbij vanuit de ruimte wordt gemonitord, zijn daarbij veelbelovend. (CT 7 2014)

Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhovenseveer
De Lekdijk tussen Kinderdijk en het Schoonhovenseveer voldoet over 10 km van de 17,5 km niet aan de veiligheidsnorm. Waterschap Rivierenland heeft na een lang voorbereidingstraject een D&C-contract op de markt gezet om de Lekdijk weer op sterkte te brengen. (CT 7 2014)

Matras van wiepen Zandstrand op 1.200 palen

In het verveningsgebied rond de Nieuwkoopse wil gemeente Nieuwkoop een uniek recreatiegebied aanleggen. Hier moet een zandstrand komen van ruim 1.500 m².  Een matras van wiepen en zand op een fundering van 1.200 palen in het water blijkt hiervoor niet alleen de meest praktische en onderhoudsvriendelijkste oplossing. (CT 7 2014)

Deurganckdoksluis- Bouw van de grootste sluis ter wereld
Momenteel is de Antwerpse Berendrechtsluis de grootste sluis ter wereld. In 2016 zal de Deurganckdoksluis, dankzij haar diepte van -17,80 m TAW, de fakkel overnemen. Met deze nieuwe sluis willen het Vlaamse Gewest en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen tegemoet komen aan de stijging van het goederenaanbod en de evolutie in de scheepvaart. (CT 4 2014)

Verbetering en opschaling van een balgkering
Door de klimaatverandering worden in de toekomst vaker zware regenval, een stijgende zeespiegel en heftigere stormen verwacht. Daarom zijn er meer innovatieve stormvloedkeringen nodig voor de bescherming van laaggelegen gebieden. De kust van Texas in Amerika is zo’n gebied. Daarom worden daar de mogelijkheden van een stormvloedkering bestudeerd. (CT 4 2014)


Opvouwbare sluisdeur
Al honderden jaren worden sluizen gebouwd om scheepvaart in rivieren en kanalen mogelijk te maken. Na het nodige denkwerk is de opvouwbare sluisdeur ontwikkeld; een innovatie die overal op bespaart, behalve op functionaliteit en veiligheid. (CT 4 2014)

Meer grip op baggervolumes
Het baggervolume is een belangrijke kostenbepalende factor van baggerwerken. Voor een soepel lopend project is het daarom essentieel  dat opdrachtgever en aannemer van het baggerwerk het hierover eens zijn. SIKB werkt sinds 2010 in nauwe samenwerking met de sector aan oplossingen voor de problemen. (CT 1/2 2014)

Ike Dike: Verkennend ontwerp voor stormvloedkering Houston, Texas
Het was afgelopen september precies vijf jaar geleden dat orkaan Ike enorme schade in Texas. De Technische Universiteit Delft, Royal HaskoningDHV en Iv-Infra verkennen de overstromingsrisico’s en mogelijkheden voor een stormvloedkering voor de kust van Houston. (CT 1/2 2014)

Nieuw innovatief simulatiemodel – 3Di voor bescherming Jamaica Bay
In de zomer van 2013 werd in New York een Nederlands-Amerikaanse conferentie georganiseerd over waterbeheersing, ‘H2O9’. De opdracht was: hoe kan Jamaica Bay beter worden beschermd tegen overstroming vanuit de oceaan? (CT 1/2 2014)

Ruimte voor de Rivier & Innovatie – Project 4NR: razendsnel door nieuwe contractvorm
Langs de Nederrijn voert Rijkswaterstaat Programmadirectie Ruimte voor de Rivier vier projecten uit. Drie van de vier projecten zijn inmiddels opgeleverd, het vierde (Elst) volgt dit voorjaar. De oplevering is een jaar eerder dan verwacht; het gevolg van een nieuwe contract- en een bijzondere aanbestedingsvorm. (CT 1/2 2014)

Ruimte voor de Rivier & Innovatie – Veessen Wapenveld: innovatieve inlaat
Tussen Veessen en Wapenveld wordt gewerkt aan een hoogwatergeul die alleen in extreme situaties in werking wordt gesteld om de IJssel te ontlasten. De betreffende aannemerscombinatie  heeft daarvoor een bijzondere oplossing bedacht: een 800 meter lange, mechanisch regelbare inlaat. (CT 1/2 2014)

Verbreding Amazonehaven
Als er ergens zichtbaar is dat waterbouw welvaart brengt is dat wel in de Rotterdamse haven. Meest in het oog springend in Rotterdam is uiteraard Maasvlakte 2, maar er gebeurt meer. Bijvoorbeeld op de Maasvlakte 1. Hier ligt de ECT Delta Terminal, Europa’s grootste containerterminal. De Delta Terminal is een groot schiereiland met aan weerszijden een havenbekken. De Europahaven aan de noordzijde is een breed water in tegenstelling tot het smalle bassin, de Amazonehaven, aan de zuidzijde. Verbreding was hier noodzakelijk. (Waterbouwdagspecial 2013)

De nieuwe brug bij Lent
Bij Nijmegen wordt in het kader van het Nationale Programma Ruimte voor de Rivier een verruiming van het hydraulisch profiel van de Waal gerealiseerd. Deze verruiming is een ingrijpende maatregelen uit het programma. Er wordt een dijk verlegd, waardoor een nevengeul kan ontstaan die bijna zo breed is als de rivier de IJssel. En er ontstaat een eiland voor stedelijke ontwikkeling (Veur-Lent) en voor natuur en recreatie. Kortom, een zeer mooie combinatie van functies waarmee het één van de meest interessante projecten van ons land is. (Waterbouwdagspecial 2013)

Ontgrondingen Oosterscheldekering
Bij de Oosterscheldekering veroorzaakt de sterke vernauwing van de stroomgeulen ontgrondingen door een veranderd stroomsnelheidspatroon en een toegenomen turbulentie. Om de stabiliteit van de kering te waarborgen zijn in de drie stroomgaten aan weerszijden bodembeschermingen met een lengte van circa 600 meter aangebracht. Voorbij deze bodembeschermingen zijn al tijdens de bouw diepe ontgrondingskuilen ontstaan. Na de oplevering zijn de ontgrondingskuilen verder doorgegroeid tot wel 34 meter (60 meter beneden NAP). (Waterbouwdagspecial 2013)

Bouw sluizen en infrastructuur Panamakanaal
In oktober 1914 werd het Panamakanaal in gebruik genomen. Deze vaarweg is één van de belangrijkste economische routes ter wereld. Sinds 1914 is het verkeer door het Panamakanaal systematisch gegroeid en sinds 2010 is de maximale transportcapaciteit bereikt, zowel wat betreft het aantal scheepsbewegingen (zo’n 38 per dag of 14.000 per jaar) als het getransporteerde tonnage (zo’n 340 miljoen ton per jaar). (Waterbouwdagspecial 2013)

Waterdunen
Waterschap Scheldestromen voert aan de kust van Zeeuwsch Vlaanderen de aanpak van de zogenaamde ‘Zwakke Schakels’ uit. Dit gebeurt in de vorm van kustversterkingsprojecten gecombineerd met de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. De provincie Zeeland heeft voor het gebied Waterdunen een ruimtelijk inrichtingsplan uitgewerkt; hiertoe is er een nauwe samenwerking met het waterschap, de gemeente Sluis, Het Zeeuws Landschap en Molecaten bv als particuliere initiatiefnemer. Voor de realisatie van dit project zijn alle vijf partijen vertegenwoordigd in projectgroep en stuurgroep. Er is een m.e.r.-traject doorlopen, haalbaarheidsstudie verricht en een kustversterkingsplan opgesteld. (Waterbouwdagspecial 2013)

Arkutun Dagi Field. Installatie van een 160.000 ton Gravity Base Structure
Twee jaar voorbereiding en engineering voor twee maanden uitvoering. Nut en noodzaak voor een werkwijze die in de waterbouw ongebruikelijk is. (Waterbouwdagspecial 2013)

Verticaal Zanddicht Geotextiel. Piping opgelost?
Piping is één van de bezwijkmechanismen waardoor een dijk kan bezwijken. De ondergrond van dijken bestaat vaak uit een afdekkende laag klei met daaronder een zandpakket. De waterdruk in het zandpakket wordt mede bepaald door de te keren hoogwaterstand. Aan de binnenzijde van de dijk kunnen wellen ontstaan, water uit het zandpakket treedt dan naar buiten. Als de wellen zand gaan meevoeren wordt het zorgelijk; de dijk kan dan door terugschrijdende erosie worden ondermijnd. (Waterbouwdagspecial 2013)

Tien jaar inspectie en onderhoud afgerond  – Balgstuwkering Ramspol
Met het ontwerp, de bouw en tien jaar onderhoud van waterkering Ramspol verwierf BAM Civiel van Waterschap Groot Salland in 1997 een van de eerste DBM-opdrachten in Nederland. Eind vorig jaar liep de tienjarige onderhoudsperiode af. (CT 5/6 2013)

Composiet vergroot mogelijkheden duurzame infrastructuur:
Bijzondere vormgeving Amersfoortse brug

In de brugdekken van de nieuwe brug over de Hogeweg in Amersfoort wordt composiet toegepast vanwege de duurzaamheid. Maar er zijn meer voordelen aan het gebruik van composiet in de infrastructuur. (CT 5/6 2013)

Eerste brug in UHSB opgeleverd
Bij de vervanging van fiets- en voetgangersbruggen is duurzaamheid belangrijk. Hierin speelt de toepassing van innovatieve materialen een belangrijke rol. FDN Engineering BV uit Amsterdam heeft een modulaire fiets- en voetgangersbrug ontwikkeld, uitgevoerd in ultrahogesterktebeton (UHSB). (CT 5/6 2013)

Balance Island -Hoogwaardige natuurontwikkeling door kunstmatig eiland
Door de afsluiting met de Haringvlietdam ontstond het Haringvlietmeer. Het Kierbesluit gaf problemen door het binnendringen van zout water. Grontmij bedacht, samen met Imares en Waterachitect een oplossing: Balance Island. (CT 4 2013)

Kunststof kwelscherm in Woerden
In Woerden ontstond de kans op bodemverschuivingen naar een zandwinningsput nabij de A12 en grondverzakkingen in omliggende woonwijken. De gemeente heeft bewust gekozen voor de inzet van een kunststof kwelscherm om dit te voorkomen. (CT 4 2013)

Stevelductie – Transport zonder schadelijke uitstoot
Het concept van Stevelductie is gebaseerd op drie in onbruik geraakte technieken: die van het aquaduct, die van het stevelen en die van het Romeins sifon. De bedoeling is, in een nieuw soort aquaduct, ondersteboven rijdende pontons met containers stroomafwaarts te laten stevelen. (CT 4 2013)

Ontwerp gigantische sluisdeuren Panamakanaal
Iv-Groep heeft als onderdeel van de joint venture CICP, het ontwerp gemaakt van de nieuwe sluisdeuren inclusief het aandrijfsysteem voor het uitbreidingsproject van het Panamakanaal. (CT 4 2013)

Geautomatiseerd slibvangsysteem – Mudtrap

Eind 2012 is bij het Gelderse plaatsje Lunteren ‘s werelds eerste ‘Mudtrap’ aangelegd. Dit eerste geautomatiseerde slibvangsysteem voor oppervlaktewateren ter wereld is een alternatief voor het kostbare baggeren. (CT 4 2013)

Eerste paluduct van Nederland: Aquaduct De Galamadammen
In november 2007 is het aquaduct De Galamadammen geopend. Het aquaduct is ingericht als ‘paluduct’, waarbij een natte ecologische zone over het aquaduct is gelegd. In 2009 is onderzocht of het paluduct inderdaad passeerbaar is voor fauna. In dit artikel worden de resultaten voor het eerst gepubliceerd. (CT 3 2013)

Early warning system in Bolivia
Een consortium van Witteveen+Bos, Deltares, RoyalHaskoningDHV en lokale partners ontwikkelt de komende twee jaar een early warning system voor overstromingen in het stroomgebied van de rivier Mamore in de Boliviaanse provincie Beni. Het merendeel van de werkzaamheden wordt door de Boliviaanse experts ter plaatse uitgevoerd. Volgens het consortium is dit een bepalende factor voor het succes van dit project. (CT 3 2013)

Succes en gevolg van Ruimte voor de Rivier
Wetenschappers van UNESCO-IHE in Delft hebben in opdracht van de Programma Directie Ruimte voor de Rivier (PDR) onderzoek gedaan naar de succesfactoren en de effecten van het programma Ruimte voor de Rivier. Civiele Techniek sprak met de betrokken onderzoekers. (CT 1/2 2013)

Succesfactoren Maasvlakte 2: Minder uitbesteden
De Maasvlakte 2 is één van de weinige, recente, grote infrastructurele projecten die binnen budget zijn gebleven. Het aanstellen van een vast kostenmanagementteam is een sleutelfactor geweest. (CT 1/2 2013)

Onzekere ruwheid in riviermodellen
In het Nederlandse rivierbeheer wordt gebruik gemaakt van hydrodynamische modellen voor het berekenen van de maatgevende waterstanden die worden gebruikt voor het dimensioneren van de (primaire) waterkeringen. Bij de afdeling Waterbeheer van de Universiteit Twente is in een onderzoek bekeken hoe nauwkeurig de maatgevende waterstanden in de Nederlandse rivieren worden voorspeld. (CT 1/2 2013)

Meten is weten: Verdeelkraan Hondsbroeksche Pleij wordt ingeregeld
Sinds januari vorig jaar heeft ons land een systeem waarmee bij hoog water de waterverdeling tussen Nederrijn en IJssel kan worden geregeld. Het gaat om een regelwerk en een hoogwatergeul in de Hondsbroeksche Pleij, bij Westervoort. Om ervoor te zorgen dat die waterverdeling ook echt wordt bereikt, beschikt Rijkswaterstaat over een meetinstrumentarium, waarmee het systeem kan worden ingeregeld. (CT 1/2 2013)

Ontwerp passeerbare stuwen voor recreatievaart – De Vecht weer bevaarbaar
Aan derdejaars studenten Civiele Techniek van de Hogeschool Windesheim in Zwolle is als ontwerpopdracht gegeven om alle stuwen passeerbaar te maken voor recreatievaart. Eén van de ontwerpgroepen heeft daarbij een nieuw concept toegevoegd aan de bestaande passeerwijzen als schutsluis, scheepslift, hellend vlak, overtoom en waterhelling. (CT 1/2 2013)

Historie: Watersnood 60 jaar – 1953, een jaar van herstel
Op 1 februari van dit jaar is het precies 60 jaar geleden dat in zuidwest-Nederland de dijken braken. Daags na de ramp stond 200.000 ha land onder water, 45.000 huizen waren zwaar beschadigd; 1835 mensen dood. Op 150 plaatsen zaten serieuze gaten in de dijk, waarvan men er 67 ‘groot’ noemde. Het herstel begon nog op de dag van de ramp zelf.  (CT 1/2 2013)

Waterbouwdag 2012: een tijd van verandering
(CT 1/2 2013)
De teksten van de lezingen zijn in een speciaal katern van civiele Techniek opgenomen. Een bladerbare versie is online beschikbaar. Download>

De Hongkong Zhuhai Macao Bridge Link
Eind 2010 is het contract voor Hongkong Zhuhai Macao Bridge Link (HZMB Link) en de kunstmatige eilanden gegund aan een Chinese aannemerscombinatie onder leiding van CCCC (China Communication Construction Company) en sindsdien is de bouw in volle gang. (CT 8 2012)

Onderzoek: Microbiologische corrosie (MIC) bij natte infrastructuur
De afgelopen jaren is door TNO geconstateerd dat MIC in toenemende mate een corrosieprobleem vormt van natte infrastructuur als kadewanden, steigers en meerpalen. Uitgebreid onderzoek is noodzakelijk. (CT 5/6 2012)

Satellieten inspecteren dijken – ‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet’
Deltares en Hansje Brinker onderzochten samen met de dijkbeheerders hoe de techniek kan worden gebruikt, om in een vroeg stadium zwakke plekken in dijken op te sporen. (CT 4 2012)

Metingen met nieuwe GPS-drijvers -Stromingsmetingen aan de kust
De smalle kuststrook rondom de waterlijn is de meest dynamische zone van het kustgebied en belangrijk voor kustveiligheid. Er is gezocht naar een nieuw meetsysteem dat in staat is om zowel de stroming als de stromingspatronen vast te leggen. (CT 4 2012)

Versterking hoogspanningslijn
De vijftig jaar oude hoogspanningslijn Vierverlaten – Hessenweg is de afgelopen drie jaar grondig gerenoveerd waardoor de transportcapaciteit is verdubbeld. Een van de uitdagingen van het project was om alle werkzaamheden op tijd af te ronden. (CT 4 2012)

Interview: Innovatief aanbesteden: sneller, beter, slimmer
Civiele Techniek sprak met Fries Heinis, directeur Vereniging van Waterbouwers over het stimuleren van innovatie binnen de waterbouw door middel van innovatief aanbesteden. (CT 4 2012)

Grensoverschrijdende samenwerking: Bovenschelde naar hoger plan
Om meer vrachtverkeer van de weg naar het water verplaatsen, zijn grotere sluizen gewenst in de Vlaamse Bovenschelde. Nederlandse, Belgische en Roemeense ingenieurs van Arcadis ontwierpen in recordtijd de benodigde plannen. (CT 3 2012)

Vaarwegen: wat & waar?
Voor menig aannemer of beheerder van nieuwe projecten nabij vaarwegen is het ‘wat & waar?’ langs vaarwegen erg van belang. Ook hier geldt: vooruitzien is regeren. (CT 3 2012)

Eerste grote Ruimte voor de Rivierproject gereed: De eerste ‘kraan’ van Nederland is af
Op 30 januari is het eerste grote Ruimte voor de Rivierproject opgeleverd: de Hondsbroeksche Pleij. Een mijlpaal. Civiele Techniek sprak met Cor Beekmans over de waarde en gevolgen van het project. (CT 1/2 2012)

Ruimte voor de Rivier: stand van zaken
In 2006 startte ‘Ruimte voor de Rivier’,een programma waarmee Nederland het effect van de klimaatverandering op de waterhuishouding wil beheersen. De meeste projecten beginnen nu goed op gang te komen. (CT 1/2 2012)

Assetmanagement van natte infrastructuur
De wereld van de constructieve waterbouw is de laatste jaren flink in beweging. De toetscyclus voor primaire waterkeringen, het programma Risico Inventarisatie Natte Kunstwerken (RINK) en het Programma Asset Management (PAM) van Rijkswaterstaat, geven een impuls aan het denken over het beheer van het areaal. (CT 1/2 2012)

Stedelijk waterbeheer: Slim meten en monitoren
Vanuit overheden en het bedrijfsleven neemt de vraag naar duurzame oplossingen in het stedelijk waterbeheer toe. Er zijn slimme meet- en monitoringtechnieken in stedelijk waterbeheer ontwikkeld en in de praktijk zijn toegepast. (CT 1/2 2012)

Facelift bruggen Amsterdam-Rijnkanaal
Onlangs is het startsein gegeven voor het Rijkswaterstaatproject KARGO: Kunstwerken Amsterdam-Rijnkanaal Groot Onderhoud. In 2016 moeten acht stalen boogbruggen niet alleen zijn gerenoveerd, maar ook zo zijn aangepast dat ze aan de eisen voor de komende dertig jaar voldoen. (CT 1/2 2012)

Roteerbare waterkering van hogesterktebeton
Beweegbare waterkeringen worden in de regel uitgevoerd als staalconstructie: een bewezen concept, maar duur in onderhoud. Er is een goedkoper, duurzamer alternatief voor staal: hogesterkebeton. (CT 1/2 2012)

Bemalen met beleid
Bij veel bouwprojecten zijn bouwputten nodig waaruit het overtollige water wordt gepompt om in den droge te kunnen bouwen. SIKB heeft kwaliteitsrichtlijnen opgesteld op basis waarvan bemalingsbedrijven zich kunnen laten certificeren.  (CT 1/2 2012)

Faalkansanalyse Oosterscheldekering
Het was in 2011 precies 25 jaar geleden dat de Stormvloedkering Oosterschelde in gebruik genomen is. In het oorspronkelijke plan zou de Oosterschelde worden afgesloten door een vaste kering. Uiteindelijk is besloten de kering (deels) open te houden en deze alleen bij hoge waterstanden op zee te sluiten.  (CT 1/2 2012)

Innovatief verhardingsconcept HyMoCo
Bij het ter plaatse storten van beton in de buitenlucht hangt veel af van de weersomstandigheden. Om de hoge beheers- en herstelkosten als gevolg van deze onzekere factoren te verlagen is het HyMoCo-concept ontwikkeld. (CT 1/2 2012)

Constructieve veiligheid bruggen onder de maat
In een brief van maart 2011 naar alle gemeentelijke en provinciale besturen, geeft VROM-Inspectie aan dat een fors aantal bruggen in Nederland niet voldoet aan de vigerende normen. De landelijke pers vertaalt het naar: één op de vijf bruggen staat op instorten.  (CT 8 2011)

Energiezuinige sluis
In het kader van het programma ZekerDuurzaam van Rijkswaterstaat heeft DHV een referentieontwerp gemaakt van een energiezuinige sluis. Met nieuwe technieken en door terug te gaan naar de basis daalt het energieverbruik van een sluis als de Spooldersluis van 89.000 kWh naar 6.900 kWh per jaar. CT 7 2011)

Nature Driven Design
Een open structuur, zoals vegetatie, is een goede manier om golven kleiner te maken, en tot nu toe in Nederland niet gebruikt. Maar dat verandert. (CT 4 2011)

Innovatieve zoet-zout scheiding in de Volkeraksluizen
Met het oog op het eventueel weer zout worden van het Volkerak-Zoommeer heeft kennisinstituut Deltares in opdracht van Rijkswaterstaat onderzoek gedaan naar innovatieve zoutlekbeperkende maatregelen in schutsluizen. (CT 4 2011)

Drijvende kas van 4,5 hectare
Een consortium onder leiding van TNO bestuurdeerde de haalbaarheid van een drijvende kas van 4,5 hectare voor het rozenbedrijf ‘Floating Roses’. (CT 4 2011)

Baggeren onder ‘onmogelijke’ omstandigheden
Om de meest uiteenlopende baggerwerken binnen de gestelde normen uit te voeren, worden constant worden nieuwe ideeën ontwikkeld. Dit zijn meestal (onbewuste) innovaties die uiteenlopen van nieuwe combinaties van oplossingen tot geheel nieuwe concepten. (CT 4 2011)

Verplaatsen biedt ruimte voor de rivier
De voorstudies voor het megaprogramma ‘Ruimte voor de rivier’ zijn min of meer klaar. Maar hoe moet men omgaan met het behoud van karakteristieke (monumentale) objecten en historische rechten? Onteigening lijkt de oplossing, maar ook (tijdelijk) verplaatsen is een goed alternatief. (CT 3 2011)

Wereldprimeur voor Zuid-Hollandse kust: Zandmotor gestart
Op 17 januari is in Ter Heijde aan de Zuid-Hollandse kust, het officiële startsein gegeven voor het project Zandmotor. Het is voor het eerst dat het zandmotor-principe, waar ook ter wereld op deze schaal wordt toegepast. (CT 3 2011)

Interview: Ruimte voor de Rivier op stoom
Ingwer de Boer over draagvlak en betrokkenheid  (CT 1/2 2011)

Kleinschalige waterkracht voor groene energie
In de Nederlandse polder doen zich mogelijkheden voor om groene energie op te wekken met behulp van waterkracht. (CT 1/2 2011)

Flanders Electricity from the Sea
Op 1 september 2010 startte officieel het Vlaamse FlanSea-project, een onderzoeksproject bedoeld om bedrijfszekere productie mogelijk te maken van elektriciteit op basis van golfenergie in wat men noemt een gematigd golfklimaat. (CT 1/2 2011)

Nieuwe infiltratietechniek voor retourbemaling
Bij ondergronds bouwen is bemalen nog steeds een belangrijke optie om een droge bouwput te krijgen. Om bemalingen betaalbaar te houden zijn innovatieve bemalingstechnieken in opkomst. (CT 1/2 2011)

Vlaanderen wil nieuwe kustlijn: Liever zacht en breed dan hard en smal
Aanvankelijk mocht het twee jaar oude plan Vlaamse Baaien, met de aanleg van eilanden, op enige scepsis rekenen. Sinds Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits in juli 2010 met een concreet plan van aanpak kwam, is het allemaal heel serieus. (CT 1/2 2011)

Ontwerp van waterbehandeling met het BIM
Het waterschap Vallei en Eem heeft besloten om de rwzi’s die hun gezuiverde afvalwater lozen op de rivier de Eem te voorzien van nabehandelingsingstallaties, die de fosfaatconcentratie in het effluent verlagen van circa 1 mg/l naar 0,15 mg/l. (CT 1/2 2011)

Duurzame oeverbescherming: project veengebied in Woerden
De gemeente Woerden kreeg te maken met een verzakte weg als gevolg van wateroverlast en besloot om aan beide kanten van de weg de sloten te voorzien van een duurzame beschoeiing van gerecyclede kunststof. (CT 1/2 2011)

Hergebruik van fosfor uit de afvalwaterketen met Pearl
In rioolwater zitten hoge concentraties fosfor en stikstof. De vraag naar fosfor (fosfaat) neemt toe. Grontmij ontwikkelde de innovatieve Pearltechnologie voor het terugwinnen en hergebruiken van fosfaat. (CT 1/2 2011)

Klimaatbestendig waterbeheer: omgaan met onzekerheid
Wat betekent klimaatverandering voor waterbeheer? In het programma De Klimaatbestendigheid van Nederland Waterland, zoeken Deltares en Rijkswaterstaat naar een antwoord. (CT 1/2 2011)

Havens moeten flexibeler worden
Een haven moet zich kunnen aanpassen als de omstandigheden veranderen. Op die manier kan hij tegen een stootje in onzekere tijden. De TU Delft doet hier, samen met andere partijen, onderzoek naar in het project ‘Flexibele Haven’. (CT 1/2 2011)

Funderingsverlaging van een op staal gefundeerd pand
Funderingsverlaging onder een gebouw dat is gefundeerd op staal en waarin volop activiteit is, vraagt om een innovatieve oplossing.  (CT 1/2 2011)

World Canals Conference 2011: Waterways – Ways of Value
International platform waar jaarlijks diverse organisaties samenkomen die geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen rond binnenlandse waterwegen. (CT 1/2 2011)

Eindstreep in zicht voor Deltawerken New Orleans?
Terwijl de olieramp de kust van Louisiana bedreigt, herstelt New Orleans nog steeds van de orkaan Katrina vijf jaar geleden. Er is flinke vooruitgang geboekt gedurende het laatste jaar om New Orleans een betere bescherming te bieden en dat is hard nodig nu het orkaanseizoen van 2010 op 1 juni is begonnen. CT 5/6 2010

Onderhoud aan lijnafwateringssystemen
Lijnafwateringssystemen worden zowel in de infrastructuur, industrie als in binnenstedelijke gebieden toegepast. Er bestaat een hardnekkig misverstand dat lijnafwatering meer onderhoud vergt dan conventionele riolering. CT 5/6 2010

Innovatieve waterbouw als exportkans: ‘Nederland heeft experimenteerruimte nodig’
Nederland heeft een wereldreputatie op het gebied van waterbouw- en beheer, maar brengt het klassieke beeld van dijken en Deltawerken ons internationaal wel ver genoeg? Civiele Techniek sprak met prof.dr. Suzanne Hulscher, hoogleraar Water Engineering & Management aan de Universiteit Twente en lid van tal van commissies, waaronder het Innovatieplatform. CT 4 2010

Nieuwe, afbreekbare oeverbescherming: B-Shore
B-Shore staat voor Biodegradable Shoreline protection (biologisch afbreekbare oeverbescherming). De basis voor B-Shore wordt gevormd door biologisch afbreekbare, draadvormige elementen, Ground Consolidators (GC’s).  CT 4 2010

Innovatieve versterking van keermuur in Harlingen: Flexibele waterkering
Eind vorige eeuw besluit het Friese Waterschap – in goed Fries Wetterskip Fryslân – dat de waterkering in Harlingen aan het begin van de eenentwintigste eeuw vervangen moet worden. De oplossing wordt gevonden in een smalle, enigszins flexibele waterkering. CT 4 2010

Multifunctionele dijk: Trapdijk verovert Rotterdam
De eerste Rotterdamse Trapdijk komt bij de Hilledijk in Rotterdam-Zuid. De Trapdijk is een multifunctionele stadsdijk. Het is een trapsgewijze dijk, waarvan de ‘treden’ te gebruiken zijn voor stedenbouwkundige functies als wegen, groen, bebouwing, parkeren. CT 4 2010

Vijf jaar Leven met Water:  ‘Het nieuwe waterdenken’
Op 14 januari werd het programma ‘Leven met Water’ formeel afgesloten met de kennisconferentie ‘Leren met water’. Civiele Techniek sprak met prof. Chris Zevenbergen, bestuurslid van Leven met Water, over de resultaten en de toekomst. CT 1/2 2010

Levensduur en beheeraspecten van asfaltdijkbekledingen: wat is anders dan in de wegenbouw?
Veel dijken in Nederland zijn voorzien van een asfaltdijkbekleding. Die bekleding is in veel gevallen enkele decennia oud; de helft is ouder dan dertig jaar. Vraag is of de conditie van oudere bekledingen nog voldoende is. CT 1/2 2010

Drijvend paviljoen in Rotterdamse haven
In de Rotterdamse Rijnhaven wordt gewerkt de realisatie van een drijvend paviljoen dat zich onderscheidt door zijn drijflichaam van EPS, een opbouw met lichtgewicht materiaal, en grotendeels voorziet in zijn eigen energievoorziening en behandeling van afvalwater. CT 1/2 2010

Digidijk & Alert Solutions: Real time monitoring door Geobeads
Eén van de nieuwe technieken om dijken en bouwputten te monitoren is het sensornetwerk GeoBeads. De sensoren kunnen tot grote diepten worden aangebracht en brengen volcontinu en real time de bodemtoestand in kaart. CT 1/2 2010

Digidijk & Hansje Brinker: beweging van dijken in één oogopslag
Voor informatie over de toestand van de dijken bedacht Hansje Brinker een systeem dat bestaat uit een monitorings- en een waarschuwingscomponent, gebruikmakend van operationele radarsatellieten. CT 1/2 2010

Ruimte voor de Rivier: Megapijlers brengen meer veiligheid rond Lexkesveer
Door de Nederrijn meer ruimte te geven, kan meer water naar zee worden afgevoerd. Deze ‘ruimte voor de rivier’ kwam dankzij verschillende maatregelen tot stand. Zo is de veerdam, deels vervangen door een brug, met opvallend grote pijlerelementen. CT 1/2 2010

Beheersing grondwater Metrostation CS, Rotterdam
Als onderdeel van het RandstadRailproject wordt het Metrostation CS in Rotterdam verbouwd. Voor de verbouwing van Metrostation CS zijn (spannings)bemalingen noodzakelijk. Tijdens het bouwproces bleek grondwater een belangrijke factor, waarbij specifieke engineering nodig was voor tal van grondwatervraagstukken. CT 1/2 2010

RINK – Risico Inventarisatie Natte Kunstwerken
Afgelopen zomer gaf Dienst Infrastructuur Rijkswaterstaat opdracht voor project Risico Inventarisatie Natte Kunstwerken (RINK). Het gaat om een pilotproject waarmee RWS een beeld wil krijgen van de onderhoudsstaat van ‘natte kunstwerken’. CT 1/2 2010

IJkdijkproeven: validatie van rekenmodel voor piping
Eens in de vijf jaar worden alle primaire waterkeringen in Nederland getoetst. Er wordt onder meer gekeken of de kering bestand is tegen het faalmechanisme piping: het optreden van terugschrijdende erosie in zandige lagen onder dijken. CT 1/2 2010

Innovatief waterkeren met eXtra
Jan van der Loos bedacht een alternatief voor dijkverhoging: de technische innovatie ‘eXtra’. Advies- en ingenieursbureau Grontmij heeft samen met het aannemersbedrijf Van Dijk Maasland het ontwerp van deze innovatie verder ontwikkeld tot een betrouwbare en economisch verantwoorde waterkering. CT 1/2 2010

Amsterdamse haven: Robuust en duurzaam watersysteem
De Amsterdamse haven blijft groeien en een toenemend aantal bedrijven in de haven leidt tot een groter gedeelte verhard oppervlak. Ook komen er door klimaatveranderingen vaker heftige piekbuien. Deze veranderingen hebben gevolgen voor het waterbeheer. CT 1/2 2010

Mijnsteen prima bouwstof voor de waterbouw
Bij de winning van steenkool komt als restmateriaal mijnsteen beschikbaar. Dit materiaal heeft bewezen eigenschappen voor toepassing in de waterbouw. Ook voor de huidige waterbouwkundige projecten zoals Maasvlakte 2 en Ruimte voor de rivier is deze bouwstof goed inzetbaar. CT 1/2 2010

Nederlandse bruggen onder het mes
Op grond van de uitkomsten van een grootschalig onderzoek naar de actuele conditie van verkeersbruggen, startte Rijkswaterstaat in 2008 een grootscheeps renovatieproject, waarvan inmiddels een aantal deelprojecten is uitgevoerd. Civiele Techniek sprak met ir. Hans Versteegen, projectmanager Renovatie bruggen, over de voortgang. CT 5/6 2009

Vlotterkering
‘Ontwerp een tijdelijke waterkering die moet worden toegepast op een vaste kering.’ Prijswinnaar is de Vlotterkering. CT 4 2009

Laagwaterbeheer Maas kan beter en goedkoper
Verdere optimalisatie van het laagwaterbeheer van de Maas kan goed uitpakken voor de ontwikkeling van de natuur in en om deze rivier en voor de pompkosten. Dat blijkt uit een recente studie van Rijkswaterstaat Dienst Limburg en DHV. CT 3 2009

Zwakke Schakels: de tussenstand
Als onderdeel van het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP) startte de overheid in 2004 het project Zwakke Schakels, waarvoor Den Haag uiteindelijk 745 miljoen reserveerde. De stand van zaken per 1 januari 2009. CT 1/2 2009; pag 14

Interview: Prof.ir. Han Vrijling over het Deltacommissie-advies
Civiele Techniek sprak met prof.ir. Han Vrijling over de toekomst en het Delta-advies. Hij vindt dat je moet debatteren over de ‘inhoud’ van het rapport, niet over een eventuele zeespiegelstijfing van 135 cm. CT 1/2 2009; pag 9

Project Overdiepse Polder: Rivierverruiming langs de Bergsche Maas
In het kader van Ruimte voor de Rivier is het gebied  de Overdiepse Polder aangewezen voor rivierverruiming en waterberging. De opstallen van de bedrijven in de polder worden naar terpen verplaatst. CT 1/2 2009; pag 11

Nederlands consortium baggert kanalen in Jakarta
Een consortium onder leiding van advies- en ingenieursbureau DHV baggert sinds half november  2008 twee kanalen in de Indonesische miljoenenstad Jakarta. Door middel van dit pilotproject wordt gestart met het schoonmaken van alle kanalen, wat uiteindelijk moet leiden tot een structurele afname van het aantal mensen dat last heeft van overstromingen.  CT 1/2 2009; pag 19

Eerste kustverdedigingsproject met PPS in Groot-Brittannië’
Herstel van de basiskustlijn inclusief het beheer en onderhoud voor 25 jaar’, dat was het doel van de Engelse Environment Angency bij het uitschrijven van de tender voor het eerste kustbeschermingsproject met PPS (Publiek Private Samenwerking) als contractvorm in 2001. De gekozen aanbestedingsvorm zou ook voordelen kunnen bieden voor kustbeschermingsprojecten in Nederland en België. CT 1/2 2009; pag 22

Nieuw staaltje Hollands kunnen op de Afsluitdijk: ‘Monument in Balans’
Advies- en ingenieursbureau Oranjewoud ontwikkelde met partners Noordpeil landschap & stedenbouw, CE Delft milieuadviseurs en architectenbureau GDA een integrale visie op de Afsluitdijk. De visie combineert respect voor de huidige kwaliteit van de dijk met nieuwe, haalbare mogelijkheden.  CT 1/2 2009; pag 24

Berging als wapen tegen wateroverlast
In het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Delfland is na de wateroverlast in 1998 het ABC-project ingezet (Afvoer en Bergingscapaciteit boezem van Delfland). Goede voorbeelden zijn twee bergingsmaatregelen, te weten de polderberging in de Zuidpolder van Delfgauw en de Boezemberging Berkel. Voor beide projecten is in opdracht van Hoogheemraadschap van Delfland door Royal Haskoning het ontwerp afgerond en worden voorbereidingen getroffen voor realisatie. CT 1/2 2009; pag 30

Automatic Backwash Filtratietechniek
Medio april 2009 wordt bij RWZI Harderwijk door Waterschap Veluwe het eerste Automatic Backwash Filter (ABWF) in Nederland in gebruik genomen. Het waterschap heeft na een uitgebreide aanbestedingsprocedure gekozen voor de in Nederland nog onbekende ABWF-zandfiltratietechniek. Hoewel het vernieuwde en beproefde Nederlandse ontwerp vooralsnog primair wordt ingezet voor verdergaande fosfaatverwijdering uit RWZI-effluent, biedt het veel flexibiliteit voor toekomstige, mogelijk aangescherpte, effluenteisen. CT 1/2 2009; pag 34

Binnenwater van IJburg in beweging: Propellers helpen waterkwaliteit verhogen
Een gigantische draaikolk zal het niet worden, maar de gemeente Amsterdam heeft wel besloten dat het water van het binnenmeer van Steigereiland moet bewegen. Dat is nodig om de waterkwaliteit op peil te houden. De uitdaging is dat de bewoners op het water hier zo min mogelijk van merken en probleemloos kunnen wonen aan de steigers van dit grootste en meest exclusieve binnenwater van IJburg. CT 1/2 2009; pag 37

PROmO: Perceptie en Risicocommunicatie bij het Omgaan met Overstromingsrisico’s
Het PROmO-project brengt in kaart hoe burgers denken over en omgaan met overstromingsrisico’s, en welke betekenis die percepties hebben voor de besluitvorming. CT 1/2 2009; pag 40

Groot onderhoud Markermeerdijk
De dijk langs het Markermeer tussen de Houtribsluizen in Enkhuizen en de Oranjesluizen in Amsterdam is 71 km lang. Tweederde van deze meer dan 700 jaar oude, monumentale dijk voldoet niet aan de wettelijke veiligheidseisen en moet worden versterkt. CT 1/2 2009; pag 43

Waterbouwdag 2008: Wij willen de veiligste delta ter wereld zijn’
De Waterbouwdag 2008 mocht een succes genoemd worden: circa 600 mensen waren afgekomen op het programma en de expositie, en onder de bezoekers waren veel jongeren. CT 8 2008; pag 55

SOWACOR: water- en milieukennis voor Saoedi-Arabië
Sinds kort heeft Nederland er een nieuw onderzoeksinstituut bij: SOWACOR, een acroniem voor Soil, Water and Coastal Recources. SOWACOR wordt gefinancierd door de King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), een ambitieuze, internationaal georiënteerde onderzoeksuniversiteit in Saoedi-Arabië, die volgend jaar van start gaat. CT 5/6 2008; pag 11

Inspiratieboek: ruimte voor de rivier zonder te slopen
Klimaatverandering vraagt wellicht om een andere inrichting van Nederland. Water zal meer ruimte opeisen. Vraag is of die extra ruimte voor de rivier ertoe zal leiden dat bestaande bebouwing plaats moet maken; en zo ja: hoe? Eind juni pubiceerde Rijkswaterstaat in samenwerking met CURNET een inspiratieboek onder de titel: Waarde van wonen aan de rivier’. Een verzameling voorbeelden van alternatieven voor sloop. CT 5/6 2008; pag 35

Hybride zuiveringsinstallatie in Ootmarsum
Eind vorig jaar startte de opstartfase van de MBR (Membraan BioReactor). op rioolwaterzuivering Ootmarsum. Voor de opstart van de zuivering is door het waterschap en Grontmij een risico-analyse gemaakt, waardoor verassingen zo veel mogelijk zijn uitgesloten. CT 4 2008; pag 29

Calamiteitenberging in de Woudse polder
Ten gevolge van klimaatverandering en verstedelijking is de berging van water van cruciaal belang voor de veiligheid van de boezemdijken en ter voorkoming van wateroverlast en overstromingen. Daarom realiseert Delfland een calamiteitenberging in de Woudse Polder. Aan de uitvoering van dit project is een intensieve voorbereiding vooraf gegaan, met de nadruk op communicatie. Het resultaat is een innovatief ontwerp. CT 4 2008 (Thema Innovatie); pag 43

Hoogwater? Vrije weg! Hoogwateraspecten meenemen in het wegontwerp
Rijkswaterstaat wil Nederland beter voorbereiden op evacuatie als gevolg van een overstroming. Het natte en droge innovatieprogramma van Rijkswaterstaat Wegen naar de Toekomst (WnT) en Waterinnovatiebron (WINN), onderzoeken gezamenlijk de mogelijkheden in de pilot ‘Hoogwater? Vrije weg!’ CT 2/3 2008; pag 32

ComCoast: uitkomsten en vervolg
In het Europese Interreg-project ComCoast werkten tien organisaties uit vijf landen samen aan alternatieven voor het verhogen van de waterkeringen rond de Noordzee. ComCoast is een acronym voor Combined Functions in Coastal Zones. Het project is onlangs afgerond. CT 1 2008; pag 35

Inventarisatie na twee jaar: Diepfiltratie van hemelwater
Het is begin november 2005 als toenmalig staatsecretaris Schulz van Haegen het eerste diepfiltratiesysteem in gebruik neemt. Nederland is dan een innovatief hemelwatersysteem rijker. Hoe staat het er na twee jaar voor? CT 1 2008; pag 32

Prof. Huub Savenije: ‘Betere hydrologische modellen noodzaak’
Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en dat betekent dat onze omgang met water op de helling moet. Zijn de huidige modellen adequaat genoeg om te voorspellen hoe de waterhuishouding zal veranderen en hoe we daar op kunnen anticiperen? Prof. Huub Savenije, specialist in hydrologie en waterhuishouding, vindt van niet. CT 1 2008; pag 11

Waterplan Damcentrum, Leidschendam:  Innovatieve waterberging
Nog één jaar en dan treedt de nieuwe Waterwet in werking, vermoedelijk per 1 januari 2009. Ruimtelijke inpassing van maatregelen worden in de toekomst zowel een individuele als een gezamenlijke opgave. In Leidschendam is uitgewerkt wat dit kan inhouden. Met de oplossing die voor het Damcentrum in Leidschendam is gevonden, laat de gemeente Leidschendam-Voorburg zien hoe de wateropgave in dichtbebouwd stedelijk gebied kan worden ingevuld. CT 1 2008; pag 26

Stroomgebieden in Vlaanderen: ontwikkeling van hoogwatervoorspellingssystemen
Recente internationale studies geven aan dat overstromingen de laatste decennia meer voorkomen dan voorheen, als gevolg van klimaatverandering. Ook in Vlaanderen kan dit worden vastgesteld. De laatste tien, twintig jaar is Vlaanderen herhaaldelijk geconfronteerd met overstromingen, zowel tijdens de winter als gedurende de zomer. Vaak gaat het gepaard met materiële schade en menselijk leed. Om die reden zijn er hoogwatervoorspellingssystemen ontwikkeld. CT 1 2008; pag 38

Leven met Water:  De Nederlandse kust in 2080 in vier scenario’s
Nederland bereidt zich voor op de gevolgen van klimaatverandering. Het programma Leven met Water vervult daarin een voortrekkersrol. Een belangrijke stap is het inventariseren van de belangrijkste (kennis)vragen die de onderzoeksagenda op de lange termijn zullen bepalen. Daartoe zijn in het project Duurzaam leven aan Zee, door een consortium onder leiding van TNO Innovatie en Ruimte, vier scenario’s voor de Nederlandse kust bekend gemaakt. CT 1 2008; pag 18

Invoering van de Kier (Haringvlietsluizen) uitgesteld
Vóór de uitvoering van het Deltaplan, vormde het Haringvliet een natuurlijke overgang tussen de zee en de grote rivieren, met getijdewerking en de overgang van zoet naar zout water. Door de afsluiting is een harde grens ontstaan tussen het zoete Haringvliet en de zoute zee en is er geen getijdewerking meer. Om die nadelen zo veel mogelijk te neutraliseren, heeft de Tweede Kamer het Kierbesluit genomen. Dit betekent dat de Haringvlietsluizen bij vloed op een kier worden gezet om zout water binnen te laten. CT 1 2008; pag 13

Themadag Platform Waterpraktijk 12 oktober 2007: ‘Vanuit Water Doordacht’
Op de vierde themadag van het Platform Waterpraktijk, op 12 oktober 2007, stond de Watertoets centraal. De leden van het Platform waren op die dag te gast bij Waterschap Rivierenland. CT 1 2008; pag 29

Opening Technologisch Topinstituut Watertechnologie Wetsus
Meer dan vijfhonderd vertegenwoordigers uit de watersector en de politiek namen op 16 en 17 oktober 2007 deel aan het openingscongres van het Technologisch Topinstituut Watertechnologie Wetsus, in De Harmonie in Leeuwarden. De officiële aftrap van TTIW Wetsus markeert de integratie van het internationale innnovatiebeleid en het regionale innovatiebeleid (Pieken in de Delta, Koers Noord). CT 1 2008; pag 21

Planning en ondersteuning van projecten in kustgebieden op zee
Activiteiten in kustgebieden en op zee worden sterk beïnvloed door omgevingscondities. Naast temperatuur, regen en wind, spelen op zee golven, stromingen en waterstanden een belangrijke rol bij het plannen en uitvoeren van projecten. Door de satelliet en geavanceerde wiskundige modellen is het nu mogelijk om wereldwijd accurate gegevens te verzamelen en hiermee analyses te doen. CT 1 2008; pag, 41

Leven met Water: Waterbeheer als verbindend element
Waterbeheer is meer dan een louter technische zaak. Het vernuft van de Nederlandse waterbouw is één van de internationale visitekaartjes van ons land. Deels gaat het hierbij om een bijzondere ingenieursmentaliteit, zoals de Deltawerken laten zien. Het gaat echter ook om een bijzondere volks- en bestuurscultuur, die aangeeft dat we niet bang zijn om de strijd met het water aan te gaan. CT 1 2008; pag 23;

Rotterdam ‘waterproof’
Water en Rotterdam kunnen niet los van elkaar worden gezien. Rotterdam staat voor een zeer grote ‘wateropgave’ die, rekening houdend met de door klimatologische veranderingen ingegeven zeespiegelstijging en toename van neerslag, alleen nog maar groter zal worden. CT 4, 2007; pag 14

Structurele aanpak grondwateroverlast Haarlem
In de gemeente worden sinds de jaren negentig gebiedsgerichte drainagesystemen ontworpen: een technisch ontwerp van een samenhangend stelsel van drainage- en afvoerleidingen, drainagepompen en lozingspunten.  CT 4, 2007; pag 17

Ebro Delta: proeftuin voor Nederland
Op het eerste gezicht lijken er weinig parallellen te trekken tussen het waterbeheer in Nederland en Spanje. Toch zijn er in Spanje gebieden waar de vraagstukken voor waterbeheer kunnen worden vergeleken met de beleidsrelevante processen die in het Nederlandse waterbeheer spelen. Eén van die gebieden is de Ebro Delta.  CT 4, 2007; pag 19

De ‘Crest Drainage Dike’: een golfoverslagbestendige dijk
Traditioneel wapenen we ons tegen de zeespiegelstijging door onze dijken steeds verder te verhogen en te verbreden. Het project ComCoast ontwikkelt alternatieven voor het traditioneel alsmaar verhogen van dijken, waarbij wordt gestreefd naar meer geleidelijke overgangen van zee naar land. CT 4, 2007; pag 22

Water als bouwsteen
Door de klimaatverandering zal er rekening moeten worden gehouden met een stijgende zeespiegel. Het project ‘Bouwen met Water’ onderzoekt de mogelijkheden om de tot dusver tegenstrijdige functies als waterberging en woonruimte te combineren.  CT 4, 2007; pag 29

Geotextiele zandelementen als alternatief in de waterbouw
Het aantal grote waterbouwkundige werken neemt de laatste tijd aanzienlijk toe. Door de ophanden zijnde klimaatveranderingen en de daarbij verwachte zeespiegelstijging is het aannemelijk dat deze trend zal doorzetten.  CT 4, 2007; pag 34

Schutsluizen in primaire waterkeringen
Op plaatsen waar scheepvaartverkeer een waterkering kruist, zijn vaak schutsluizen aanwezig. In primaire waterkeringen zijn aan dergelijke kunstwerken strenge eisen gesteld ten aanzien van de betrouwbaarheid van de sluis. In dit artikel wordt ingegaan op recente ervaringen met de beoordeling van schutsluizen in waterkeringen.  CT 4, 2007; pag 37

Nederlandse stormvloedkeringen voor New Orleans
New Orleans is ruim anderhalf jaar na de catastrofale ramp met orkaan Katrina nog steeds druk bezig met herstelwerkzaamheden. Arcadis onderzoekt de mogelijkheden voor de bouw van nieuwe keringen en dijken.  CT 4, 2007; pag 11

Grasversterkingssysteem maakt dijken sterker
In het kader van het Europese ComCoast project heeft Royal Haskoning, samen met Infram BV, in 2005 de prijs gewonnen voor het meest innovatieve systeem voor het zodanig versterken van de dijken dat ze ‘overslagbestendig’ zijn. In februari en maart 2007 zijn unieke proeven uitgevoerd op een echte dijk om dit systeem te testen.  CT 4, 2007; pag 26

Wateroverlast op bouwlocaties voorkomen
Bouwpartijen moeten de krachten bundelen om wateroverlast op bouwlocaties tegen te gaan. Daarom ontwikkelden SBR en Royal Haskoning in opdracht van Bouwend Nederland de ‘Handreiking Waterweg’.  CT 4, 2007; pag 41