Voorspellen  gedrag rivierbodem bij ontwerp nevengeulen

14 mei 2013 – De aanleg van nevengeulen verandert de morfologie van de bodem. Maar hoe? Deltares heeft een open source model ontwikkeld voor een visuele weergave van waterbodems. Hiermee is volgens de ontwikkelaars te voorspellen wat het effect is op de morfologie van een reeks ecologische maatregelen in een rivierengebied. Daarmee ontstaat inzicht in de effecten bij complexe riviersituaties, zoals bij riviervertakkingen. Dat meldt www.waterforum.
Bekend is dat nevengeulen aanzanding veroorzaken in de rivieren: op de korte termijn in de hoofdgeul ter hoogte van de nevengeul, op de lange termijn ook bovenstrooms in de hoofdgeul. Om de rivier op diepte te houden voor scheepvaart moet extra gebaggerd worden. Deltares ontwikkelde een morfologisch model voor het gehele rivierengebied. Het model, gemaakt met software die enigszins verwarrend de naam ‘Delft3D’ draagt, brengt de tweedimensionale effecten in kaart van ingrepen vanuit Ruimte voor de Rivier en de Kaderrichtlijn Water. Het model wordt ook ingezet om het vaargeulonderhoud inzichtelijk te maken voor de rivierbeheerder.

Meer op de site van waterforum>

Meer over het open sourcemodel op de site van Deltares>