Vlaanderen keurt ontwerp strategisch beleidsplan Kustvisie principieel goed

(Illustratie: Vlaamse Overheid)

3 februari 2024 – De Vlaamse Regering heeft het ontwerp strategisch beleidsplan Kustvisie principieel goedgekeurd. Dit plan bevat de strategie waarmee de komende 100 jaar elke zone aan de Vlaamse kust stapsgewijs kan worden aangepast. Zo kan Vlaanderen zich op elk moment beschermen tegen overstromingen uit zee, ondanks de stijgende zeespiegel. Of deze nu één, twee of drie meter stijgt. Daarmee zegt Vlaanderen op dit vlak het voortouw te nemen, en is zo pionier in Europa en ver daarbuiten.

Kustvisie bouwt voort op het Masterplan Kustveiligheid. Dat bestaat uit een reeks maatregelen om de kust tot 2050 te beschermen tegen zware stormvloeden en een 1000-jarige storm én houdt rekening met een zeespiegelstijging tot 30 cm. Uit het eerdere onderzoek voor Kustvisie bleven begin 2023 nog enkele mogelijkheden over om onze kust de komende 100 jaar en langer te blijven beschermen tegen overstromingen. Voor de strandzones waren er nog twee kansrijke alternatieven: de hoog- en laagwaterlijn behouden waar ze nu is of op termijn gefaseerd verschuiven richting de zee. Voor elk van de vier kusthavens bleven er per haven nog twee tot vier kansrijke alternatieven over. Op basis van verder onderzoek in 2023 wordt nu in het ontwerp strategisch beleidsplan Kustvisie een voorkeursalternatief voorgesteld.

Op lange tot zeer lange termijn zal de kustlijn gemiddeld 100 meter zeewaarts worden verlegd, door de stranden te verhogen en te verbreden. In veel strandzones is er nog veel tijd vooraleer actie moet ondernomen worden. Voor badsteden kan er op termijn worden gekozen tussen het verhogen en verbreden van de dijk, de aanleg van een duin of een gecombineerde oplossing van dijk en duin. Dat staat in het strategisch beleidsplan dat door de Vlaamse Regering principieel werd goedgekeurd.

Het voorkeursalternatief geeft aan dat er vooral in de havens van Oostende, Blankenberge en Zeebrugge de komende decennia veel extra kustbeschermingsmaatregelen nodig zullen zijn.

In de haven van Zeebrugge zal de komende 35 jaar de voorhaven op vele plaatsen opgehoogd moeten worden. In de jachthaven van Zeebrugge, die achteraan in de voorhaven van Zeebrugge ligt, zal over 35 jaar een sluis of stormvloedkering operationeel moeten zijn. Ook in de jachthaven van Blankenberge zal over 25 jaar een sluis of stormvloedkering klaar moeten zijn. Om de keuze tussen een sluis of stormvloedkering voor beide jachthavens ten laatste tegen 2030 te kunnen maken zal de komende jaren prioritair een toekomstvisie voor alle kustjachthavens opgemaakt worden.

Voor de haven van Oostende blijven er nog drie opties over. Een eerste optie is om over 25 jaar rondom de hele haven een extra ophoging gerealiseerd te hebben, een tweede bestaat erin om tegen 2050 in de havenmond een hele grote stormvloedkering te bouwen, een derde optie is de bouw van een sluizencomplex. Een keuze moet ten laatste tegen 2030 gemaakt worden. Om die keuze te kunnen maken, zal de komende jaren prioritair een economische toekomstvisie voor de haven van Oostende gemaakt worden. Ook voor de haven van Zeebrugge zal er een economische toekomstvisie gemaakt worden.

In de haven van Nieuwpoort wordt momenteel al een stormvloedkering gebouwd. Die zal Nieuwpoort de komende decennia beschermen. Op termijn zal op dezelfde locatie een hogere, sterkere stormvloedkering moeten komen, in combinatie met een sluis ter hoogte van de Langbrug, om het achterland te blijven beschermen. De recente overstromingen in De Westhoek tonen aan dat er dringend nood is aan de bouw van vaste pompgemalen in Nieuwpoort om bij hevige neerslag voldoende water richting zee te kunnen afvoeren.

Naast een visie voor de lange termijn, bevat het plan ook een eerste actieplan 2024-2034 met onder meer acties op korte termijn.

Meer bij de Vlaamse Overheid>