Vijf miljoen voor onderzoek naar bodemdaling in Nederland

Kennisinstellingen krijgen samen vijf miljoen euro om de bodemdaling in Nederland beter te onderzoeken, maakte NWO op 12 juni bekend. Het blijven dalen van het maaiveld en de ondergrond heeft grote maatschappelijke gevolgen en economische impact. Uiteenlopende disciplines als fysische geografie, satellietgeodesie, biologie, bodemchemie, milieuwetenschappen, agro-economie, civiele techniek, ruimtelijk bestuur en rechtsgeleerdheid slaan nu de handen ineen om Nederland toekomstbestendig te maken.
Wereldwijd wonen ruim 500 miljoen mensen in rivierdelta’s. Deze gebieden met hun vaak slappe ondergrond worden steeds intensiever gebruikt en steeds dichter bevolkt. Door grondwaterwinning, zware bebouwing en waterpeilverlagingen voor landbouw en steden klinkt de bodem in, met schade aan gewassen, bebouwing en infrastructuur als gevolg. Lage grondwaterstanden door waterpeilverlagingen die leiden tot bodemdaling, kunnen ook bijdragen aan een warmer wordend klimaat door de omzetting van drooggevallen veen in broeikasgassen. Tenslotte is een wegzakkend land onder een stijgende zeespiegel steeds moeilijker droog te houden. Ook in de dichtbevolkte Nederlandse rivierdelta zijn de effecten van bodemdaling duidelijk zichtbaar. Willen we de delta leefbaar houden, dan is dus een grondige aanpak nodig.
Het programma maakt deel uit van de Nationale Wetenschapsagenda. In het onderzoeksprogramma werken de Universiteit Utrecht, TU Delft en Wageningen University & Research samen. Zij dekken de fundamentele kennisbasis op het gebied van de satellietgeodesie en civiele techniek (TU Delft), ruimtelijke kosten-batenanalyse en bodemfysische en -biochemische processen (WUR) een fysische geografie, biologie, ruimtelijk beleid en juridische aspecten (Universiteit Utrecht). Deltares, TNO en Wageningen Environmental Research spelen een belangrijke rol bij het beheer van landelijke gegevens, advisering van overheden en praktijktoepassing van bodemdalingskennis. Ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen vertegenwoordigen de maatschappelijke partners in het programma. Verdere stakeholders zijn onder andere het bedrijfsleven, zoals ingenieurs- en adviesbureaus.
Bodemdaling staat als probleem reeds hoog op de ambtelijke en uitvoerende agenda’s. Daaraan is nu een wetenschappelijk onderzoeksprogramma toegevoegd.

Veel meer bij Deltares>