Verzanding monding Haringvliet zet door in de toekomst

In februari 2021 is een uitgebreid onderzoek gestart naar de verzanding van het kustgebied bij de monding van het Haringvliet. De eerste resultaten hiervan zijn op 7 juli aan betrokken organisaties en ondernemers gepresenteerd tijdens een goed bezochte bijeenkomst.
Uit het onderzoek blijkt dat de grootschalige verzanding van het gebied inderdaad doorzet en de belangrijkste oorzaak de afsluiting van het Haringvliet is. Ook vertellen de resultaten meer over de mogelijke gevolgen voor de recreatie, scheepvaart, waterveiligheid en natuur.

Vanaf 1950 zijn er grote ingrepen geweest in dit gebied, waardoor de zee- en kustbodem ingrijpend is veranderd. Nu al kunnen strandbezoekers ver de zee in lopen voordat zij tot hun middel in het water staan. Deze verzanding van de kust heeft effecten op de recreatie, waterveiligheid, visserij, scheepvaart en natuur in het gebied.
Daarom heeft een coalitie van twaalf partijen onderzoeksbureau Arcadis opdracht gegeven te onderzoeken wat de autonome ontwikkeling, oftewel de toekomstige trend van de verzanding is, en wat de effecten van die trend zijn. De 1e resultaten van dit onderzoek werden op 6 juli 2021 gepresenteerd en besproken met de betrokken partijen uit het gebied zoals vertegenwoordigers van visserij, recreatievaart, ondernemers, overheden en natuurorganisaties.

Uit de onderzoeksresultaten komt naar voren dat de grootschalige verzanding van het gebied inderdaad door zal zetten en de hoofdoorzaak de afsluiting van het Haringvliet is. Een andere grote ingreep in het gebied, de aanleg van de Tweede Maasvlakte heeft geen grote invloed gehad op de verzanding van de Haringvlietmonding. De Tweede Maasvlakte heeft wel lokaal enige invloed gehad op de manier waarop zand wordt verplaatst bij de Slikken van Voorne.

Uit het onderzoek blijkt verder dat er ter hoogte van de Groene Punt waarschijnlijk een grote strandvlakte zal ontstaan. De zandplaten zullen aan het huidige strand vast komen te liggen. Er is een kleine kans dat er voor de Groene Punt een geultje in zee ontstaat. Daar zou dan een smaller strand kunnen ontstaan, wat gevolgen zal hebben voor de waterkering.
Ook de kust van Goeree-Overflakkee blijft aangroeien. Al kan er op sommige plekken juist een versmalling ontstaan van het brede strand. Dit kan een gevolg zijn van het wijder worden van bochten in het Slijkgat.

De inspanningen en kosten om het Slijkgat open te houden, zullen naar verwachting door de verzanding verder toenemen. De effecten van de verzanding op de scheepvaart waaronder de beroepsvaart, visserij en recreatieve vaart zijn door het openhouden van het Slijkgat beperkt.
Verder zullen duingebieden en zandplaten verder groeien en de oppervlakte open water neemt af. Dit heeft gevolgen voor de natuurwaarden van de beschermde natuurgebieden. In de Voordelta kunnen bijvoorbeeld extra mogelijkheden ontstaan voor kustbroedvogels.

Met de eerste resultaten van het onderzoek kan het vervolgonderzoek gestart worden. Op basis van de uiteindelijke resultaten van het gehele onderzoek dat in december 2021 wordt afgerond, zullen de coalitiepartijen besluiten over een vervolgtraject.

Rijkswaterstaat>