Verkenning versterking IJsselmeerdijk

Waterschap Zuiderzeeland heeft Royal HaskoningDHV opdracht gegeven om de verkenningsfase uit te voeren voor de versterking van de IJsselmeerdijk. Dit is het grootste investeringsproject van het waterschap voor de komende jaren. De verkenning wordt aangegrepen om samen met Royal HaskoningDHV de duurzaamheids- en innovatiekansen bij de geplande dijkversterking te identificeren.
De ruim 17 kilometer lange IJsselmeerdijk tussen Lelystad en de Ketelbrug voldoet niet meer aan de hedendaagse veiligheidseisen. Bij een zware storm zijn de waterstanden en golven te hoog voor de dijk die de diepe Flevopolder beschermt. Het waterschap wil de noodzakelijke dijkversterking graag duurzaam aanpakken. In deze verkenningsfase is het doel van het waterschap en Royal HaskoningDHV om breed met alle betrokken partijen te verkennen welke innovatieve mogelijkheden en kansen voor verduurzaming zinvol te koppelen zijn aan de dijkversterking. Speerpunten daarin zijn biodiversiteit, circulariteit, participatie, CO₂ neutraal en innovatie. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de interactie van de dijk met het IJsselmeergebied en achterland vanuit ecologisch oogpunt, toepassingsmogelijkheden voor zonnepanelen en technische optimalisaties om de golven af te remmen. Zo zijn mogelijk kosten te besparen of is duurzame meerwaarde te realiseren. Royal HaskoningDHV wordt bij het opstellen van het technisch dijkontwerp bijgestaan door HKV. Het einddoel van deze verkenningsfase is om in de eerste helft van 2022 een Voorkeursalternatief bestuurlijk vast te stellen.
De versterking van de IJsselmeerdijk is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

RoyalHaskoningDHV>