Verdere planuitwerking getijdenatuur Merwedes

Rijkswaterstaat doet vervolgonderzoek naar vier voorkeurslocaties om getijdenatuur te realiseren in de Boven- en Beneden Merwede (Sliedrechtse Biesbosch). Voor deze locaties is een eerste schets opgesteld die de komende tijd verder wordt onderzocht. Zo vindt er bodemonderzoek en onderzoek naar de gevolgen voor landschap en natuur plaats.

Het gaat om de Hel- en Zuilespolder, het Gors en aanwas ten zuiden van Gorinchem, gelegen langs de zuidoever van de Boven Merwede. Maar ook de Avelingen ten westen van Gorinchem en de oevers van het Wantij in Dordrecht.

Het gaat in totaal om ruim 60 hectare. Verschillende locaties zijn beoordeeld op tal van aspecten. Zoals effectiviteit, hoogwaterveiligheid, effecten op natuur, effecten op cultuurhistorie, haalbaarheid en kosten. De voorkeurslocaties zijn indicatief het meest haalbaar gebleken, én leveren een robuuste bijdrage aan de doelstelling om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren.

In het Merwedegebied van Gorinchem tot Dordrecht, kunnen veel dier- en plantensoorten die er van nature voorkomen, moeilijk gedijen. Onder andere dijken, dammen, inpolderingen en scheepvaart hebben ervoor gezorgd dat de natuurlijke stroming van het water is veranderd.

Op veel plekken zijn geleidelijke overgangen van land naar water en van zoetwater naar zoutwater verdwenen. Planten en dieren missen hierdoor geschikt leefgebied.

De maatregelen die Rijkswaterstaat neemt om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren, komen onder andere voort uit de Europese Kaderrichtlijn Water. De afspraak is dat wateren in 2027 een goed leefgebied moeten vormen voor de planten en dieren die er thuishoren.

Maatregelen voor de voorkeurslocaties worden nu onderzocht om de schetsontwerpen verder uit te kunnen werken. Denk aan een bodemonderzoek, onderzoek naar de gevolgen voor landschap en natuur en andere technische onderzoeken. Op basis van de effect- en gevolgonderzoeken kan er een afweging plaatsvinden en zal het ontwerp waar nodig worden aangepast.

Meer bij Rijkswaterstaat>