Variant Blankenburgverbinding definitief vastgesteld

 

5 november 2013 – Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft vandaag de Rijksstructuurvisie ‘Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding vastgesteld’. Hiermee ligt de keuze voor de variant Blankenburgverbinding Krabbeplas-West definitief vast. De kosten van het project bedragen € 1,1 miljard waarvan € 311 miljoen uit tolopbrengsten wordt gehaald. Het besluit betekent een grote stap op weg naar een betere bereikbaarheid in de regio Rotterdam. De voorbereidingen voor een Tracébesluit worden gestart. De aanleg van de nieuwe weg start in 2017.
Met de vaststelling van de Rijksstructuurvisie eindigt de verkenningsfase en start de planuitwerking. In deze fase wordt de Blankenburgverbinding met belanghebbenden verder uitgewerkt en wordt toegewerkt naar het (Ontwerp)-Tracébesluit. Dit besluit beschrijft het gekozen tracé (de weg) en de inpassing van de nieuwe verbinding in de omgeving. Hiervoor zijn vanaf half september al veldonderzoeken gestart op het tracé om meer inzicht te krijgen in de waarden, kwaliteit en samenstelling van de (water)bodem en natuur in het gebied. Ook worden de verwachte milieugevolgen van het project in deze fase verder uitgewerkt in een milieueffectrapport (ProjectMER).

Bron: Ministerie van I&M>

Meer in het dossier Blankenburgtunnel>