Afspraken toekomst Amsterdam-Almere-Markermeer

26 april 2013 – Rijk en regio zijn het eens geworden over de toekomstplannen voor het gebied Amsterdam-Almere-Markermeer. In de ontwerp-Rijksstructuurvisie RRAAM maken zij afspraken over de ontwikkeling van de regio op het gebied van woningbouw, bereikbaarheid en natuur, om op die manier ook in de toekomst een sterke internationaal concurrerende regio te blijven.  Het toekomstperspectief is een uitbreiding van Almere met 60.000 woningen, met als ‘stip op de horizon’ een hoogstedelijke ontwikkeling aan de westkant van de stad, in combinatie met een IJmeerverbinding. Het Markermeer-IJmeer groeit uit tot een omvangrijk natuur- en recreatiegebied, van essentiële waarde voor de aantrekkingskracht van de regio. Dit alles gebeurt via een zogenaamde adaptieve aanpak; zonder gefixeerde einddatum, op basis van concrete marktvraag.
In de ontwerp-Rijksstructuurvisie is gekozen voor een andere manier van gebiedsontwikkeling. Er is niet langer sprake van een blauwdruk, maar van een zogenoemde ‘adaptieve aanpak’. Gefaseerd, stap voor stap, wordt naar het toekomstperspectief toegewerkt. De vraag naar woningen, bedrijfslocaties en mobiliteit bepaalt de ontwikkeling en het tempo. Met deze aanpak is het mogelijk rekening te houden met onzekerheden en verschillende toekomstscenario’s. Oftewel: er wordt meebewogen met de conjunctuur. Het is niet nodig om nu al definitieve keuzes te maken voor de lange termijn (tot 2040).

Ook nu al zijn er verschillende maatregelen om de bereikbaarheid, leefbaarheid en internationale concurrentiepositie van de regio te versterken. Zo wordt ongeveer 4 miljard euro geïnvesteerd in de A1, A6, A9 en A10-Oost tussen Schiphol, Amsterdam en Almere (SAA). Daarnaast wordt er zo’n 1,4 miljard euro gestoken in het spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad (OV SAAL). Rijk, Provincie Flevoland en gemeente Almere investeren ook nog eens ieder 47,5 miljoen euro in de stedelijke bereikbaarheid binnen Almere. En er wordt ruim 60 miljoen euro beschikbaar gesteld voor natuurmaatregelen in het Markermeer-IJmeer, waaronder luwtemaatregelen Hoornse Hop en de eerste fase Marker Wadden.

Binnen het programma RRAAM is volgens de Sneller en Beter-aanpak nauw samengewerkt met de regionale overheden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties. In 2012 is het brede publiek geconsulteerd op basis van de onderzoeksresultaten uit het programma. Het RRAAM-werk, de groep van maatschappelijke partijen, heeft in maart haar eindadvies uitgebracht aan de minister van Infrastructuur en Milieu. Hieruit blijkt brede steun voor een adaptieve aanpak onder maatschappelijke organisaties in de regio.

Meer informatie: www.rraam.nl>

Bron: Ministerie van I&M>