Update Tracébesluit ViA15 2021

In september 2021 stelde de minister het Tracébesluit ViA15 2021 vast. Dit tracébesluit bevat een aantal wijzigingen ten opzichte van de ViA15-tracébesluiten uit 2017 en 2019. Het was mogelijk om beroep in te stellen tegen deze wijzigingen. Rijkswaterstaat plaatste op 8 december een update op haar website.

De belangrijkste wijziging in het Tracébesluit ViA15 2021 is de nieuwe beoordeling van de gevolgen van de stikstofuitstoot voor de natuur. Het project ViA15 leidt tot andere verkeersstromen, waardoor er in bepaalde beschermde natuurgebieden meer stikstof neerslaat. Eerder rekende het stikstofmodel de stikstofneerslag uit tot maximaal 5 km langs wegen. De Raad van State wilde weten of het natuuronderzoek daarmee compleet was. Het kabinet heeft vervolgens in de zomer van 2021 besloten om bij het berekenen van stikstofneerslag voor projecten een maximale rekenafstand van 25 km te hanteren. Daarbij zijn technisch modelmatige argumenten betrokken die volgen uit de onderzoeken die door RIVM en TNO zijn uitgevoerd.

In het Tracébesluit ViA15 2021 past de minister deze maximale rekenafstand toe. Een onafhankelijk ingenieursbureau heeft op basis van de nieuwe maximale rekenafstand natuuronderzoek uitgevoerd voor het project ViA15. Dit betekent dat er meer natuurgebieden zijn onderzocht, waaronder in Brabant en Limburg.

Om te voorkomen dat extra stikstofdepositie als gevolg van de ViA15 op bepaalde locaties tot negatieve gevolgen leidt voor de natuur, heeft Rijkswaterstaat afspraken gemaakt met 6 veehouderijen nabij deze natuurgebieden. Met deze veehouders is afgesproken dat zij hun bedrijfsvoering (gedeeltelijk) beëindigen, zodat Rijkswaterstaat de stikstofrechten kan overnemen. Dit wordt ook wel extern salderen genoemd. Doordat zij straks met hun bedrijf geen stikstof meer uitstoten op kwetsbare delen van natuurgebieden, zorgt het project ViA15 niet langer voor een toename van stikstof. In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de verkoop van deze stikstofrechten voor project ViA15.

Behalve de nieuwe beoordeling van de gevolgen van de stikstofuitstoot bevat het Tracébesluit ViA15 2021 een aantal wijzigingen van ondergeschikte aard, vooral ontwerpoptimalisaties. Zoals de wijziging van het brugcomplex. Er is door vier partijen beroep ingesteld. Daarnaast hebben de resterende partijen van wie het beroep tegen het eerdere tracébesluit nog ‘open’ staat (de Raad van State heeft over deze beroepen nog geen uitspraak gedaan) een reactie kunnen geven op het Tracébesluit ViA15 2021.

Naar aanleiding van deze beroepen en reacties zal verweer worden gevoerd. De Raad van State gaat daarna alle ingediende beroepen beoordelen. Mogelijk komt er een zitting waarin de indieners van beroepen en de minister van Infrastructuur en Waterstaat hun standpunt kunnen toelichten. Het is nog niet duidelijk wanneer een eventuele zitting zal plaatsvinden of wanneer de Raad van State een definitieve uitspraak doet over project ViA15.

Foto: Rijkswaterstaat/William Moore

RWS>