Universiteit Twente onderzoekt inmenging zout water in rivieren

De Universiteit Twente gaat onderzoek doen naar het terugdringen van het zoute water in de deltagebieden. Wetenschapsfinancier NWO stelt voor het project SALTISolutions zo’n vier miljoen euro beschikbaar aan verschillende kennisinstellingen. Daarnaast dragen private partijen en de overheid ook 2,5 miljoen bij. Dit levert 21 nieuwe wetenschappelijke posities op, de UT krijgt er zeven. Er zijn binnen SALTISolutions negen deelprojecten, waarvan de UT er drie coördineert. Dat gebeurt door de Twentse waterprofs Suzanne Hulscher en Jaap Kwadijk en designprof Mascha van der Voort.
De inmenging van zout zeewater met de zoete wateren in onze deltagebieden, verzilting, zorgt voor problemen. De klimaatverandering en zeespiegelstijging versterken deze ook nog eens. Alleen al in de Nieuwe Waterweg, de verbinding met de zee bij Rotterdam, is zo’n 800 kubieke meter Rijnwater per seconde nodig om het zoute zeewater tegen te houden. Dat is bijna al het water dat nu via de Rijn ons land binnenkomt. Het tegenhouden van het zoute water met de tegendruk van het rivierwater is nodig omdat het zeewater anders de plaatsen bereikt waar zoet water wordt ingelaten naar de binnendijkse boezems.

Zoet water in de Nederlandse rivieren is belangrijk voor de landbouw, natuur en drinkwatervoorziening. Bovendien zorgt zout water in de rivieren voor ongewenste erosie van materialen in bijvoorbeeld sluizen en havens.
De Universiteit Twente richt zich binnen SALTISolutions op drie projecten:

  • Nature-based processen en oplossingen (coördinator: Suzanne Hulscher)
  • Een serious game (coördinator: Mascha van der Voort)
  • Een ‘digital twin model’ (coördinator: Jaap Kwadijk)

In het geval van ‘nature-based oplossingen’ worden maatregelen die gebaseerd zijn op de natuurlijke processen. Het zware zoute water kruipt via de bodem de zoete wateren binnen. Er is daarom meer turbulentie nodig, een mechanisme dat het zoute en zoute water beter – in de waterkolom – met elkaar laat mengen. Hierdoor kan de zouttong niet verder kruipen. De UT kijkt hier naar bodemvormen; golvende patronen op de bodem voorkomen de verzilting. Verder wordt onderzocht of bij estuaria, de verbrede en vaak trechtervormige monding van de rivier in zee, met kwelders (begroeid stuk land dat aan de zee grenst) en andere oevermaatregelen via de oevers menging kan worden vergroot. In sluiscomplexen wordt uitgezocht hoe de zoutindringing precies werkt en dat kan worden gemodelleerd.

In het kader van ‘serious game’ ontwikkelt prof. Mascha van der Voort een ‘Delta Management Game’. Bij besluitvorming over maatregelen om verzilting tegen te gaan zijn veel partijen betrokken. Het Delta Management Game is een game die alle belanghebbenden betrekt en ondersteunt bij het nemen van beslissingen. Het moet inzicht geven in elkaars perspectief. Ook bevordert de game de relatie en het vertrouwen in de uitkomst en in elkaar. Daarbij wordt voortgebouwd op de ‘Virtual River’ die eerder is ontwikkeld binnen het project RiverCare.

Digital twin model dat wordt ontwikkelt door prof. Jaap Kwadijk, tevens wetenschappelijk directeur van waterinstituut Deltares, is een model dat het effect van alle Maatregelen binnen SALTISolutions inzichtelijk maakt.

UTwente>