Trots en spijt in de waterbouw: een verkennend onderzoek van Deltares

In het Deltaprogramma, maar ook breder in het nationaal beleid voor water en ruimte, bij Rijkswaterstaat, bij waterschappen en bij provincies en gemeenten is veel aandacht voor het voorkomen of minimaliseren van spijt. Maar wat wordt precies met no-regret bedoeld en hoe kun je dat in de praktijk realiseren? Tegen die achtergrond is Deltares een verkennend onderzoek gestart, waarvan de eerste resultaten deze week zijn uitgebracht.
Het onderzoek heeft twee doelen. Het eerste doel is om vast te stellen wat spijt precies inhoudt en welke interpretaties er bestaan en het tweede doel is om te achterhalen hoe spijt in de praktijk voorkomen kan worden .
Het rapport van Deltares bestaat uit zes interviews met personen die kunnen terugkijken op een zeer ruime ervaring in de weg- en waterbouw, infrastructuurplanning en/of ruimtelijke planning. Hen is gevraagd op welke ‘(kunst)werken’ ze trots zijn – of waar ze juist spijt van hebben – en ook waar dat dan precies aan ligt en hoe spijt te voorkomen is. Het gaat daarbij nadrukkelijk om wat fysiek is nagelaten en om de consequenties voor die maatschappij (en de volgende generaties).
Maar men is ook trots als het planproces goed is gelopen en – uiteindelijk – bijna iedereen tevreden is. Als succesfactoren daarvoor noemen de geïnterviewden heldere kaders aan het begin, permanente betrokkenheid, begrip voor de betrokkenen en een goed plan voor onderhoud en beheer na oplevering.

Meer bij Deltares>