Toekomstige rivierafvoeren Rijn en Maas: lager in de zomer en hoger in de winter

13 december – In opdracht van het Ministerie van IenW zijn Deltares, Rijkswaterstaat en het KNMI een samenwerking aangegaan om inzichten vanuit de nieuwe klimaatscenario’s te vertalen naar het afvoerregime van de Rijn en Maas. Deze analyse laat zien dat voor beide rivieren de gemiddelde winter- en voorjaarsafvoeren omhoog gaan. In het zomerhalfjaar (maart-augustus) zullen de gemiddelde afvoeren verder dalen, door minder neerslag en hogere verdamping in de stroomgebieden van Rijn en Maas. De totale afvoer van water in het winterhalfjaar (september-februari) neemt toe door stijgende temperaturen.
Voor het eerst bieden deze nieuwe nationale afvoerscenario’s de kans om de situatie na 2100 te bekijken. In totaal zijn vijftien klimaatscenario’s geanalyseerd op hun effecten op de afvoeren van Rijn en Maas. Voor de meest extreme scenario’s zullen de gemiddelde lage afvoeren na 2100 nog verder dalen en zullen de maximale afvoeren waarschijnlijk verder toenemen.
In vergelijking met de KNMI’14 scenario’s laten zowel de droge als natte scenario’s een afname van de gemiddelde zomerafvoer zien. Omdat hogere afvoeren in de winter en de lagere afvoeren in de zomer elkaar uitmiddelen is er op jaarbasis gemiddeld vrijwel geen verandering te zien.

Deze afvoerscenario’s representeren de klimaateffecten, specifiek ten aanzien van de gemiddelde en lage afvoeren. Onderzoek naar de impact en het effect van de afvoerscenario’s zal plaatsvinden in vervolgstudies, waaronder beleidsstudies zoals Deltaprogramma Zoetwater, Kennisprogramma

Begin 2024 worden de Deltascenario’s gepubliceerd. Hierin worden de Klimaat- en afvoerscenario’s gecombineerd met de sociaal-economische ontwikkelingen die de watervraag en de bovenstroomse afvoeren beïnvloeden.
In de loop van 2024 brengt Deltares in samenwerking met Rijkswaterstaat en het KNMI in navolging van de huidige studie, een rapport uit dat ingaat op de toekomstige verandering in hoge en extreem hoge afvoeren.

Meer bij Deltares>