Teleurstelling over uitspraak Raad van State inpassingsplan N279


Provincie en partners teleurgesteld over uitspraak Raad van State inpassingsplan N279

Niet alleen heeft de uitspraak volgens de betrokken partijen grote gevolgen voor de planning, uitvoering en financiën van het project, het heeft ook een forse impact op verbonden projecten in de regio, maar vooral op de omwonenden van deze provinciale weg die al zo lang in onzekerheid leven. De problemen die op en rond de N279 spelen zoals veiligheid, leefbaarheid en doorstroming zijn niet minder urgent dan voor de uitspraak. De inzet van alle betrokken partijen blijft om zo snel als mogelijk de bestaande problematiek aan te pakken en deze belangrijke provinciale weg te verbeteren.

De N279 is van groot economisch belang en het project is met een budget van 275 miljoen het grootste provinciale wegenproject ooit in Brabant. Provincie en gemeenten zagen het inpassingsplan, waarbij niet alles vastlag en waarin ruimte was voor samenspraak met de omgeving om samen tot een optimale invulling te komen, als flexibel, toekomstbestendig en passend binnen de omgevingsvisie.

Afgesproken is nu dat na het grondig analyseren van de uitspraak zo snel als mogelijk wordt gekeken naar mogelijke aanpassingen, de te doorlopen procedures en het verrichten van nieuwe onderzoeken. Bij die nieuwe onderzoeken op het gebied van geluid, trilling, lichthinder, veiligheid, natuur en luchtkwaliteit zal, zoals de Raad van State heeft aangegeven, een nieuw verkeersmodel en de recentste verkeerscijfers worden gebruikt.

Meer bij de Provincie Noord Brabant>