Spoor A27Spoor A27

 

De ‘vergeten’ spoorlijn tussen Utrecht en Breda stond al op de planning in de negentiende eeuw. Ze werd echter nooit gerealiseerd. In 2007 voerden BAM Rail en Goudappel Coffeng op eigen initiatief een oriënterend onderzoek uit naar de mogelijkheden van de verbinding. Daaruit bleek dat de vervoerswaarde van Spoor A27 moet worden geschat tussen 54.000 en 90.000 reizigers per dag; aanzienlijk meer dan bijvoorbeeld de Hanzelijn, waarvoor inmiddels een aanlegbesluit is genomen. Minister Eurlings reageerde aanvankelijk terughoudend, maar in december 2008 drong de Kamer aan op verder onderzoek. Goudappel Coffeng en Koninklijke BAM Groep publiceerden vervolgens op 31 maart 2009 een gedetailleerde onderbouwing voor de spoorlijn: de  visienota ‘Breda-Utrecht, de vergeten corridor’. Daarin wordt ingegaan op het nut en de noodzaak van de spoorlijn, nader onderbouwd met een verkenning van de maatschappelijke kosten en baten. Ook analyseren beide partijen de inpassing in de procedure voor de verbreding van de A27, de wijze van financiering van de spoorverbinding en de uitvoeringsmethode. Volgens BAM en Goudappel laat die analyse zien dat de investering in de spoorverbinding maatschappelijk nuttig is. Bovendien kunnen de investeringen aanzienlijk lager uitvallen als wordt uitgegaan van een integraal ontwerp voor de A27-corridor van weg- en spoorverbinding. De aanleg daarvan is mogelijk zonder vertraging op te leveren voor de A27, stellen Goudappel en BAM.

Commissie Nijpels
Op 15 juni 2009 werd tijdens de conferentie Spoor A27 in Gorinchem een speciale commissie beëdigd, die onder voorzitterschap van Ed Nijpels de financiële haalbaarheid van een spoorlijn van Breda naar Utrecht Iangs de snelweg A27 (SpoorA27) gaat onderzoeken. Tijdens diezelfde conferentie bleek er overigens brede steun te bestaan bij met name de regionale en Iokale overheden voor verdere ontwikkeling van de spoorlijn in samenhang met de verbreding van de A27. De landelijke politiek lijkt nog enigszins verdeeld, waarbij de sceptici vooral bang zijn voor vertraging van het project verbreding van Rijksweg A27.

Voorlopig niet
Op 12 november 2009 kwam het rapport van Nijpels uit. Daarin wordt geconcludeerd dat een gelijktijdige verbreding van weg en de aanleg van het nieuwe spoor niet mogelijk is. De verbreding van de A27 zou daardoor teveel vertraging oplopen. Commissie Nijpels onderstreepte wel dat de aanleg van het spoor een ‘belangrijke optie’ voor de toekomst moet blijven.