Rijkwaterstaat pakt aanbevelingen evaluatie hoogwater 2021 op

Rijkswaterstaat heeft het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) gevraagd om de aanpak van de hoogwatercrisis in Limburg door Rijkswaterstaat tijdens de zomer van 2021 te evalueren.
Uit die evaluatie blijkt dat de crisisaanpak van Rijkswaterstaat over het algemeen goed is verlopen. Wel geeft het NIPV aan dat intern en in de samenwerking met partners, meer aandacht moet komen voor ieders rollen en taken binnen de crisisorganisatie. Ook blijkt dat er meer behoefte is aan extra duiding van de hoogwaterberichtgeving. Rijkswaterstaat zal volgens eigen zeggen de aanbevelingen van het NIPV overnemen.

De zomer is een periode waarin extreem hoogwater in de Maas uitzonderlijk grote uitdagingen met zich meebrengt. De uiterwaarden zijn op dat moment in gebruik voor onder andere landbouw en recreatie. Daarnaast zijn de oevers van de Maas dan begroeid. De extreem hoge waterstanden manifesteerden zich in 2021 dan ook in een periode waarin dit zeer ongebruikelijk is. De situatie was uniek en van grote omvang, en de impact op de omgeving was groot.

De volgende drie hoofdthema’s staan in de evaluatie centraal: samenwerking binnen Rijkswaterstaat, organiseren van crisismanagement, en adviseren over een hoogwatersituatie.
Het NIPV geeft aan dat de samenwerking binnen Rijkswaterstaat als goed is ervaren dankzij de kennis, expertise en inzet van de vele verschillende teams. Tijdens en na het hoogwater is met man en macht effectief gewerkt om de crisissituatie het hoofd te bieden en de schade te beperken. De samenwerking tussen sommige teams kan nog beter; het digitale werken moet verder in detail worden uitgewerkt. Vaak oefenen met alle crisisrolhouders en een eenvoudige crisisorganisatie dragen daaraan bij.
Er wordt geadviseerd om een stevige brug te slaan tussen de rollen en taken van Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg en de beide Limburgse veiligheidsregio’s. Door meer inzicht te krijgen in elkaars verantwoordelijkheden, maar ook in dilemma’s die (mogelijk) spelen tijdens een hoogwatercrisis, ontstaat onderling begrip en kunnen deze organisaties in de toekomst meer voor elkaar betekenen.
Uit de evaluatie van het NIPV blijkt dat onze aanwezigheid in de crisisteams van de Limburgse Veiligheidsregio’s erg werd gewaardeerd. Wel wordt uit de evaluatie duidelijk dat er meer aandacht moet zijn voor het goed duiden van de mogelijke effecten van de waterstand en de waterafvoer zodat er een duidelijk en gezamenlijk beeld ontstaat van de situatie.

Hoogwaterberichtgeving gaat gepaard met onzekerheden; voor een juist beeld van de situatie is een adequate duiding door Rijkswaterstaat gewenst. Aanbevolen wordt om afspraken te maken over welke informatie exact opgehaald moet worden en deze ook goed in de draaiboeken te verwerken. Verder is het zeer gewenst dat er naast crisisrolhouders ook hoogwaterdeskundigen van ons bij de crisisoverleggen van de Veiligheidsregio aan tafel zitten.

De aanbevelingen worden door Rijkswaterstaat omgezet in concrete acties zoals opleiden, trainen en oefenen.

Rijkswaterstaat>

Foto: Hoogwater Limburg. Bij Grubbenvorst is de Maas buiten haar oevers getreden (Foto Rijkswaterstaat)