Rijkswaterstaat rondt Vervolgonderzoek bereikbaarheid Ameland 2030 af

Veerdam bij Holwert (Foto: Rijkswaterstaat)

24 november 2023 – Rijkswaterstaat heeft onlangs het Vervolgonderzoek bereikbaarheid Ameland 2030 afgerond. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft het onderzoek inclusief de adviezen van Rijkswaterstaat, de regionale overheden en de natuurorganisaties naar de Tweede Kamer gestuurd. Het streven is dat de minister in december 2023 een besluit neemt over het vervolg.
Doel van het vervolgonderzoek is een betrouwbare en duurzame oplossing voor de bereikbaarheid van Ameland op de lange termijn. De conclusie van het onderzoek is dat het bouwen van een nieuwe veerdam ten noordoosten van het dorp Ferwert het probleem het beste oplost.
Uit prognoses blijkt dat het baggerbezwaar in dat geval met circa 75 procent afneemt. Dat komt doordat de veerboot kan varen door het Dantziggat. Het Dantziggat is een van nature brede en diepe geul. De afname van het baggerbezwaar heeft een positief effect op de natuur in de Waddenzee en de bereikbaarheid van Ameland.
Ook laten berekeningen zien dat het bouwen van een nieuwe veerdam bij Ferwert op de lange termijn goedkoper is. Dit komt doordat de kosten voor onderhoud aan de vaargeul lager zijn dan bij Holwert. Daar staat tegenover dat de bouw van een nieuwe veerdam leidt tot aantasting van de natuur en het landschap, zoals kweldergebied Noard-Fryslân Bûtendyks. Dit is een belangrijk leefgebied voor onder andere vogels en heeft een beschermde status. Het is daarom de vraag of de vergunning voor de bouw kan worden verkregen. Hier moet onderzoek naar worden gedaan.

Op basis van de conclusies van het vervolgonderzoek heeft Rijkswaterstaat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een advies gegeven. Het advies luidt om een verkenning te starten binnen het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). In het MIRT zijn projecten opgenomen waarin wordt gewerkt aan de ruimtelijke inrichting van Nederland.
Rijkswaterstaat adviseert in de verkenning een nieuwe veerdam bij Ferwert verder te onderzoeken, maar ook het blijven varen vanaf de huidige veerdam bij Holwert. Rijkswaterstaat geeft dit advies vanwege de onzekerheid rond de vergunning voor het aanleggen van een nieuwe veerdam.
Inmiddels heeft de minister de stukken aangeboden aan de Tweede Kamer. Op 14 december vindt bestuurlijk overleg plaats over de resultaten. Naar verwachting neemt de minister in december 2023 een besluit over het vervolg.

Meer bij Rijkswaterstaat>