Rijk kiest drie proefgebieden waterveiligheid

18 november 2013 – Dordrecht moet een zelfredzaam eiland kunnen zijn. Inwoners van Marken en de IJssel-Vechtdelta moeten niet alleen met dijken maar ook door slimmere bebouwing en goede evacuatieplannen worden beschermd tegen hoogwater. Regio en Rijk starten drie MIRT-onderzoeken naar de mogelijkheden om deze regio’s veiliger te maken tegen overstromingen. Dat is een van de uitkomsten van de bestuurlijke overleggen over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport  (MIRT) op het gebied van water. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft met de regio’s besloten tot proeven met zogenoemde ‘meerlaagsveiligheid’. Naast preventie door de bouw van dijken en dammen (eerste laag) kan Nederland veiliger worden door de ruimtelijke inrichting slimmer te benutten (tweede laag) en de rampenbeheersing beter op orde te hebben (derde laag). De proeven zijn onderdeel van het Deltaprogramma.

Bij ruimtelijke inrichting gaat het erom wijken en steden zo in te richten dat de gevolgen van een overstroming beperkt blijven en woningen zo te bouwen dat water tot een bepaalde hoogte geen schade kan aanrichten. Een betere rampenbeheersing betekent enerzijds dat de overheid haar evacuatieplannen op orde heeft en hierover goed communiceert. Anderzijds moeten burgers en bedrijven nadenken over de vraag: wat moet en kan ik doen als het misgaat?

Meer op de site van I&M>