Rijk en regio: betere bereikbaarheid van Nederland

A2 tussen Deil en Vught. (Foto: RWS)

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat), minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) hebben met regio’s afspraken gemaakt om de bereikbaarheid van weg, water en spoor op veel plekken in Nederland te verbeteren. De bevolkingsaantallen groeien, er ligt een grote opgave voor meer woningen en investeren in infrastructuur blijft nodig.
Een overzicht van alle afspraken die in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) zijn gemaakt, is naar de Tweede Kamer gestuurd. De komende jaren zal een aanzienlijk deel van het beschikbare budget moeten worden vrijgemaakt voor beheer en onderhoud, zodat wegen, vaarwegen en het spoor in goede conditie blijven. Ook is er sprake van forse kostenstijgingen op lopende projecten. Deze tegenvallers moeten worden opgevangen om te voorkomen dat projecten vertragen. Ondanks dat, wordt er dit jaar ook geïnvesteerd in projecten waarbij wonen, werken en bereikbaarheid in samenhang worden aangepakt.

Minister Van Nieuwenhuizen heeft samen met de provincies Noord-Brabant, Gelderland en de gemeente ’s-Hertogenbosch afgesproken om de A2 tussen Vught en Deil definitief te verbreden. Dit betekent een investering van het Rijk van € 830 miljoen. Voor de mobiliteitsmaatregelen stelt de provincie Noord-Brabant € 32,5 miljoen ter beschikking. De provincie Gelderland spant zich in voor de realisatie van de zogeheten Brede Mobiliteitsaanpak en draagt maximaal € 22,5 miljoen bij. Dit deel van de A2 krijgt in beide richtingen een extra rijkstrook. Over de Maas en Waal komen nieuwe bruggen. Knooppunt Deil, waar de A2 met de A15 de belangrijkste Nederlandse snelweg die van west naar oost loopt kruist, wordt gedeeltelijk vernieuwd. Vooruitlopend op dit grote wegenproject, werkt het Rijk met de regio een breed pakket aan mobiliteitsmaatregelen uit om de doorstroming op korte termijn te verbeteren. Met werkgevers kijkt de minister naar een betere spreiding van het woon-werkverkeer en daarnaast wil ze innovatieve mobiliteitsmaatregelen inzetten voor een vlottere afwikkeling van het verkeer.
Er is overeenstemming met de provincie Overijssel om de N35 anders in te richten en verkeersveiliger te maken. Het gedeelte Wijthmen-Raalte krijgt ongelijkvloerse kruisingen, twee kruispunten tussen Raalte en Nijverdal worden verbeterd en er komt een rondweg bij Mariënheem. De N35 wordt hiermee een stuk verkeersveiliger. Het Rijk en de provincie Overijssel dragen ieder € 100 miljoen bij zodat in totaal € 200 miljoen beschikbaar is voor de realisatie. Een MIRT verkenning wordt opgestart.
De minister wil ook de doorstroming op het tracé A27 Almere Haven en knooppunt Eemnes verbeteren. Ze start een verkenning naar de manier waarop het knelpunt het beste aangepakt kan worden.
Met de gemeente Rijswijk is overeenstemming bereikt over de aanleg van zowel een fiets- als ecoduct over de A4. Dit wordt betrokken bij de planvoorbereiding van het A4 Knooppunt Burgerveen-N14 & A4 Haaglanden-N14.
Op de A50 tussen Nijmegen-Eindhoven hebben Rijk en regio een strategische agenda voor een mobiliteitsaanpak vastgesteld. Voor de uitvoering is € 26 miljoen beschikbaar. Om de doorstroming van het verkeer op de A28 Amersfoort – Hoogeveen te verbeteren, heeft de minister met de provincies Gelderland, Overijssel en Drenthe financiële afspraken gemaakt over infrastructurele maatregelen. Het Rijk draagt hieraan € 30 miljoen bij.

Op basis van nieuwe inzichten blijken er bij de verbreding van de A15 Papendrecht – Gorinchem ingrijpendere maatregelen noodzakelijk te zijn aan bestaande kunstwerken en het wegdek dan eerder verondersteld. Daarom verhoogt het Rijk het budget met € 375 miljoen.

Verspreid over Nederland worden verschillende stations en stationsgebieden aangepakt. Gemeente Nijmegen, provincie Gelderland en het Rijk gaan samen station Nijmegen een knooppunt van reizen, werken en wonen maken. Er komen 2000 woningen bij in het gebied en op het station wordt het makkelijker om snel over te stappen tussen trein, bus en fiets. Daarnaast komt er een nieuwe ondergrondse fietsenstalling onder het station, met aparte fietsverbindingen zodat fietsers en bussen elkaar niet meer kruisen. Voor de aanpak van het stationsgebied is in totaal € 116 miljoen euro nodig. De afspraak is dat dit bedrag voor ongeveer de helft betaald wordt door het Rijk, de andere helft komt voor rekening van de Provincie Gelderland en de gemeente Nijmegen. De NS draagt daarnaast € 5-10 miljoen euro bij aan de vernieuwing van de stationshal. Het project moet in 2029 volledig gerealiseerd zijn.
Ook in Zoetermeer en rondom station Amsterdam Lelylaan wordt het stationsgebied grondig aangepakt. In Zoetermeer ondergaat het hele zogenoemde entreegebied rond het station een metamorfose door een nieuwe stationshal, verbeterde aansluiting op de brug over de A12, plaats voor 1000 extra fietsen en de bouw van 4500 huizen in de komende jaren. In het stationsgebied wordt € 21,5 miljoen euro geïnvesteerd, waarvan € 4 miljoen euro door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt betaald.

Veel meer bij de Rijksoverheid>