Pipingprobleem landelijk aangepakt

9 december 2013 – De waterschappen en het Rijk hebben het initiatief genomen om tot innovatieve en doelmatige oplossingen te komen voor het probleem van piping. Dat hebben de betrokkenpartijen eind vorige week bekend gemaakt. Als onderdeel van het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma starten zij met een zogenaamde ‘Projectoverstijgende verkenning’ (POV). Hierbij zal intensief worden samengewerkt met kennisinstellingen en met marktpartijen via de Taskforce Deltatechnologie.

Piping is een faalmechanisme waarbij water door of onder de dijk stroomt. Als zand meespoelt, wordt de dijk uitgehold, dreigt een dijkdoorbraak en overstroming. De Projectoverstijgende Verkenning (POV) Piping die nu van start gaat heeft twee doelen. De eerste is het – op basis van pilots –  nauwkeuriger in beeld brengen van het areaal van de te verbeteren waterkeringen met pipingproblemen. Dit kan door betere toepassing van de rekenregels en door theorie en praktijk dichter bij elkaar te brengen.

Het tweede doel is het uitvoeren van pilots met nieuwe (innovatieve) maatregelen die het probleem van piping oplossen én haalbaar én efficiënt zijn.

Het gevaar van piping speelt bij circa 200 kilometer dijken die nu zijn afgekeurd, overal in Nederland. Hiervan is ongeveer 50 km door waterkeringbeheerders aangemeld voor het eerste programma van het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma. De landelijke toetsing is uitgevoerd met de bestaande rekenregels.

Zes waterschappen hebben op basis van de in ontwikkeling zijnde nieuwe rekenregels een quickscan uitgevoerd. Zij kwamen tot het beeld dat van de ruim 940 kilometer onderzochte dijk ongeveer 540 kilometer mogelijk niet voldoet aan de nieuwe concept rekenregel. Ook de mate waarin de dijken niet voldoen neemt dan fors toe. Dit kan grote consequenties hebben. Traditionele dijkverbeteringen kunnen gaan leiden tot de aanleg van forse pipingbermen van enkele tientallen meters tot zelfs meer dan honderd meter breed. Of tot dure technische constructies zoals damwanden.

Dijkgraaf Roelof Bleker van waterschap Rivierenland is voorzitter van de stuurgroep die het plan van aanpak heeft besproken. In de stuurgroep POV piping zitten de waterschappen Rivierenland, Groot Salland, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Scheldestromen, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en het Directoraat-generaal Ruimte en Water van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Belangrijk doel in de aanpak van de POV Piping is om nieuwe kennis en innovatie ook daadwerkelijk toe te passen. Dit kan door het uitvoeren van praktijkonderzoek. Hierbij kunnen keringbeheerders samen werken met kennisinstellingen en bedrijfsleven aan het ontwikkelen, testen en valideren van innovatieve en kostenbesparende technieken.

Bron:  Waterschap Groot Salland

Zie ook www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl