Ontwerp Nationaal Water Programma geeft richting aan Nederland waterland

Water is voor Nederland van levensbelang. Om ons land ook voor de komende generaties veilig en aantrekkelijk te houden, is het Nationaal Water Programma 2022-2027 (NWP) ontwikkeld. Het Ontwerp NWP ligt per 22 maart ter inzage voor iedereen.

Het NWP beschrijft de hoofdlijnen en ambities van het nationale waterbeleid en het beheer van de rijkswateren en rijksvaarwegen. Voor het waterbeleid is het NWP een uitwerking van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Klimaatverandering, milieuverontreiniging en ruimtedruk vormen de komende jaren grote uitdagingen. Ook moet infrastructuur zoals bruggen en sluizen in stand worden gehouden en waar nodig vervangen of gerenoveerd. De wateropgaven staan niet op zichzelf; een integrale aanpak met andere opgaven in de fysieke leefomgeving zoals de energietransitie, woningbouw en de landbouw is noodzakelijk.
Het NWP beschrijft hoe hiermee om te gaan en hoe er kan worden gezorgd dat water een leidend principe is in de ruimtelijke inrichting van Nederland. Zo zal er een nationale watersysteemanalyse uitgevoerd worden. Daarnaast start het rijk een onderzoeksprogramma over de impact van klimaatverandering.
Het rijk zegt dat het de doelen van het NWP niet alleen kan realiseren. Voor een integrale aanpak van nationale en regionale opgaven doet het rijk dit samen met medeoverheden, maatschappelijke organisaties, sectorpartijen, (drinkwater)bedrijven en burgers. Deze partijen hebben ook meegewerkt aan de ontwikkeling van het Ontwerp NWP.

Meer bij het ministerie van I&W>