Online tool visualiseert effect zeespiegelstijging op duinen

Deltares ontwikkelde een online tool die de effecten visualiseert van zeespiegelstijging op duinen. Beheerders krijgen hiermee inzicht in het samenspel van kustlijnbeheer en dynamisch duinbeheer wanneer de zeespiegel stijgt of er een stevige storm opsteekt. De tool is onderdeel van het driejarige EU-project ENDURE, waarin onderzocht wordt hoe de klimaatbestendigheid van duinen kan worden verbeterd via natuurlijke processen. De nieuwe tool werd onlangs door Marieke Eleveld, kustexpert bij Deltares gepresenteerd.

De afgelopen decennia richtte onderzoek zich met name op de interactie tussen zee en kust tot aan de duinvoet. De nieuwe tool gaat een stap verder en laat ook de effecten van zeespiegelstijging op de duinen zien. Een noodzakelijke stap volgens dr. Eleveld wanneer je wilt dat duinen mee kunnen groeien met zeespiegelstijging en klimaatverandering het hoofd wilt bieden.
In de afgelopen decennia heeft de zeereep, de eerste duinenrij vanaf het strand geprofiteerd van de zandsuppleties langs het Nederlandse strand. De wind nam een deel van dit zand mee en zette dit af op duinen waardoor de zeereep groeide. Traditioneel werden deze duinen gestabiliseerd door helmgras en kreeg het zand niet de kans om het achterliggende duingebied te beïnvloeden en het duingebied op een natuurlijke manier te verjongen. Vandaag de dag sturen duinbeheerders meer op dynamisch duinbeheer om de duinen levend en gezond te houden. Door verstuivingen worden de natuur- en landschappelijke waarden van het duingebied versterkt. Maar het is de vraag in hoeverre de duinen stand houden bij een stijgende zeespiegel? Met de tool kan volgens Deltares worden  beoordeeld wat er van de eerste duinenrij over is na een bepaalde zeespiegelstijging, stormvloed en golfoploop, en of we een verschuiving van het kustregime kunnen verwachten. Het helpt daarmee duin- en kustbeheerders na te denken over mogelijke op ecosysteem-.gebaseerde klimaatbestendige oplossingen in hun duingebied.

Online tool
De ENDURE-tool is een online tool. De tool combineert algemene morfodynamische concepten zoals de wet van Bruun en de Sallenger Storm Impact Scale, met golf en stormvloed reanalysis data (ERA5 en GTSR) om mogelijke toekomstige scenario’s voor duinkusten te illustreren. De tool is toegepast voor enkele lokale Nederlandse kustprofielen.

Meer bij Deltares>