Onderzoek naar Grebbedijk Deltadijk

16 februari 2015 – Waterschap Vallei en Veluwe doet samen met de provincies Utrecht en Gelderland en gemeente Wageningen onderzoek naar de kansen die er zijn als de Grebbedijk wordt verbeterd. In 2017 wordt in een Deltawet vastgelegd dat de dijk de hoogste sterktenorm krijgt, namelijk dat er ieder jaar maar een kans van 1/100.000 mag zijn dat hij doorbreekt. Hierdoor kan de Grebbedijk nagenoeg niet meer bezwijken.
De Grebbedijk tussen Wageningen en Rhenen is 5,5 kilometer lang. Hij beschermt de gehele Gelderse Vallei, een gebied tot voorbij Amersfoort. Door een dijkdoorbraak zou in delen van Veenendaal ruim drie meter water komen te staan en zouden 250.000 mensen getroffen worden. De totale directe en indirecte economische schade zou € 30 miljard euro zijn.
Na 2017 wordt duidelijk welke werkzaamheden aan de dijk moeten gebeuren. Vooruitlopend daarop inventariseren de vier partners welke wensen en belangen er leven bij de aanpak van de Grebbedijk. Bijvoorbeeld bij Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en gemeenten. Maar ook bewoners worden op een gegeven moment betrokken bij de planvorming.

De huidige norm van de dijk stamt uit de jaren 1960. Toen werd bepaald dat de Grebbedijk, net als andere rivierdijken, jaarlijks maar een kans van 1/1250 mag hebben dat er water overheen gaat. Omdat de rivieren in de toekomst meer water moeten verwerken, komen er in de Deltawet die in 2017 wordt vastgesteld, nieuwe normen voor dijken. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de kans dat een dijk doorbreekt, maar ook naar de gevolgen ervan. Wegens de grote economische schade bij een doorbraak van de Grebbedijk (totaal 30 miljard) en het hoog aantal getroffen inwoners (250.000) is voor de dijk de allerhoogste sterktenorm voorgesteld: 1/100.000.

In de Deltawet wordt ook vastgelegd wat de basisveiligheid is voor alle bewoners die achter een dijk wonen. De kans dat iemand komt te overlijden door een overstroming mag ieder jaar niet groter zijn dan 1/100.000 (niet te verwarren met de sterktenorm voor de Grebbedijk die eveneens 1/100.000 is). Door de verbetering  van de Grebbedijk wordt die veiligheidsnorm voor alle bewoners in de Gelderse Vallei bereikt.

Bron: Waterschap Vallei en Veluwe>