Onderzoek effect kweldergras op golfkracht in Deltagoot

Foto: De golftesten vinden plaats in de Deltagoot van Deltares in Delft (Foto: UT)

28 september 2023 – De Universiteit Twente (UT) onderzoekt in samenwerking met Wetterskip Fryslân en kennisinstituut Deltares het effect van kweldergras en voorland op de kracht van golven die de dijk bereiken, waardoor de dijk mogelijk minder ruimte nodig heeft. Deze maand haalde het waterschap hiervoor blokken grond uit de buitendijkse kwelder ten oosten van het dorp Peazens-Moddergat. De grond gaat naar de Deltagoot in Delft voor onderzoek. Het innovatieonderzoek wordt gefinancierd door het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

In het werkgebied van Wetterskip Fryslân liggen veel dijken met voorland: de kwelders. Een kwelder is een buitendijkse strook land die direct grenst aan de zee. Kwelders begroeid met zeekweek, een blauwgrijze grassoort, leveren een belangrijke bijdrage aan de waterkerende functie van de dijk. De Deltagoot bootst met extreme golven een superstorm na, waarbij het golfdempende effect van de kweldervegetatie meetbaar is. Betrokken UT-onderzoeker Bas Borsje verwacht dat naast de hoogte van de kwelder ook de begroeiing bijdraagt aan de vermindering van de golfbelasting op de dijk. Naast de dempende werking houdt kweldergras bij hoogwater ook slib vast en groeit zo mee met de zeespiegelstijging. De golven die de dijken bereiken zijn door het gras naar verwachting minder krachtig.

Als uit het onderzoek blijkt dat het kweldergras een dempende werking heeft op de golven, kunnen dijkontwerpen aangepast worden naar een duurzamere variant die mogelijk minder ruimte inneemt. Wetterskip Fryslân en andere waterschappen gebruiken de resultaten voor dijkontwerpen en dijkversterkingen langs kwelders.

Het uitsteken van de grond is momenteel in volle gang in de kwelders bij Peazens-Moddergatr, met een mogelijke uitloop naar oktober. Men steekt in totaal circa 270 vierkante meter grond uit. Dit komt neer op 68 bakken grond van elk 2 bij 2 meter en 40 tot 70 centimeter dik. Vrachtwagens brengen de bakken op werkdagen (1 tot 2 vrachttransporten per dag) naar de Deltagoot van Deltares in Delft. Daar vinden de golftesten eind dit jaar plaats.

Meer>