Onderzoek: beter onderhoud spoor

Eind 2014 sprak Strukton de wens uit om van reactief onderhoud over te gaan op (proactief) predictief onderhoud aan de spoorinfrastructuur. Zo kunnen onverwachte storingen beter worden voorkomen dan met de traditionele aanpak (op ervaring en inspecties gebaseerd onderhoud). Om de beschikbaarheid van het spoornet te verhogen en de onderhoudskosten te verlagen startte Strukton een onderzoeksproject met de Universiteit Twente. Dit onderzoek ronden beide partijen deze week succesvol af.
De onderzoekslijnen binnen het project betroffen: a) monitoring en dataverzameling; b) data analytics voor diagnose en prognose en c) onderhoudsplanning en –optimalisatie. Gedurende vijf jaar is door een viertal UT-onderzoekers (1 PhD, 1 postdoc, 2 PDEngs) en diverse afstudeerders, onder begeleiding van drie UT-hoogleraren Tiedo Tinga, Leo van Dongen en Paul Havinga, volop gewerkt aan deze onderwerpen.
Zo ontwikkelde de UT bijvoorbeeld modellen waarmee spoorschade door slijtage en vermoeiing voor een specifiek gebruik van het spoor (type trein, aantal treinen, tonnage) kunnen worden voorspeld. Deze modellen helpen Strukton Rail op termijn om te bepalen welke onderhoudsactiviteiten (slijpen of vervangen) op welk moment nodig zijn.

Verder werd onderzocht hoe met mobiele telefoons (bijvoorbeeld van machinisten of reizigers) data kan worden verzameld over de kwaliteit van het spoor, als aanvulling op de traditionele meettrein. Vervolgens ontwikkelden de wetenschappers een methodiek om in de verzamelde data met behulp van artificial intelligence automatisch defecten te herkennen. Zij brachten het asset management proces bij Strukton in kaart. En tenslotte is onderzocht hoe innovaties moeten worden gemanaged om ze maximaal te laten bijdragen aan de afgesloten (en af te sluiten) contracten.
Met de promotie van Annemieke Meghoe (op 19 december 2019) en de recente / nabije afronding van de overige deelprojecten sluiten de UT en Strukton Rail het vijfjarige project symbolisch af. Momenteel bekijkt men hoe de samenwerking in de komende jaren kan worden gecontinueerd.

<bijschrift>Op de foto v.l.n.r Prof. Leo van Dongen, Prof. Tiedo Tinga, Jacob Zeeman (CEO Strukton) en David Vermeij (Strukton).

UTwente>