Nieuwe experimenten Living Lab Hedwige-Prosperpolder

Tot eind februari voert het Polder2Cs, een Interreg 2SEAS project, een aantal spectaculaire experimenten uit op het gebied van waterveiligheid In het Living Lab Hedwige-Prosperpolder op de grens van Nederland en België. Het Ministerie van Defensie test innovatieve technieken onder ander met de zogenaamde Bresdefender om Nederland tegen overstromingen te beschermen. Daarnaast wordt een bestaande dijk blootgesteld aan extreme golfoverslag om de dijksterkte te bepalen.

Tot eind februari test het Ministerie van Defensie in samenwerking met Rijkswaterstaat en de Nederlandse waterschappen een aantal nieuwe technieken om in te zetten tijdens dijkdoorbraken en overstromingen. De eerste proef is met een Bresdefender. Dit is een drijvende ponton die kan dienen om bresgroei te stoppen of te vertragen. Het gebruik en de effectiviteit van de Bresdefender wordt de komende weken getest. Daarnaast wordt een aantal andere mobiele waterkeringen getest, zoals de uit Frankrijk afkomstige Cuirassier. Volgens de betrokken partijen is het experiment uniek in haar soort, omdat de waterkering zonder zware menselijke en mechanische inzet te plaatsen is en één module op zichzelf 800 liter water kan opvangen. De experimenten van Defensie vinden plaats in een afgesloten bassin in de Hedwige-Prosperpolder dat gebruikt kan worden om op een veilige en gecontroleerde manier te oefenen met innovatieve noodmaatregelen.

Het Vlaamse Waterbouwkundig Laboratorium en de afdeling Geotechniek van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken doen al geruime tijd onderzoek naar de sterkte van dijken in de Hedwige-Prosperpolder. Na proeven met de overloopgenerator, die een continue stroom water over de dijk stuwde, is het nu de beurt aan een golfoverslagsimulator en een golfklapgenerator. Dit zijn machines die golven water over of tegen de dijk laten slaan. Zo wordt getest of de dijk bestand is tegen extreme weersomstandigheden, zoals een superstorm. De dijk wordt op verschillende manieren aan de proeven onderworpen. De hoogte van de golven varieert, hoe lang de golven over de dijk stromen en de locaties op de dijk. Zo wordt ook de invloed van gaten door dierengraverij, natte plekken of verschillen in vegetatie getest.
Deze onderzoeken gebeuren binnen het internationale EU INTERREG-project Polder2C’s. Onderzoekers uit België, Nederland, Frankrijk en Engeland hebben het doel om beter te zijn voorbereid  tegen de effecten van klimaatverandering, zoals de stijgende zeespiegel. Focusgebieden zijn: waterkeringen, noodhulp en kennisdeling over de sterkte van waterkeringen en crisisbeheersing. De lead partners van Polder2C’s zijn het Nederlandse STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer, en het Vlaamse Waterbouwkundig Laboratorium.

Living Lab Hedwige-Prosperpolder
De Hedwige-Prosperpolder wordt getransformeerd tot getijdennatuurgebied als onderdeel van het geactualiseerdeSigmaplan en Natuurpakket Westerschelde. Hierdoor krijgt de Schelde meer ruimte en kan het land beter beschermd worden tegen de zee. Ook zorgt het project voor de uitbreiding van getijdennatuur in de Westerschelde. De Vlaamse Waterweg heeft in samenwerking met Provincie Zeeland een nieuwe ringdijk om het gebied aangelegd. Dat betekent dat de oude dijk zijn functie verliest. Deze ontwikkeling biedt een unieke proeftuin, het Living Lab Hedwige-Prosperpolder, om proeven uit te voeren en innovatieve technieken te testen op echte dijken. Er worden zowel proeven gedaan op het gebied van dijksterkte als calamiteitenbeheersing.

Bresdefender in eerdere proef (Foto: STOWA)

Meer bij STOWA>