Nauwkeuriger inzicht in huidige zeespiegel langs de Nederlandse kust

In de afgelopen drie jaar hebben Deltares en HKV lijn in water in opdracht van Rijkswaterstaat gewerkt aan een nieuwe methode om de zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust nauwkeuriger te bepalen. De conclusie is dat de zeespiegel de afgelopen 128 jaar met 1,86 mm per jaar (18,6 cm per eeuw) is gestegen en dat de stijging niet is versneld. Het onderzoeksrapport is vanaf deze week openbaar.
Nederland kent een lange geschiedenis in het systematisch meten van de zeespiegel (ieder uur sinds 1700), de zeebodem en de kusttopografie. Deze metingen, die worden uitgevoerd door Rijkswaterstaat, dragen bij aan doelmatig kustbeheer en worden onder andere gebruikt ter ondersteuning van de jaarlijkse zandsuppleties langs de Noordzeekust. Door een combinatie van metingen, satellietwaarnemingen, modelberekeningen en bestudering van archieven zijn de onderzoekers tot nauwkeurigere gegevens gekomen met betrekking tot de zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust. Nieuw in deze methode is dat door de combinatie van alle informatie beter dan vroeger de bijdrage van verschillende componenten zoals bodemdaling, wind en getij, aan de stijging kunnen worden aangetoond.
Uit de nieuwe methode kan worden geconcludeerd dat de zeespiegel, over de periode 1890 tot en met 2017, met 18,6 cm per eeuw is gestegen tot 6 cm boven NAP. Terugkijkend naar het verleden is er geen sprake van een versnelde zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust. Ook blijkt dat een deel van de gemeten zeespiegelstijging wordt veroorzaakt door bodemdaling (die is 4,5 cm per eeuw).
Vergelijking met wereldwijde zeespiegelstijging
De zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust is lager dan de wereldwijde zeespiegelstijging (32 cm per eeuw over de periode 1993 t/m 2017). De onderzoekers laten in detail zien hoe de Nederlandse en wereldwijde zeespiegel op elkaar aangesloten kunnen worden en hoe het verschil kan worden verklaard. Deze aansluiting is complex. Dat komt door verschillende methoden hoe de zeespiegelstand gemeten wordt en doordat wereldwijd de zeespiegelstijging van plaats tot plaats verschilt. Een belangrijke factor waardoor de zeespiegelstijging in Nederland lager is dan wereldwijd, is dat door het zwaartekrachteffect het ijs dat smelt en afkalft op Groenland niet bij Nederland terechtkomt. Dat de Nederlandse zeespiegel in de toekomst sneller kan stijgen is een scenario waarmee rekening gehouden wordt. Oorzaak hiervoor is dat het ijs op Antarctica steeds sneller afbreekt en smelt en onze kant op kan komen.

Aanbevelingen
Om in de metingen langs de Nederlandse kust gemakkelijker onderscheid te maken tussen bodemdaling en zeespiegelstijging, pleiten de onderzoekers ervoor om elk getijstation met een Global Navigation Satellite System (GNSS) uit te rusten. De onderzoekers adviseren om de huidige zeespiegelstijging te gebruiken voor toepassingen tot maximaal 15 jaar vooruit.

Meer bij Deltares>