Natuurvriendelijke oevers voor betere waterkwaliteit polder Bloemendaal

30 mei 2023 – Samen met Staatsbosbeheer gaat Rijnland vijf kilometer natuurvriendelijke oevers aanleggen in polder Bloemendaal in Waddinxveen. Dit zorgt volgens de betrokken partijen voor verbetering van de waterkwaliteit én de biodiversiteit in de polder. Thea Fierens, hoogheemraad bij Rijnland, en Nick de Snoo, hoofd Staatsbosbeheer Zuid-Holland, tekenden een samenwerkingsovereenkomst tussen Staatsbosbeheer en Rijnland. Beide partijen zijn positief over de goede onderlinge samenwerking. Het maakt het werken efficiënt en het levert een win-win situatie op. De waterkwaliteit wordt verbeterd én het gebied wordt aantrekkelijker voor weidevogels.
Polder Bloemendaal is landelijk aangewezen als ‘belangrijk weidevogelgebied’ en het is één van de veertig KRW gebieden binnen Rijnland waar de waterkwaliteit moet worden verbeterd. In Europees verband zijn afspraken gemaakt over het verbeteren van de waterkwaliteit en ecologie. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water (KRW) en gelden voor alle lidstaten van de EU: uiterlijk in 2027 moet de waterkwaliteit voldoen aan de vastgestelde ‘goede toestand’. Als waterschap is Rijnland verantwoordelijk voor het bereiken van deze doelen.
Natuurvriendelijke oevers hebben een geleidelijke overgang van water naar land. Dit geeft planten en dieren de ruimte en er ontstaat een rijk en gevarieerd leven. De oevers vormen een beschutte leefomgeving voor bijvoorbeeld insecten, kikkers, padden, kleine zoogdieren en vissen. De oever- en waterplanten zijn een prima plek om te schuilen, op te groeien, voort te planten en voedsel te vinden. Dit alles levert een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Bron: Rijnland>