Meer onderzoek naar effect zandsuppleties

 

3 november 2016 – Rijkswaterstaat gaat samen met tien natuurorganisaties de komende zes jaar onderzoek doen naar de gevolgen voor de natuur van het opspuiten van zand ter bescherming van de Nederlandse kust. Daarvoor ondertekenden zij op 3 november een convenant tijdens het Zevende Nationaal Deltacongres in Apeldoorn. Jaarlijks zullen de organisaties bekijken of en hoe de bevindingen kunnen worden toegepast om kustbescherming en natuurontwikkeling beter te combineren.

Van 2009 tot en met 2015 deden Rijkswaterstaat, stichting Duinbehoud, stichting De Noordzee, de Vogelbescherming en de Waddenvereniging al onderzoek naar de effecten van zandsuppleties op bodemdieren, vissen en kustvogels en het effect van zandverstuiving op de flora en fauna in de duinen. Deze samenwerking wordt nu voortgezet én versterkt met de natuurorganisaties en waterbedrijven die de duingebieden langs de Nederlandse kust beheren; LandschappenNL, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Dunea, PWN en Waternet.

Het meeste zand wordt vlak voor de kust onder water aangebracht, op de zogenoemde vooroever. Daarom ligt het accent bij het onderzoek in de komende jaren op het effect van deze vooroeversuppleties op bodemdieren en vissen en hun leefgebied langs de gehele Nederlandse kust. Zandsuppleties beïnvloeden bovendien de natuurlijke ontwikkeling van de duinen. Onderzocht wordt hoe daar rekening mee te houden of juist gebruik van te maken om de kwaliteit van de natuur in de duinen te verbeteren. Tot slot wordt onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten van suppleties vóór de kust op het bodemleven in de Waddenzee.
Door het jaarlijks opspuiten van miljoenen kubieke meters zand op en vlak voor de kust houdt Rijkswaterstaat de kustlijn van 1990 op zijn plaats. Zo blijft Nederland goed beschermd tegen de zee. Rijkswaterstaat houdt bij zandsuppleties al rekening met het broedseizoen en het overwinteringsgebied van kust- en zeevogels en ontziet schelpdierbanken, onder meer een voedselbron voor kustvogels. Het onderzoek van de afgelopen jaren bestond uit literatuurstudies, data-analyses, modelberekeningen, veldonderzoek op Ameland en interviews met beheerders. De uitkomsten geven volgens de betrokken partijen weliswaar richting, maar bieden nog te weinig kennis om natuurontwikkeling en zandsuppleties in dit belangrijke natuurgebied beter samen te laten gaan. Daarom wordt het onderzoek naar de effecten van zandsuppleties op het ecosysteem van de kust uitgebreid naar meerdere locaties en wordt ook gekeken naar de effecten op de langere termijn. Het convenant loopt tot en met 2022.

Rijkswaterstaat>