Meer natuur door Kust op Kracht

Oplevering Kust op Kracht. Foto: Beeldbank Rijkswaterstaat

Het onderzoeksrapport over de natuurprojecten uit ‘Kust op Kracht’ laat zien dat er de afgelopen jaren meer dan vijftig bijzondere plantsoorten bij zijn gekomen. Het Natuurnetwerk Nederland krijgt daarmee een flinke impuls.
In 2015 is met de Hondsbossche Duinen een nieuwe, veilige kustverdediging tussen Petten en Camperduin aangelegd. Tegelijkertijd heeft de provincie Noord-Holland het initiatief genomen om in het gebied de natuurwaarden te verhogen, de regionale economie te versterken en recreatie en toerisme te bevorderen. Tussen Camperduin en Callantsoog zijn zo’n vijftig projecten opgestart met fiets- en wandelroutes, uitkijkpunten, strandopgangen en nieuwe natuur. Dit gebeurde samen met gemeenten, natuurorganisaties, waterschappen, ondernemers en agrariërs.
De natuurprojecten voor de polders Callantsoog en de Harger- en Pettemerpolder zijn nu onderzocht. De onderzoekers inventariseerden de huidige bijzondere plantsoorten en vergeleken ze met gegevens uit de periode 1979-1990. Vooral de resultaten voor Callantsoog zijn spectaculair. Daar zijn onder meer vier percelen voormalige bollengrond ingericht als zandpolders en binnen het Natuurnetwerk getrokken. Op die percelen groeiden in 1980-1990 hooguit vier bijzondere plantensoorten. In 2019 waren dat 59 bijzondere soorten. Bij de Uitlandse polder (noordelijk van het Zwanenwater) zijn agrarische graslanden ingericht. Het aantal bijzondere planten steeg van vier naar 43. En bij de waterberging van de Zijperzeedijk steeg het aantal van 0 naar 19. Bovendien bieden de natuurpolders plek voor sterns, bergeenden, lepelaars, kluten en andere steltlopers.

Klimaatlessen
De groei van de  bijzondere plantensoorten komt door veranderingen in de waterhuishouding. De duinen kennen een overgang van zout naar zoet water. Hoe meer ruimte voor die overgang, hoe meer bijzondere natuur. Zo biedt de Uitlandse polder nu een buffer om het schone kwelwater uit de duinen op te vangen en blijft het water langer in het gebied.

Meer bij de provincie Noord Holland>