Materialenpaspoort GWW stap dichterbij

Een jaar lang bogen elf infrabouwbedrijven en negen opdrachtgevers zich, aan de hand van veertien pilotprojecten over de vragen: waar moet een materialenpaspoort aan voldoen, waarbij kun je het gebruiken en hoe worden gegevens vastgelegd. Hun bevindingen werden vandaag gepresenteerd in het rapport ‘Lessons Learned Materialen Expeditie’. Met deze uitkomsten is een materialenpaspoort voor de GWW-sector weer een stap dichterbij. Met een paspoort krijgt de sector inzicht in welke materialen in onder meer wegen, bruggen en sluizen verwerkt zijn en kunnen materialen makkelijker hergebruikt worden.

Het rapport is het sluitstuk van het initiatief de Materialen Expeditie van bouwbedrijven TBI, Dura Vermeer en VolkerWessels, en de provincies Noord-Holland en Overijssel. Met totaal twintig samenwerkingspartners hebben zij een jaar lang geëxperimenteerd met het opstellen van een materialenpaspoort voor de infrasector. De deelnemende bedrijven en hun opdrachtgevers deden praktijkervaringen op bij veertien concrete projecten en deelden deze actief met elkaar tijdens intervisiebijeenkomsten. Deze waardevolle bevindingen zijn door Bouwend Nederland verzameld in een gedetailleerd rapport.

Met het rapport willen de initiatiefnemers de uitkomsten van de Materialen Expeditie breed delen, en opdrachtgevers en -nemers aanmoedigen om te komen tot een goede aanpak voor het opstellen van een materialenpaspoort. Een materialenpaspoort zal in de nabije toekomst een integraal onderdeel zijn van infrawerkzaamheden en met de uitkomsten van dit rapport een geringe investering vragen. Het rapport bevat duidelijke aanbevelingen, zoals:

– Voor opdrachtgevers: creëer in contracten ruimte voor innovatie en/of toepassing van hergebruikte materialen, waarbij een materialenpaspoort zijn waarde bewijst. Zorg daarnaast voor een landelijke standaard voor objectidentificatie door een Object Type Library (OTL) en Informatie Leverings Standaard (ILS), de sleutel tot succes van het materialenpaspoort.

– Voor opdrachtnemers: experimenteer meer met het opstellen van materialenpaspoorten, ook als de opdrachtgever er niet om vraagt; zorg voor doorontwikkeling in je eigen organisatie en sluit daarbij aan bij de marktbrede standaarden.

Een materialenpaspoort geeft inzicht in de materialen en (bouw)elementen waaruit objecten bestaan. Eén van de voordelen van het materialenpaspoort is dat als je een nieuwe weg of brug gaat maken je ook kunt kijken welke gebruikte materialen beschikbaar zijn of binnenkort komen. Hierbij is een materialenpaspoort onmisbaar. Verder maakt een materialenpaspoort gerichter, beter en duurzamer beheer en onderhoud mogelijk. Ook is de duurzaamheid van een object met een materialenpaspoort sneller aan te tonen, bijvoorbeeld door er een levenscyclusanalyse aan te koppelen.

Bouwend Nederland>

Het rapport is online>