Nieuwe situatie Westkade Marken
Marken komende 50 jaar veilig met versterkte dijk

 

8 juli 2016 – De dijkversterking die het eiland Marken de komende 50 jaar moet beschermen tegen overstromingen, komt buitenwaarts aan de Zuidkade te liggen. De dijk wordt aan de buitenkant van de huidige dijk versterkt, zodat geen grond hoeft te worden aangekocht en het karakter van Marken behouden blijft. De dijk aan de Westkade wordt binnen het huidige profiel verbeterd.

Met het voorkeursbesluit voldoet Marken straks weer aan de waterveiligheidsnormen. De eilandraad van Marken is nauw betrokken geweest bij het ontwerpproces dat  tot deze oplossing heeft geleid.Naar verwachting wordt in 2019 gestart met de bouw. 

De dijkversterking maakt onderdeel uit van de pilot meerlaagsveiligheid. Bij meerlaagsveiligheid wordt gekeken naar het verbeteren van de veiligheid op drie niveaus (lagen):

laag 1: voorkomen van overstromingen door waterkeringen op orde te houden
laag 2: aanpassen ruimtelijke inrichting, bijvoorbeeld door woningen hoog te bouwen
laag 3: verbeteren van rampenbeheersing, bijvoorbeeld door educatie en voorlichting

De dijkversterking is een oplossing in laag 1. Voor laag 2, waterrobuust bouwen, zal de gemeente Waterland samen met de partners de oplossingen uit de pilot verder uitwerken. Voor laag 3, rampenbestrijding, werkt de veiligheidsregio aan een calamiteitenplan en wordt in november een grootschalige evacuatieoefening gehouden.

Bron: Ministerie van I&M>