Maasvlakte 2

De werkzaamheden aan de Tweede Maasvlakte zijn startte op 1 september 2008 met de aanleg van een werkeiland enkele kilometers voor de kust en het aanvoeren van zand. De uitvoering van de civieltechnische werken ligt in handen van een consortium van Van Oord en Boskalis, die gezamenlijk opereren onder de naam PUMA (Project Uitbreiding Maasvlakte). De kosten van de aanleg worden geschat op 1,1 miljard euro. Dat geld wordt besteed aan de aanleg van een harde zeewering van 2,4 kilometer, een zeewering van zand en duinen van 8,4 kilometer, 700 hectare aan nieuwe haventerreinen en een havenbassin van 530 hectare met een diepgang van 20 meter. Voor het totale project is naar schatting 240 miljoen m3 zand nodig, plus 7 miljoen ton steen en 20.000 betonblokken van elk 40 ton. Op 28 april 2009 bezocht koningin Beatrix FutureLand, het nieuwe informatiecentrum over Maasvlakte 2, waar zij de namen bekend maakte van de nieuwe, nog aan te leggen havens. Drie havens op Maasvlakte 2 krijgen de namen van de Prinsesjes Amalia, Alexia en Ariane.

De nieuwe uitbreiding krijgt een totale oppervlakte van 2 000 ha. De eerste gebruiksklare containerkade moet in 2013 worden opgeleverd. In 2030 is Maasvlakte 2 naar verwachting volledig in gebruik.

Rainbowen

Eind maart 2009
Sleephopperzuigers in actie voor de kust van Voorne, waar de Tweede Maasvlakte wordt aangelegd. De boten kunnen vanwege de ondiepte niet langer overal klappen dus wordt er ook al gerainbowd (opgespoten).

In het voorjaar van 2009 waren er vijf sleephoppers actief, die op en neer pendelen van het zandwingebied tien kilometer voor de kust van Voorne en de toekomstige Tweede Maasvlakte. De vloot bestaat uit Sleephopperzuiger HAM 316, Utrecht, Volvox Terranova, Cornelia en Geopotes 15.
Op 29 maart 2009 was in totaal 7,7 miljoen m3 zand aangebracht, plus nog eens 3,7 miljoen m3 aan zandsuppletie op het strand door cutterzuiger Zuiderklip.
 

 
 

Grondonderzoek

Zomer 2009
Ter hoogte van de toekomstige containerterminal van Rotterdam World Gateway is het zand inmiddels opgespoten tot 5 m +NAP; voldoende hoog om met de werkzaamheden op het kunstmatige eiland te kunnen starten. Ter voorbereiding op de fundatie van de eerste kademuren startte Mos Grondmechanica begin augustus met bodemonderzoek. Het ging om in totaal 142 sonderingen, waarvan de meeste reiken tot 45 meter beneden maaiveld. Daarnaast worden grondboringen uitgevoerd tot maximaal 35 meter diepte. Verder moest een proefbemaling geohydrologische gegevens opleveren, nodig voor onder andere de dimensionering van de bronbemaling ten behoeve van de aanleg van de kademuur.

 

eind 2009


 
Herfst 2009
Inmiddels is circa 50 miljoen kubieke meter zand van de Noordzeebodem verplaatst naar de plek waar Maasvlakte 2 wordt gebouwd. Om te voorkomen dat dat zand ten prooi valt aan storm, zeestroming en golven, wilde PUMA voor het stormseizoen zover zijn met opspuiten van zand, dat het buitenste eiland op de foto aansluit op het vasteland bij baggerspeciedepot de Slufter. Het eiland in het midden op de foto – de toekomstige RWG-terminal –  krijgt een aansluiting op de buitenste zanddam. Daarmee ontstond een groot werkgebied achter het opgespoten zand waarin het water relatief rustig is. Daardoor kan de aannemer ook de komende winter doorwerken aan Maasvlakte 2. Ook als herfst- en winterstormen het gebied beheersen.

 
 
 
CutterzuigerZomer 2010
In de zomer van 2010 zijn snijkopzuigers van Boskalis en Van Oord bij de Maasvlakte 2 in actie gekomen. De eerste fase van de aanleg van Maasvlakte 2 draaide vooral om het opspuiten van zand voor de buitencontour en de nieuwe haventerreinen. Daarvoor werden sleephopperzuigers ingezet;op het hoogtepunt van het zandbedrijf elf hoppers tegelijk. Medio augustus lag het grootste deel van het zand op zijn plek (160 miljoen m3 zand uit zee). De aandacht gaat nu vooral uit naar de aanleg van de harde zeewering, naar de kadebouw (door onderaannemer BAVO MV2: een combinatie van BAM en VolkerWessels)  en naar verdieping van de havenbassins door onder andere snijkopzuigers. Medio juni is de snijkopzuiger  ‘Edax’ van start gegaan, en wel voor het verdiepen van de toekomstige ‘Prinses Amaliahaven’. Eerst wordt deze haven verdiept naar circa -17 meter; in een later stadium naar -20 meter.


Blockbuster
Eind 2010

De Blockbuster is inmiddels in bedrijf. De enorme kraan is bedacht door PUMA, een samenwerkingsverband van Boskalis en Van Oord, om de grootste stenen in de zeewering van Maasvlakte 2 te plaatsen. De 1200 ton zware Blockbuster staat op drie dubbele rupsstellen en is uitgerust met een  contragewicht van 9 betonblokken (360 ton). De kraan kan 40 ton tillen, daarmee 50 meter ver reiken en blokken plaatsen met een nauwkeurigheid van 15 centimeter. Akoestische camera’s bepalen exact de ligging van de blokken onder water en laten dit in 3D aan de kraanmachinist zien.

De grootste onderdelen van de toekomstige harde zeewering zijn 40 ton zware betonblokken van 2,5 m3. Hiervan zijn er circa 20.000 nodig. Ze komen uit de bestaande blokkendam, de kering van de huidige Maasvlakte. Een drijvende kraan is al een paar maanden bezig de blokken met een rippertang uit zee op te pakken. Ze worden tijdelijk opgeslagen.
2011Begin 2011
Over een lengte van circa één kilometer werd aan de diepzeekademuur voor de containerterminal van Rotterdam World Gateway (RWG) gewerkt. Het bouwproces vindt plaats in de vorm van een treintje: voorop begint men met het graven van sleuven, achteraan worden de bolders op de kade geplaatst. Daartussen zijn alle fasen van het bouwproces zichtbaar. PUMA heeft dit werk uitbesteed aan onderaannemer BAVO Kademuren, een combinatie van BAM Civiel en Van Hattum en Blankevoort. Zij bouwen de enorme betonnen constructie, waarbij de fundering wordt gevormd door zogenoemde diepwanden, vibro-palen en mv-palen.

De panelen waaruit de diepwand wordt opgebouwd zijn 38 meter hoog, 1,2 meter dik en 7,5 meter breed. De diepwandconstructie bevindt zich grotendeels onder de grond. Om de trekkrachten van de kadeconstructie te verdelen, worden mv-palen schuin op de wand in de grond geslagen. Bovenop de diepwand wordt de L-wand geplaatst. Na het aanbrengen van de bekisting wordt het beton gestort in segmenten van 25 m. Het eerste stuk L-wand is begin oktober 2011 gestort.2011


Begin 2011
Inmiddels is 190 miljoen m3 zand opgespoten. Aan de westzijde wordt het nieuwe land straks beschermd tegen de zee door ongeveer zes kilometer duin. De duinen vormen de zachte zeewering van het nieuwe land. Ze zijn circa 14 meter hoog en bestaan volledig uit zand. Het meeste zand hiervoor komt uit het zandwingebied circa 11 kilometer uit de kust en is opgespoten door de baggerschepen van Boskalis en Van Oord. Zodra de duinen de juiste hoogte en vorm hadden  gekregen, werden ze beplant met het helmgras. In totaal werd op de zachte zeewering van Maasvlakte 2  200.000 tot 300.000 m2 duin beplant met dit gras. In totaal werden op de zachte zeewering 1,5 miljoen helmplanten aangeplant.

 

 

 

2012


11 juli 2012
Koningin Beatrix gaf 11 op juli 2012 het startsein voor de sluiting van de zeewering. Met de sluiting wordt een belangrijk landaanwinningsproject in de Noordzee voor de ontwikkeling van de Rotterdamse haven een feit. Het havengebied is 20 procent groter geworden en de Nederlandse kustlijn ligt nu circa 3,5 km verder in zee.

Meer op de website van Maasvlakte 2>