Klimaatonderlegger voor ruimtelijke plannen

De provincie Zuid-Holland en de Zuid-Hollandse waterschappen hebben samen een klimaatonderlegger ontwikkeld. Dit is een set kaarten die op basis van de meest recente kennis inzicht verschaft in de uitdagingen die water, bodem en klimaat meegeven voor bebouwing, landbouw en natuur. Sommige delen van Zuid-Holland zijn als gevolg van veranderende condities op termijn meer of juist minder geschikt voor huidige of andere functies, of vereisen aanpassingen om toekomstbestendig te blijven.
Aan de basis ligt een set kaarten die klimaateffecten weergeeft tot 2100 ten aanzien van verzilting, verdroging, hitte, bodemdaling, wateroverlast en waterveiligheid. Deze klimaatonderlegger helpt om vanuit de genoemde invalshoeken de juiste kansen te benutten als het gaat om de ontwikkeling van Zuid-Holland. Het is een uitwerking van het leidend principe ‘Water en Bodem sturend’ dat het Rijk op de agenda heeft gezet en daarmee vertrekpunt voor bijvoorbeeld ‘de ruimtelijke puzzel’ en gebiedsontwikkelingen.
De klimaatonderlegger is ontwikkeld omdat Zuid-Holland met verschillende problemen te maken heeft. Enerzijds op het vlak van woningbouw, een duurzame energievoorziening, circulaire economie met alles wat daarbij hoort; anderzijds extra bodemdaling van de slappe veenweidegronden in het oosten en sterkere verzilting van het westelijk deel van de provincie.
Langs de hoofdwatersystemen zijn er zorgen de keringen en het opvangen van water. Tegelijkertijd moet er ’s zomers rekening gehouden worden met langere perioden van extreme droogte. Met de kennis van de te verwachten effecten van klimaatverandering kunnen bijvoorbeeld agrariërs inspelen op de veranderende condities en hun bedrijfsvoering daarop toekomstbestendig aanpassen.

De klimaatonderlegger zal volgens de initiatiefnemers worden benut in allerlei lopende en nog te starten processen met een ruimtelijke component, zoals de woningbouwopgave, het natuurbeleid, het Zuid-Holland Programma Landelijk Gebied en de ruimtelijke puzzel. Met de klimaatonderlegger willen de provincie en de Zuid-Hollandse waterschappen gemeenten en andere belanghebbenden helpen om verstandige keuzes te maken en te behoeden voor keuzes met grote negatieve gevolgen.

Meer bij de provincie Zuid Holland>