Klimaatadaptatie en -mitigatie kunnen en moeten elkaar zoveel mogelijk versterken

Waar moeten we bouwen nu we klimaatverandering in het gezicht kijken? Moeten we wel investeren in energie-intensieve industrie in laag-liggend Nederland? Hoe kunnen ingroeiende steden tegelijk klimaatbestendig worden? Met een urgente opgave voor klimaatmitigatie die gelijktijdig moet worden versneld met klimaatadaptatie, vinden beslissers het vaak ingewikkeld om beide beleidsterreinen recht te doen. Klimaatmitigatie en -adaptatie zijn gescheiden werelden, in beleid maar ook in de wetenschap. Een op 20 december gepubliceerde paper van Deltares en de TU Eindhoven, in opdracht van het Deltaprogramma, laat zien waarom en hoe beide werelden meer met elkaar kunnen worden verbonden.
Het paper doet dit aan de hand van recente IPCC-rapporten en drie praktijkcases over hoe mitigatie en adaptatie elkaar in Nederland beïnvloeden in Eindhoven, de Rijnenburgse polder bij Utrecht en in de Rotterdamse haven.
De aanbevelingen van het paper die worden gedaan omvatten het uitdragen van de noodzaak van het opzoeken van de synergie op bestuurlijk niveau, en het gezamenlijk met de mitigatiegemeenschap verkennen van systeemveranderingen die de noodzakelijke adaptatie en mitigatie verenigen, in stedelijke omgevingen, maar ook daarbuiten. Grote investeringen in energie-infrastructuur, deels buitendijks, zorgen immers wellicht voor een grotere lock-in, waarmee de keuzes voor lange-termijn adaptatie mogelijk beperkt worden.

Het is goed klimaatbestendigheidsanalyses te maken voor de maatregelen die in het kader van de energietransitie en van het Klimaatakkoord worden uitgevoerd. En ook om te kijken naar de lange-termijn investeringen voor mitigatie die klimaatadaptatie raken. Een inrichting waarbij water en bodem sturend zijn, die ook rekening houdt met een warmer, droger en natter Nederland vraagt om de heroverweging van de delta. Klimaatverandering kan beperkt worden door broeikasgassen vast te houden, bijvoorbeeld met het vernatten van veenweidegebieden en andere adaptatiemaatregelen. Binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma is hiermee een start gemaakt om te kijken hoe de uitstoot van CO2 kan worden beperkt.

Illustratie: Deltares

Meer bij Deltares>