CIVIELE TECHNIEK NUMMER 1/2 2013

(Thema Water)
Verschijnt 30 januari 2013

Succes en gevolg van Ruimte voor de Rivier
Wetenschappers van UNESCO-IHE in Delft hebben in opdracht van de Programma Directie Ruimte voor de Rivier (PDR) onderzoek gedaan naar de succesfactoren en de effecten van het programma Ruimte voor de Rivier. Civiele Techniek sprak met de betrokken onderzoekers.

Succesfactoren Maasvlakte 2: Minder uitbesteden
De Maasvlakte 2 is één van de weinige, recente, grote infrastructurele projecten die binnen budget zijn gebleven. Het aanstellen van een vast kostenmanagementteam is een sleutelfactor geweest.

Onzekere ruwheid in riviermodellen
In het Nederlandse rivierbeheer wordt gebruik gemaakt van hydrodynamische modellen voor het berekenen van de maatgevende waterstanden die worden gebruikt voor het dimensioneren van de (primaire) waterkeringen. Bij de afdeling Waterbeheer van de Universiteit Twente is in een onderzoek bekeken hoe nauwkeurig de maatgevende waterstanden in de Nederlandse rivieren worden voorspeld.

Meten is weten: Verdeelkraan Hondsbroeksche Pleij wordt ingeregeld
Sinds januari vorig jaar heeft ons land een systeem waarmee bij hoog water de waterverdeling tussen Nederrijn en IJssel kan worden geregeld. Het gaat om een regelwerk en een hoogwatergeul in de Hondsbroeksche Pleij, bij Westervoort. Om ervoor te zorgen dat die waterverdeling ook echt wordt bereikt, beschikt Rijkswaterstaat over een meetinstrumentarium, waarmee het systeem kan worden ingeregeld.

Ontwerp passeerbare stuwen voor recreatievaart - De Vecht weer bevaarbaar
Aan derdejaars studenten Civiele Techniek van de Hogeschool Windesheim in Zwolle is als ontwerpopdracht gegeven om alle stuwen passeerbaar te maken voor recreatievaart. Eén van de ontwerpgroepen heeft daarbij een nieuw concept toegevoegd aan de bestaande passeerwijzen als schutsluis, scheepslift, hellend vlak, overtoom en waterhelling.

Historie: Watersnood 60 jaar - 1953, een jaar van herstel
Op 1 februari van dit jaar is het precies 60 jaar geleden dat in zuidwest-Nederland de dijken braken. Daags na de ramp stond 200.000 ha land onder water, 45.000 huizen waren zwaar beschadigd; 1835 mensen dood. Op 150 plaatsen zaten serieuze gaten in de dijk, waarvan men er 67 ‘groot’ noemde. Het herstel begon nog op de dag van de ramp zelf.

Uitgebreide versie online>

Waterbouwdag: een tijd van verandering

(Lezingen van de Waterbouwdag 2012)

  • Deltawerken 2.0: een onvervulde belofte
  • Interview: Johannes Lindenberg (waterschap Noorderzijlvest): ‘Een samenloop van omstandigheden’
  • RINK: Risico Inventarisatie Natte Kunstwerken
  • Spoorzone Delft: Verbinding naar de toekomst
  • Lessen voor Nederland uit buitenlandse overstromingen
  • Een visie op de toekomst: ontwerpen of stapels gereviewde papers
  • Veen: een bouwmateriaal?
  • De samenwerking in een integraal waterbouwkundig project: de omlegging van de ZuidWillemsvaart Maas - Den Dungen
  • Waterbouwprijs