Hoogwatergolf tijdens en na kerst: waterschappen nemen extra maatregelen

27 december 2023 – De huidige situatie met langdurig verhoogde waterstanden in verschillende delen van Nederland is bijzonder en het blijft de komende dagen nat. Met extra maatregelen van de waterschappen is de overlast te beperken. De dijken houden zich goed. Wel kan op plaatsen buiten de dijken lokaal overlast ontstaan, bijvoorbeeld rond kades. Ook gemeenten nemen maatregelen. De waterschappen blijven extra alert: honderden medewerkers houden de situatie dag en nacht in de gaten en treffen waar nodig maatregelen, zoals de inzet van noodkeringen en -gemalen en extra inspecties.
Momenteel zijn elf waterschappen opgeschaald om de extra (preventieve) inzet van mensen en middelen goed te coördineren. Dit geldt met name voor de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Hunze en Aa’s en Vechtstromen: de huidige waterstanden in de rivieren Regge, Dinkel en Vecht komen maar ongeveer eens in de tien jaar voor.
Bij Drents Overijsselse Delta stroomt voor het eerst waterverbinding Het Reevediep mee om extra water af te voeren. De hoogwatergeul voert hoogwater op de IJssel via het Drontermeer en het Vossemeer af naar het IJsselmeer, en ontlast daarmee het gebied rond Zwolle en Kampen. Waterschap Vechtstromen zet woensdag 27 december preventief en eenmalig het dijkleger in: vrijwillige dijkwachters die de dijken langs de Vecht en het Afwateringskanaal inspecteren. Dit is vanaf de grens met Duitsland tot net onder Ommen.

Veel meer bij de Uien Van Waterschappen>