Het Nederlandse grondwater wordt door zeespiegelstijging steeds zouter

De omvang en de gevolgen van zeespiegelstijging voor de zoetwatervoorziening, de waterkeringen en de ruimtelijke inrichting voor Nederland is door Deltares onderzocht. Met de uitkomsten van dit onderzoek kan de Nederlandse samenleving zich beter voorbereiden. Het onderzoek laat zien dat de verwachte verzilting van het Nederlandse grondwatersysteem bij een stijgende zeespiegel serieuze consequenties heeft voor de zoetwatervoorziening.
Deltares heeft hiervoor het landsdekkend rekenmodel voor zoet en zout grondwater gebruikt, het LHM zoet-zout. Daarmee is gekeken waar, in welke mate en hoe snel de verzilting van het Nederlandse grondwatersysteem, en de daarmee gepaard gaande watervraag om sloten en kanalen zoet te houden, in de toekomst veranderen.
In de Nederlandse kustprovincies is het grondwater al op geringe diepte brak tot zout, wat problemen oplevert voor zowel de drinkwaterproductie, als voor de industrie en de landbouw.

Door zeespiegelstijging neemt de kweldruk op het grondwatersysteem toe. De effecten hiervan zullen tot zo’n maximaal 10 tot 20 km uit de kust en meestijgende oppervlaktewateren merkbaar zijn. Door toenemende kweldruk vanuit de zee stroomt er meer en dieper grondwater naar de oppervlakte. Hierdoor neemt de verzilting van het oppervlaktewater toe. De zoutvracht naar het oppervlaktewater neemt met de helft toe bij 1 m zeespiegelstijging, en bij 3 m zeespiegelstijging is deze toename zelfs meer dan verdrievoudigd.

Meer bij Deltares>