Zevende tranche Crisis- en herstelwet vastgesteld

 

14 juni 2013- De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ingestemd met de zevende tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet.

De gemeenten Almere, Assen, Culemborg, Den Haag, Enschede, Weesp en Zaanstad mogen gaan experimenteren met een bredere reikwijdte van het bestemmingsplan. Daarmee krijgen deze bestemmingsplannen het karakter van een omgevingsplan. Zo’n verbreed bestemmingsplan is ook in de toekomstige Omgevingswet voorzien. In het kader van dit experiment mag worden afgeweken van onderdelen van de Wet ruimtelijke ordening, het Besluit ruimtelijke ordening, de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder, de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Flevoland is in tweeërlei opzicht aangewezen als innovatief experiment. Bij een bestemmingsplan kunnen daar gebieden worden aangewezen waar windturbines moeten worden gemoderniseerd of vervangen. Bij het andere innovatieve experiment wordt vooruit gelopen op de Green Deal ‘Verduurzaming nuttige toepassing AEC-bodemas’. Deze bodemassen zullen worden gebruikt voor de aanleg van het natte bedrijventerrein Flevokust. In Amsterdam zijn Amstel III en Teleport als innovatief experiment aangewezen (voorzienbaarheid van planschade).

ls ontwikkelingsgebied worden de haven- en industriegebieden Oosterhorn (gemeente Delfzijl) en Eemshaven (gemeente Eemsmond) aangewezen. Het gemeentebestuur kan hierdoor sturen op het gebruik van de milieugebruiksruimte.

Het zeehaven- en industriegebied Oosterhorn in Delfzijl, het zeehaven- en industriegebied Eemshaven in Eemsmond, het Eiland van Schalkwijk in Houten, de Diary Campus in Leeuwarden, het voormalige militaire vliegveld Valkenburg in Katwijk, het bedrijventerrein Kickersbloem III in Hellevoetsluis, Amsterdam Zuidasdok, het project Markerwadden in de gemeente Lelystad, het Stadionpark in Rotterdam, het project Dijckerwaal in de gemeente Westland en het project Weerwater in Almere worden toegevoegd aan bijlage II van de Crisis- en herstelwet. Dat houdt in dat zij gebruik kunnen maken van bestuursrechtelijke versnelling. Bij geschillen na vaststelling van het bestemmingsplan doet de Raad van State binnen 6 maanden uitspraak.

Bron: Ministerie van I&M