Herinrichting Hemelrijkse Waard afgerond

 

4 november 2016 – Op 4 november 2016 is de herinrichting van de Hemelrijkse Waard afgerond. Het gaat om de facelift van het gebied tussen de dorpen Oijen en Lithoijen in de gemeente Oss waar maarliefst 225 ha Maasuiterwaard overnieuw is ingericht.
Met het terugbrengen van het oorspronkelijke reliëf van ondiepe natte delen en hogere droge ruggen is volgens de betrokken partijen weer een aantrekkelijke leefomgeving voor riviergebonden flora en fauna ontstaan. Dit project is door aannemer Wetering in opdracht van Rijkswaterstaat en in samenwerking met medegrondeigenaar en -beheerder Natuurmonumenten gerealiseerd.

Herstel van het leefgebied van planten en dieren langs de Maas was nodig om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. De Maas is de vorige eeuw flink veranderd. Er kwamen stuwen en sluizen voor een goede bevaarbaarheid en de rivier werd rechtgetrokken. Oevers werden met stortsteen vastgelegd voor de scheepvaart en om te voorkomen dat landbouwgrond zou afkalven. Deze kanaalachtige inrichting was echter niet gunstig voor het waterleven; veel inheemse planten, vissen en andere dieren verdwenen door een gebrek aan ondiep en rustig stromend water.

Daarom wordt al geruime tijd gewerkt aan ecologisch herstel van de rivier. Onder meer door oude Maasarmen te herstellen en nieuwe geulen te graven, zoals bij de Hemelrijkse Waard. Ook worden op veel plaatsen oevers natuurvriendelijker gemaakt en beekmondingen visvriendelijker. Dit maakt deel uit van het takenpakket voor de Kaderrichtlijn Water. Daarin zijn bindende afspraken gemaakt die er voor moeten zorgen dat uiterlijk in 2027 het water in alle Europese landen chemisch op orde en ecologisch in balans is.

Rijkswaterstaat>