Groeifondsvoorstel: Kennis en innovatieprogramma Digital Twin NL Infra en Ondergrond

Deltares initieert, samen met het Nederlandse bedrijfsleven en andere kennisinstellingen, een Groeifondsvoorstel voor een kennis- en innovatie programma onder de naam Digital Twin NL Infra en Ondergrond. Het doel hiervan is om kennis en innovaties te ontwikkelen, met geavanceerde Digital Twin technologie, voor de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van onze  huidige en toekomstige infrastructuur. Daarmee kan de economie en brede welvaart in ons land én daarbuiten worden versterkt.
Fysieke infrastructuur verbindt onze maatschappij: het spoor, onze wegen, civieltechnische kunstwerken, havens, energie- en drinkwatervoorziening, ondergrondse infrastructuur en communicatie. Deze infrastructuur draagt bij aan ons vestigingsklimaat en onze economie. Het CBS schat in dat die bijdrage zo’n 12-14 procent van het BBP betreft. Onze infrastructuur heeft grote impact op de kwaliteit van leven en maakt ons land een van de meest competitieve economieën ter wereld. Het kennis- en innovatieprogramma biedt publieke en private netwerkbeheerders en asseteigenaren inzichten om onze infrastructuur veerkrachtiger te maken. Het programma biedt door nieuwe kennis en innovaties perspectief om te anticiperen op intensiever gebruik, zwaardere belastingen, klimaatverandering (extreem weer), mogelijk kwetsbare afhankelijkheden tussen infrastructurele netwerken en verouderingsprocessen van bestaande infrastructuur.

Het programma wil op verschillende punten maatschappelijke impact maken. In de eerste plaats op het vlak van de beschikbaarheid van bestaande Nederlandse fysieke infrastructuur: door verdere kennis en technologie te ontwikkelen wordt onnodige uitval voorkomen en blijven bij disruptie gevolgen beperkt (resilience).
Daarnaast gaat het om het sneller, duurzamer en efficiënter realiseren van nieuwe infrastructuur (reductie faalkosten, CO2-uitstoot en verkorten ontwerp- en bouwtijd).
Verder moet worden gedacht aan het beter benutten en verlengen van de levensduur van onze waterbouwkundige en geotechnische constructies en het meer doelmatig investeren in toekomstige infrastructuur en beheer en onderhoud van bestaande infrastructuur, alsmede het klimaatbestendig en robuust maken van infrastructuur.
Ten slotte pleiten de initiatiefnemers voor het ontwikkelen kennis over de ondergrond om daarmee de energietransitie te versnellen en wat men noemt de digitale transitie. Dat laatste moet een technologische impuls geven aan aannemers, ingenieursbureaus en kennisinstituten en daarmee de concurrentiepositie van de sector in het buitenland versterken.

Meer bij Deltares>