Geotechnisch Ontwerp dijkversterking Eemskanaal

2 juni 2014 – In het kader van het project Dijkpark heeft Antea Group voor Waterschap Noorderzijlvest een Geotechnisch Ontwerp opgesteld voor de dijkverbetering van het Eemskanaal. Het betreft de noordelijke kade tussen Groningen en Woltersum. Antea Group ontwikkelt, naast het ontwerp volgens de gangbare leidraden, een aardbevingsbestendig ontwerp  in samenwerking met Deltares.  De regionale kering was afgekeurd op hoogte en piping. Antea Group maakte voor zes kilometer kade een definitief ontwerp. Specifiek in dit ontwerp was het toepassen van een groot binnentalud, waar ingedroogde bagger voor werd gebruikt afkomstig uit het naastgelegen Damsterdiep (onderdeel project Dijkpark). Langs het Eemskanaal wordt een damwand toegepast.

Deltares heeft in 2014 voor de rijksoverheid studie verricht naar de invloed van aardbevingen als gevolg van gaswinning op de bestaande infrastructuur. De waterschappen hebben aangedrongen op dit onderzoek. Uit het onderzoek bleek dat meerdere dijken een risico vormen bij zwaardere aardbevingen, waaronder ook de Eemskanaalkade. Het onderzoek werd breed in de media belicht.

Waterschap Noorderzijlvest wil de uit te voeren dijkversterking laten voldoen aan de geldende eisen voor regionale keringen en direct aardbevingsbestendig laten maken. Antea Group ontwikkelde hiervoor de basismodelleringen welke door Deltares zijn doorgerekend op aardbevingsbestendigheid.

Bron: Antea Group>