De zeven retentiepolders (Bron: Wetterskip Fryslân)

Friesland zet zeven retentiepolders in

4 januari 2024 – Wetterskip Fryslân heeft op 4 januari zeven retentiepolders ingezet voor het tijdelijk opslaan van water. Dat is nodig om greep te houden op de waterstand in de Friese boezem, het aaneengesloten stelsel van meren, kanalen en vaarten in de provincie.
De retentiepolders die het waterschap inzet liggen bij Burgum (Soestpolder), Goëngahuizen (It Eilân) en Smalle Ee, Beetsterzwaag (Simmerpolder), Donkerbroek, Oosterwolde (De Harken) en Mildam. Deze gebieden kunnen samen ongeveer vier miljoen kubieke meter water bergen. Door ze te laten vollopen kunnen kan een verdere stijging van de gemiddelde boezemwaterstand met drie centimeter worden voorkomen.
Om ze te kunnen gebruiken worden de retentiepolders afgesloten van de bemaling. Hierna wordt met het openen van schuiven boezemwater ingelaten, tot het waterniveau in de polders gelijk is aan dat in de boezem. Het gebufferde water kan op een later tijdstip weer gecontroleerd worden weggemalen naar de boezem.
Er is bewust gekozen voor het inzetten van zeven polders in de oostelijke helft van de provincie. De afgelopen dagen is hier door de westenwind veel water naartoe gestuwd. Door deze polders te gebruiken reduceert het waterschap de hoeveelheid water die terugstroomt naar het zuidwesten van de provincie. Daar draaien het Hooglandgemaal en het Woudagemaal op volle toeren om water naar het IJsselmeer te pompen.
Overigens is het gebruik van de retentiepolders onderdeel van een heel maatregelenpakket van maatregelen van Wetterskip Fryslân, waaronder het inzetten van het Wouda gemaal bij Lemmer.

Meer bij Wetterskip Fryslân