‘Financiering toekomstige infrastructuur zeker gesteld’

20 september 2017 – Het Infrastructuurfonds wordt voortaan ieder jaar automatisch verlengd. Dat betekent dat de financiering van wegen, het spoor, regionaal vervoer, waterwegen en het beheer en onderhoud van de Nederlandse infrastructuur tot in de lengte der jaren zeker is gesteld. Dat geldt ook voor het Deltafonds,waarmee investeringen in waterveiligheid en het waterbeheer worden gefinancierd. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) maakte dat bekend aan de vooravond van Prinsjesdag namens het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. De afspraken volgen op het kabinetsbesluit van dit voorjaar om bij de begroting voor 2017 het Infrastructuurfonds al te verlengen met twee jaar, van 2028 naar 2030.

Het ministerie van Infrastructuur & Milieu trekt in 2017 € 5,9 miljard uit voor nieuwe infrastructuur en het beheer en onderhoud van de wegen, het spoor en de vaarwegen. Daarnaast is er in 2017 € 905 miljoen beschikbaar in het Deltafonds.

De afgelopen jaren zijn de files op de wegen afgenomen, hoofdzakelijk door investeringen in de verbreding van wegen. Nu de economie weer aantrekt, neemt het aantal verplaatsingen over de wegen en daarmee de drukte toe. Om de groei op te vangen wordt het wegennet verder uitgebreid. In 2016 is de A4 Delft-Schiedam open gesteld, een nieuwe verbinding die zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer in de regio Rotterdam.
Deze kabinetsperiode komt er 717 km aan extra rijstroken beschikbaar.
Daarnaast worden in 2017 de procedures afgerond voor belangrijke, volledig nieuwe, wegen die de bestaande wegen gaan ontlasten. Het gaat daarbij onder meer over de nieuwe oeververbinding naar de haven van Rotterdam en de Verlengde A15 in Gelderland. Ook de procedure voor de Ring Utrecht wordt afgerond.

Innovatie in het verkeer
Het ministerie zet zich samen met andere overheden en marktpartijen in 2017 volop in op slimme mobiliteit en de ontwikkeling van intelligente verkeerssystemen. De wetgeving wordt verder aangepast, zodat het ook mogelijk wordt om experimenten te doen met zelfrijdende voertuigen op de openbare weg zonder dat er een bestuurder in het voertuig zit.

Deltaprogramma 2017
Toenemende kans op wateroverlast en hitte/droogte door het veranderende klimaat kan grote (economische) gevolgen hebben. Alle betrokken overheden gaan daarom een gezamenlijk Deltaplan opstellen voor een waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting van Nederland, staat in het Deltaprogramma 2017 dat vlak voor Prinsjesdag ook is verschenen. Het Deltaprogramma bevat nu een Deltaplan waterveiligheid en een Deltaplan Zoetwater en vanaf volgend jaar komt daar dus een Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie bij. Voor waterveiligheid ligt de juridische verankering van de nieuwe normen op koers. Het streven is dat het wetsvoorstel per 1 januari 2017 in werking kan treden.

Veel meer over de nieuwe kabinetsplannen op de website van het ministerie van I&M>

Deltaprogramma 2017>