Eerste resultaten uit onderzoek naar zanderosie Friese Waddenzeekust

Deltares heeft samen met Wetterskip Fryslân en Fugro een onderzoek gedaan naar het faalmechanisme piping (zanderosie onder de dijk) aan de Friese Waddenzeekust. De eerste resultaten zijn positief en verkleinen mogelijk de opgave van de dijkversterking Koehool-Lauwersmeer. Het onderzoek is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

In september onderzocht Deltares met Wetterskip Fryslân en Fugro wat de sterkte van het getijdenzand aan de Friese Waddenzeekust is en of het zogenoemde ‘faalmechanisme piping’ kan ontstaan. Het faalmechanisme piping is het ontstaan van tunnels onder de dijk door kwelwater tijdens hoogwater. Uit eerdere onderzoeken zijn namelijk aanwijzingen naar voren gekomen dat getijdenzand minder gevoelig is voor het ontstaan van piping dan rivierzand.

Het onderzoek is uitgevoerd op een natuurlijke afzetting, wat de proef uniek maakt. Tijdens de proef is in de zandlaag stapsgewijs een verhoogde waterdruk gecreëerd. Per stap is vervolgens het effect op de zandlaag gemonitord. De eerste resultaten van deze monitoring zijn veelbelovend. Het faalmechanisme piping is tijdens de proef niet opgetreden. Dit betekent dat getijdenzand minimaal twee keer minder gevoelig is voor het ontstaan van piping dan rivierzand.

De komende maanden werken Deltares en Fugro verder aan het onderzoek om de sterkte van getijdenzand aan te tonen. Er worden gedetailleerde data-analyses van de proef gemaakt en laboratoriumproeven uitgevoerd. Begin volgend jaar start vervolgens een grotere praktijkproef in de Hedwigepolder in Zeeland.

De resultaten van het onderzoek dragen bij aan het beter beoordelen van het faalmechanisme piping voor een derde van de dijken in Nederland, waaronder de Waddenzeedijken. Zo zijn de resultaten direct van toepassing op het dijkversterkingsproject Koehool-Lauwersmeer, dat zich in de verkenningsfase bevindt.

Het onderzoek is een onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. In dit programma werken het Rijk en de waterschappen met elkaar samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen.

Deltares>